Lyhyt­kurs­sit

Lyhyt­kurs­sit ovat eril­li­siä tai­de­kou­lun lin­jo­jen kurs­se­ja sinul­le joka haluat opis­kel­la lyhyem­mis­sä jak­sois­sa. Lyhyt­kurs­seil­la pää­set osal­lis­tu­maan tai­de­kou­lun päi­vä­lin­jo­jen ope­tuk­seen tai­de­työs­ken­te­lyyn sopi­vis­sa pien­ryh­mis­sä. Ope­tus­ta jär­jes­te­tään pää­sään­töi­ses­ti ma-pe klo 9.15–15.00. Kurs­sit ovat eri mit­tai­sia aihees­ta riip­puen. Ei poh­ja­tai­to­vaa­ti­muk­sia.

Ota irtiot­to arjes­ta ja hyp­pää mukaan!

Limin­gan tai­de­kou­lun lyhyt­kurs­sit, päi­vä­ope­tus

kuva­tai­de­lin­jan lyhyt­kurs­sit 2023–2024

Akva­rel­li- ja seka­tek­niik­ka

2.10.–20.10.2023.
Akva­rel­li­maa­laus­ta päi­vä­kurs­si­na  kai­ken­ta­soi­sil­le, sekä pape­ril­le että kan­kaal­le. Vesio­hen­teis­ten maa­laus­me­dioi­den tek­niik­kaa ja seka­tek­niik­kaa. Voit hank­kia tar­vik­keet kou­lun omas­ta tar­vi­ke­kant­tii­nis­ta kurs­sin alus­sa tai tuo­da omat väli­neet muka­na­si. Opet­ta­ja­na Han­nu Lukin. Kurs­si­mak­su 255 €.

Kurs­sioh­jel­ma

Mal­li­maa­laus

30.10.–24.11.2023.
Elä­vän mal­lin piir­tä­mi­nen ja työn jalos­ta­mi­nen maa­lauk­sek­si. Päi­vä­kurs­si. Tek­niik­ka­na akva­­rel­­li- tai öljy­vä­ri­maa­lit oman valin­nan mukaan. Voit hank­kia tar­vik­keet kou­lun omas­ta tar­vi­ke­kant­tii­nis­ta kurs­sin alus­sa tai tuo­da omat väli­neet muka­na­si. Kurs­si­mak­su 340 €.

Kurs­sioh­jel­ma

Pas­tel­li­maa­laus

27.11.–8.12.2023.
Kui­va­pas­tel­li­maa­lauk­sen perus­teet päi­vä­kurs­si­na. Pas­tel­li­lii­duil­la kuvan teke­mi­nen, kiin­nit­tä­mi­nen ja esil­le­pa­no. Kurs­sil­la tutus­tu­taan myös sovel­ta­viin tek­nii­koi­hin. Voit hank­kia tar­vik­keet kou­lun omas­ta tar­vi­ke­kant­tii­nis­ta kurs­sin alus­sa tai tuo­da omat väli­neet muka­na­si. Kurs­si­mak­su 170 €.

Kurs­sioh­jel­ma

Puu­veis­to

27.11.2023–5.1.2024
Pie­nen puu­veis­tok­sen val­mis­tus, pati­noin­ti ja esil­le­pa­no päi­vä­kurs­si­na. Opet­ta­ja­na Rau­li Körk­kö. Kurs­si­mak­su 340 €.

Kurs­sioh­jel­ma

Hyvin­voin­ti­tai­de

Luku­kausi 2023–2024.
Hyvin­voin­nin tar­kas­te­lua tai­teen kei­noin. Sopii itse­tut­kis­ke­luun sekä työ­vä­li­neek­si. Valit­se 6 krt vii­kon­lop­pu­kurs­si tai 6 krt per­jan­tain päi­vä­ryh­mä luku­kau­del­le 2023–2024!

