Limin­gan Tai­de­kou­lun kesä­lu­ku­kausi

Hyvin­voin­ti­tai­de — 8 viik­koa 5.6.–28.7.2023

Luku­kausi alkaa ma 5.6.2023 ja päät­tyy pe 28.7.2023, yhteen­sä 8 viik­koa (tar­kis­ta mah­dol­li­suu­te­si opin­to­tu­keen). Ope­tus on koko­päi­väis­tä klo 10–15.30. Työ­ti­la on opis­ke­li­joi­den käy­tös­sä myös iltai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin. Kurs­sin kes­to on 200 tun­tia (5 t/pvä). Kurs­si toteu­tuu mikä­li saa­daan min. 10 opis­ke­li­jaa, maks. 12 opis­ke­li­jaa.

Opet­ta­ja­na Marian­ne Luk­ka­ri­nen.

Kesä­lu­ku­kausi on jat­ku­moa opis­ton syys- ja kevät­lu­ku­kau­del­le ja jo kuu­det­ta kesää toi­mi­val­le Hyvin­voin­ti­tai­teen kesä­kurs­sil­le. Pää­set syven­ty­mään hyvin­voin­tia vah­vis­ta­van tai­teen ja tai­de­työs­ken­te­lyn tapoi­hin, asen­tei­siin ja tek­nii­koi­hin. Jokai­nen saa opet­ta­jan kans­sa oman hen­ki­lö­koh­tai­sen
opin­to­suun­ni­tel­man, jon­ka mukaan ete­nee. Kesä­lin­jal­le voi tul­la myös oman pro­jek­tin kans­sa vapaa­lin­jan tyyp­pi­seen työs­ken­te­lyyn.

Mitä kesä­lu­ku­kau­del­la teh­dään ja opis­kel­laan?

Luku­kau­del­la toi­mi­taan pää­sään­töi­ses­ti maa­laa­mi­sen ja piir­tä­mi­sen sekä kir­joit­ta­mi­sen maa­il­mas­sa. Muut­kin tai­teen teke­mi­sen muo­dot ja moni­tai­teel­li­suus on mah­dol­lis­ta. Tar­kas­te­lem­me omia hyvin­voin­nin
kul­ma­ki­viä, avaam­me luo­vuut­tam­me ja vah­vis­tam­me teki­jyyt­täm­me. Opim­me oman luo­vuu­tem­me omi­nais­laa­dus­ta ja itsel­lem­me sopi­vim­mis­ta tai­de­vä­li­neis­tä ja tek­nii­kois­ta. Käy­täm­me mah­dol­li­sim­man aller­giays­tä­väl­li­siä tai­de­ma­te­ri­aa­le­ja ja pereh­dym­me kes­tä­vään tai­teen teke­mi­sen tapoi­hin. Opis­ke­luun kuu­luu alus­tuk­sia, demon­straa­tioi­ta, ryh­mä- ja yksi­lö­oh­jaus­ta sekä itse­näis­tä työs­ken­te­lyä. Lisäk­si teem­me mah­dol­li­sia oma­kus­tan­tei­sia ret­kiä lähiym­pä­ris­töön. Ete­nem­me vii­koit­tais­ten tee­mo­jen mukaan ja mate­ri­aa­li-/tek­niik­kao­pe­tus raken­ne­taan pal­ve­le­maan ryh­män tar­pei­ta.

Kenel­le luku­kausi on?

Luku­kausi sopii sinul­le joka haluat kesän levon, ren­tou­tu­mi­sen ja voi­maan­tu­mi­sen äärel­lä tai­teen kans­sa. Ehkä­pä haluat löy­tää luo­vuu­te­si vir­ran tai avai­mia työn aloit­ta­mi­seen tai luo­vuu­den arki­käyt­töön. Pit­kän lin­jan teki­jä­nä saa­tat kai­va­ta luo­vuu­den läh­tee­si elvyt­tä­mis­tä, kui­vu­neen kai­von täyt­tä­mis­tä tai uuden
ilmai­sun löy­tä­mis­tä. Saa­tat tar­vi­ta tai­tees­sa vapau­tu­mis­ta tai naut­ti­mis­ta tai ehkä vain lepoa omis­ta rutii­neis­ta. Kesä­lin­jal­ta voi löy­tää myös toi­mi­via puit­tei­ta ja ohjaus­ta käyn­nis­tää pysäh­dyk­sis­sä ollut luo­mis­pro­jek­ti. Vaik­ka et tie­täi­si mitä haluat, mut­ta tai­de ja itses­tä huo­len­pi­tä­mi­nen oman luo­vuu­den avul­la
kut­suu, lin­ja on sinul­le.