Kurs­sin esit­te­ly

Metal­li­gra­fii­kan perus­kurs­si

6.11.–24.11.2023.
Metal­li­gra­fii­kan perus­tek­nii­kat ja gra­fii­kan mer­kin­nät. Opet­ta­ja­na Johan­na Huh­ta­maa. Kurs­si­mak­su 255 €.

Kurs­sioh­jel­ma

Mal­li­maa­laus

27.11.2023–5.1.2024
Elä­vän mal­lin piir­tä­mi­nen ja kuvan jalos­ta­mi­nen maa­lauk­sek­si. Tek­niik­ka­na akva­rel­li tai öljy­vä­ri­maa­laus oman valin­nan mukaan. Sama kurs­si­si­säl­tö kuin loka-mar­­ras­­kuun kurs­sil­la. Voit hank­kia tar­vik­keet kou­lun omas­ta tar­vi­ke­kant­tii­nis­ta kurs­sin alus­sa tai tuo­da omat väli­neet muka­na­si. Kurs­si­mak­su 340 €.

Kurs­sioh­jel­ma

sar­ja­ku­va­lin­jan lyhyt­kurs­sit 2023–2024

Dr. Sphend Ben­gun sar­ja­ku­va­kurs­si

30.10.–3.11.2023
Kui­va­neu­la­gra­fii­kan kei­not sar­ja­ku­vail­mai­sus­sa. Ope­tus tapah­tuu englan­nik­si. Voit hank­kia tar­vik­keet kou­lun omas­ta tar­vi­ke­kant­tii­nis­ta kurs­sin alus­sa tai tuo­da omat väli­neet muka­na­si. Opet­ta­ja­na resi­dens­si­tai­te­li­ja Dr. Sphend Ben­gu. Kurs­si­mak­su 85 €.

Kurs­sioh­jel­ma

Pien­leh­ti

6.–10.11.2023
Kopio­ko­ne­jul­kai­sun teke­mi­nen. Tee oma pien­leh­ti tai zine perus­vä­li­neil­lä. Sar­ja­ku­va­lin­jan kurs­si. Opet­ta­ja­na Tes­sa Astre. Hin­ta 85 €.

Kurs­sioh­jel­ma

Pho­tos­hop

13.–17.11.2023
Kuvan­kä­sit­te­lyn ja digi­piir­tä­mi­sen perus­teet. Sar­ja­ku­va­lin­jan kurs­si. Opet­ta­ja­na Mik­ko Jyl­hä. Kurs­si­mak­su 85 €.

Kurs­sioh­jel­ma

Ani­maa­tio

4.–15.12.2023
Stop­mo­tion ja piir­toa­ni­maa­tion perus­teet, aloi­tus­har­joi­tuk­set ja ani­maa­tio­ajat­te­lu. Opet­ta­ja­na Mik­ko Jyl­hä. Kurs­si­mak­su 170 €.

Kurs­sioh­jel­ma

Kuvi­tus

8.–12.1.2024
Leh­tiar­tik­ke­lin kuvit­ta­mi­sen ideoin­ti ja toteu­tus.
Kurs­si­mak­su 85 €.

Kurs­sin esit­te­ly

tulos­sa

tulos­sa

Las­ten ja nuor­ten tai­de­pa­jat

Las­ten tai­de­pa­jat ovat osa toi­min­taam­me jo nel­jät­tä vuo­si­kym­men­tä!

Las­ten tai­de­pa­joil­la pie­nem­mät tai­tei­li­jat pää­se­vät kokei­le­maan eri­lai­sia tai­teen tek­nii­koi­ta kuvan­veis­tos­ta maa­lauk­seen ja sar­ja­ku­vaan. Tai­de­pa­ja­päi­vis­sä on tilaa myös lei­keil­le ja peleil­le.

Ryh­mä­koot ovat mal­til­li­sia, ja jokai­ses­sa ryh­mäs­sä on aikui­nen ohjaa­ja tai ohjaa­ja­pa­ri. Kou­lul­la tar­joil­laan lou­nas ja väli­pa­la.

Las­ten tai­de­pa­ja

5.–9.6.2023

Kurs­si on tar­koi­tet­tu 6–10-vuotiaille. Tai­de­pa­jan ohjaa­ji­na toi­mi­vat kou­lun omat opet­ta­jat.

Kurs­sin tavoi­te

Antaa lap­sil­le mah­dol­li­suus toteut­taa itse­ään tai­teen kei­noin. Edis­tää mie­li­ku­vi­tuk­sen len­toa ideoi­den toteu­tuk­seen asti ja samal­la tutus­tua kuva­tai­teen eri väli­nei­siin ja teko­ta­poi­hin.

Kuva­tai­de­pa­ja toi­mii päi­vä­kou­lu­na. Tun­nit alka­vat klo 10 ja päät­ty­vät klo 15. Työs­ken­te­ly tapah­tuu jae­tuis­sa ryh­mis­sä. Sisa­ruk­set ja kave­ruk­set voi­vat halu­tes­saan työs­ken­nel­lä myös yhdes­sä. Kurs­si­lai­sil­le tar­jo­taan päi­vän aika­na lou­nas ja väli­pa­la opis­ton pää­ra­ken­nuk­ses­sa.

Kurs­si­mak­su on 115 euroa, joka sisäl­tää kurs­sil­la käy­tet­tä­vän mate­ri­aa­lin lisäk­si ruo­kai­lut. Man­ner­hei­min las­ten­suo­je­lu­lii­ton Limin­gan osas­to kor­vaa 18 euroa jäsen­ten­sä las­ten osal­lis­tu­mis­mak­sus­ta. Sisa­ra­len­nus on 10 euroa. Ilmoit­tau­tu­mi­set 19.5.2023 men­nes­sä. Lisä­tie­to­ja kaisu.isola@limingantaidekoulu.fi tai 044 726 5031.

Mah­dol­li­set peruu­tuk­set 19.5. men­nes­sä, jon­ka jäl­keen ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va.

Las­ten ja nuor­ten tai­de­pa­ja

12.–16.6.2023

Kurs­si on tar­koi­tet­tu 11–16-vuotiaille. Tai­de­pa­jan ohjaa­ji­na toi­mi­vat kou­lun omat opet­ta­jat.

Kurs­sin tavoi­te

Antaa lap­sil­le ja nuo­ril­le mah­dol­li­suus toteut­taa itse­ään tai­teen kei­noin. Edis­tää mie­li­ku­vi­tuk­sen len­toa ideoi­den toteu­tuk­seen asti ja samal­la tutus­tua kuva­tai­teen eri väli­nei­siin ja teko­ta­poi­hin.

Kuva­tai­de­pa­ja toi­mii päi­vä­kou­lu­na. Tun­nit alka­vat klo 10 ja päät­ty­vät klo 15. Työs­ken­te­ly tapah­tuu jae­tuis­sa ryh­mis­sä. Sisa­ruk­set ja kave­ruk­set voi­vat halu­tes­saan työs­ken­nel­lä myös yhdes­sä. Kurs­si­lai­sil­le tar­jo­taan päi­vän aika­na lou­nas ja väli­pa­la opis­ton pää­ra­ken­nuk­ses­sa.

Kurs­si­mak­su on 115 euroa, joka sisäl­tää kurs­sil­la käy­tet­tä­vän mate­ri­aa­lin lisäk­si ruo­kai­lut. Man­ner­hei­min las­ten­suo­je­lu­lii­ton Limin­gan osas­to kor­vaa 18 euroa jäsen­ten­sä las­ten osal­lis­tu­mis­mak­sus­ta. Sisa­ra­len­nus on 10 euroa.
Ilmoit­tau­tu­mi­set 19.5.2023. Lisä­tie­to­ja kaisu.isolaa@limingantaidekoulu.fi tai 044 726 5031. Mah­dol­li­set
peruu­tuk­set 19.5. men­nes­sä, jon­ka jäl­keen ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va

Limin­gan tai­de­kou­lun kesä­kurs­sit

Vuo­den 2023 kesä­kurs­sit jär­jes­te­tään 3.–7.7.2023.