Mil­lai­nen osaa­mis­taus­ta vaa­di­taan:

Mukaan voi tul­la niin pit­kän lin­jan teki­jät kuin sel­lai­set­kin, jot­ka vas­ta tutus­tu­vat maa­laa­mi­sen ja tai­teen teke­mi­sen maa­il­maan. Kesä­lin­jal­la jokai­sen luo­vuus ja teki­jyys ovat omas­sa oikeas­sa koh­das­saan ja luo­vuu­den syklien mer­ki­tyk­sen tie­dos­ta­mi­nen ja hyväk­sy­mi­nen kuu­lu­vat lin­jan ilma­pii­riin.

Opet­ta­ja:
Marian­ne Luk­ka­ri­nen on tai­deo­pet­ta­ja ja tai­tei­li­ja, joka on jo pit­kään ohjan­nut opis­ke­li­joi­ta hyvin­voin­tia vah­vis­ta­vaan teki­jyy­teen. Hän opet­taa Oulun lähia­luei­den tai­de­kou­luil­la sekä toi­mii Osuus­kun­ta Lilit­his­sä. Marian­ne on taus­tal­taan kas­va­tusp­sy­ko­lo­gi (KM) ja kuva­tai­teen, draa­man ja teat­te­rin opet­ta­ja (TaM). Marian­nen työ on koh­dis­tu­nut jo 20 vuo­den ajan ihmis­tä vah­vis­ta­vaan tai­de­työ­hön. Hänen ope­tusot­teen­sa on läs­nä­ole­va ja kuun­te­le­va eri­tyis­osaa­mi­se­naan värien käy­tön, elä­män­ta­ri­nal­li­suu­den ja intui­tii­vi­sen
maa­lauk­sen työ­ta­vat. Tär­kein­tä on kul­le­kin par­hai­ten toi­mi­vien tai­de­työ­ka­lu­jen löy­tä­mi­nen sekä tur­val­li­ses­sa hyväk­sy­väs­sä ilma­pii­ris­sä työs­ken­te­le­mi­nen. Kun Marian­ne ei tee ope­tus­työ­tä, hän kul­kee meren­ran­noil­la, maa­laa omak­si ilok­seen tai ihmis­ten vie­rel­lä hei­tä vah­vis­ta­via elä­män­ta­ri­nal­li­sia maa­lauk­sia.

Paik­ka:
Limin­gan Tai­de­kou­lu, Arvo­lan­ku­ja 1, 91900 Limin­ka.

Palaut­tei­ta ja koke­muk­sia Marian­nen ryh­mis­tä (Jul­kai­suun pyy­det­ty lupa)

Sinun ohjauk­ses­sa­si kurs­si on koko­nais­val­tai­nen elä­mys. Iloi­nen mat­ka luo­vuu­teen ja nau­tin­to, jota voi jakaa mui­den kurs­si­lais­ten kans­sa. ‑Outi

Marian­ne, sinun luok­se­si tulin tyh­jän tee­kup­pi­ni kans­sa. Tyh­jän pape­rin, tyh­jän mie­le­ni kans­sa. Kaik­ki ne täy­tit. Suo­sit­te­len seu­raa­si. - Sei­ja

Marian­ne, olet ohjaa­ja­na sydä­mel­li­nen ja lem­peä. Kan­nus­tat kurs­si­lai­sia tule­maan omak­si itsek­seen ja löy­tä­mään omat vah­vuu­ten­sa. Kurs­sil­la saa tun­tea tul­leen­sa näh­dyk­si ja kuu­luk­si. ‑Kai­su

Kii­tos Marian­ne. Sanoin­kin jo var­maan, mut­ta sinun läs­nä­olo on kyl­lä monin tavoin hoi­ta­vaa. Ihai­len val­ta­vas­ti tai­toa­si koh­da­ta eri­lai­set ihmi­set ja näh­dä jokai­ses­sa valo. Sul­la on ammat­ti­tai­to, mut­ta sen lisäk­si suu­ri ja vii­sas sydän. Sus­ta näkee, että osaat raja­ta ja sopi­vas­ti vas­tuut­taa oppi­jaa. Et tie­dä­kään mitä
sie­me­niä kyl­vät ympä­ril­le­si näil­lä koh­taa­mi­sil­la. Oon uskal­ta­nut sinun ansios­ta pal­jon, ja en osaa sii­tä kyl­lin kiit­tää. Kii­tos kun olet ja minä saan sun rin­nal­la olla.

Kii­tos, muis­te­len sitä mei­dän kol­men vuo­den takais­ta kurs­sia välil­lä, sil­lä on ollut iso mer­ki­tys omas­sa teke­mi­sen hen­ges­sä. Kii­tos sii­tä­kin.

Nyt vuo­si on lopuil­laan niin haluan ker­toa sinul­le, että Limin­gan tai­de­kou­lun kesä­tai­de­lei­ri oli minul­le mer­kit­tä­vä! Luo­vuu­te­ni muut­tui vii­kon aika­na hyväk­sy­väm­mäk­si itseä­ni koh­taan, leik­ki­mie­li­syys ja teke­mi­sen ilo löy­tyi. Suu­ri muu­tos koko elä­mä­na­sen­tee­seen. Kii­tok­set sinul­le. Iha­naa, että jaat itses­tä­si
tätä­kin muil­le. Onnea tule­val­le.

Mitä kesä­lu­ku­kausi mak­saa?

Hin­nat:

  1. ope­tus: 840 €
  2. opetus+asuminen 2hh: 1090 € (Majoi­tus­pai­kat täyn­nä vii­kol­la 3.–7.7.23)
  3. opetus+asuminen 1hh: 1290 € (Majoi­tus­pai­kat täyn­nä vii­kol­la 3.–7.7.23)

Mah­dol­li­suus oma­toi­mi­seen ruo­an­lait­toon. Kesä­lu­ku­kausi­mak­sun voi mak­saa myös osis­sa.

Ilmoittautuminen/hakemus

Lii­tä mukaan lomak­kee­seen avoin hake­mus­teks­ti, jos­sa ker­ro itses­tä­si ja
kiin­nos­tuk­ses­ta­si hakeu­tua lin­jal­le. Kuvaa, miten koet tai­teen ja luo­van teki­jyy­te­si nyt ja mil­lai­sia toi­vei­ta sinul­la on ope­tuk­seen liit­tyen. Ker­ro myös mikä­li sinul­la on eri­tyi­siä tar­pei­ta opis­ke­luun liit­tyen.

Lii­tä mukaan myös kysy­myk­siä, jos joku mie­ti­tyt­tää. Opet­ta­ja on yhtey­des­sä sinuun säh­kö­pos­tit­se tar­vit­taes­sa.

Sito­va ilmoit­tau­tu­mi­nen pe 5.5.2023 men­nes­sä. Ilmoit­tau­tu­mi­sen pää­tyt­tyä saat vii­kon sisäl­lä ter­ve­tu­lo­kir­jeen ja tar­kem­paa tie­toa aloi­tuk­ses­ta ja käy­tän­nöis­tä.

Jos et aloi­ta opis­ke­lua niin ilmoit­tau­tu­mi­nen tulee perua ennen ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan 5.5.2023 päät­ty­mis­tä. Ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan jäl­keen peru­vil­ta perim­me koko kurs­si­mak­sun. Työs­ken­te­ly tapah­tuu omil­la väli­neil­lä. Tai­de­tar­vi­ke­han­kin­nat voi teh­dä kou­lun tai­de­tar­vi­ke­myy­mä­läs­tä.

Lisä­tie­to­ja: marianne.lukkarinen@gmail.com, Marian­ne Luk­ka­ri­nen Art Ins­ta­gram, Face­book ja Lin­ke­dIn.