Akva­rel­li­maa­laus

Akva­rel­li­maa­laus­ta kai­ken­ta­soi­sil­le, sekä pape­ril­le että kan­kaal­le.

Kurs­sioh­jel­ma

Öljy­maa­laus

Maa­laus­ta idyl­li­ses­sä van­has­sa Limin­gas­sa, lisäk­si luen­to­ja.

Kurs­sioh­jel­ma

Pas­tel­li­maa­laus

Kui­va­pas­tel­li­maa­lauk­sen perus­teet. Kurs­sil­la tutus­tu­taan myös sovel­ta­viin tek­nii­koi­hin.

Kurs­sioh­jel­ma

Pii­rus­tus

Croquis- ja mal­li­pii­rus­tus­ta alas­ton­mal­lis­ta hii­lel­lä, lyi­jy­ky­näl­lä ja pas­tel­li­lii­dul­la.

Kurs­sioh­jel­ma

Hyvin­voin­ti­tai­de

Hyvin­voin­nin tar­kas­te­lua tai­teen kei­noin. Sopii itse­tut­kis­ke­luun sekä työ­vä­li­neek­si.

Kurs­sin esit­te­ly

Metal­li­gra­fii­kan perus­kurs­si

Metal­li­gra­fii­kan perus­tek­nii­kat ja gra­fii­kan mer­kin­nät.

Kurs­sioh­jel­ma

Luon­nos­kir­ja­työs­ken­te­ly

Kurs­sil­la pereh­dy­tään luon­nos­kir­jan käyt­töön tai­tei­li­jan työ­vä­li­nee­nä, ajan­viet­tee­nä ja hyvin­voin­nin edis­tä­jä­nä. Tutus­tum­me eri­lai­siin tapoi­hin käyt­tää ja hyö­dyn­tää luon­nos­kir­jaa eri tai­teen­la­jeis­sa ja pro­ses­seis­sa.

Kurs­sioh­jel­ma

Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja kurs­si­mak­sut

Ilmoit­tau­tu­mis­oh­jeet

Ilmoit­tau­du kesän 2023 kurs­seil­le tors­tai­hin 15.6.2023 men­nes­sä!

Peruu­tuk­set tors­tai­hin 15.6.2023 men­nes­sä, jon­ka jäl­keen ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va. Vii­mei­sen ilmoit­tau­tu­mis­päi­vän jäl­keen peru­vil­ta perim­me puo­let kurs­si­mak­sus­ta ja peru­mat­ta jää­neil­tä perim­me koko mak­sun. Peruu­tuk­set säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen kaisu.isola@limingantaidekoulu.fi.

Jos jokin mie­ti­tyt­tää, lisä­tie­toa voit pyy­tää osoit­tees­ta kaisu.isola@limingantaidekoulu.fi.

Kurs­si­mak­sut

5 päi­vän kurs­si:
195 € / ope­tus
265 €/ ope­tus ja asu­mi­nen 2 hlön huo­nees­sa (sisäl­tää lii­na­vaat­teet ja pyyh­keet)
295 € / ope­tus ja asu­mi­nen 1 hlön huo­nees­sa (sisäl­tää lii­na­vaat­teet ja pyyh­keet)

Ruo­kai­lu 60 € (sisäl­tää lou­naan, jäl­ki­ruo­an ja kah­vin).

Opis­tol­la on varat­tu tilo­ja myös oma­toi­mi­seen ruo­an­lait­toon.

Kul­le­kin kurs­sil­le ote­taan enin­tään 16 opis­ke­li­jaa, pois­lu­kien hyvin­voin­ti­tai­de, johon ote­taan max. 12 opis­ke­li­jaa. Kurs­sien alai­kä­ra­ja on 14 vuot­ta.

Kurs­seil­la tar­vit­ta­via mate­ri­aa­le­ja voi ostaa opis­tol­ta.