Limin­gan
tai­de­kou­lu

Limin­ka fol­kehøgs­ko­le!

Limin­ka fol­kehøgs­ko­le er en av de elds­te finskpråkli­ge fol­kehøgs­ko­le­ne i Fin­land. Sko­len ble grunn­lagt i 1892 og er en uav­hen­gig statstøt­tet all­men­nut­dan­nen­de inter­nats­ko­le som føl­ges av sko­lens støt­te­fo­re­ning. I 1966 ble kunst­lin­jen star­tet. Under de fem førs­te åre­ne ble lin­jen ‑heret­ter kalt kunsts­ko­le — sko­lens hoved­virk­som­het. Kunsts­ko­len har med åre­ne blitt en vik­tig ins­ti­tus­jon på lands­nivå innen bil­led­kunst.

Under­vis­nin­gens mål­set­ning er å gi ele­ve­ne mulig­het å kun­ne styr­ke sine evner innen kuns­tens forsk­jel­li­ge disipli­ner. Å gi grunn­kunns­kap som kan bru­kes i vide­re utdan­nel­se og arbeid­sområ­der, eller å gi dype­re kunns­ka­per for kunst som fri­tid­sak­ti­vi­tet.

I løpet av under­vis­ningså­ret får stu­den­ten grunn­kurs i male­ri, teg­ning og gra­fikk. Det fin­nes mulig­he­ter å kun­ne lese inn et appro­ba­tur (15 stu­dieu­ker) i kunst­his­to­rie, peda­go­gikk eller psy­ko­lo­gi.

I hen­hold til fol­kehøgs­ko­le­lo­ven må stu­den­ten være minst 16 år under arbeidså­rets begyn­nel­se. Øvre aldersgren­se fin­nes ikke. Fler­tal­let av stu­den­te­ne er i aldersgrup­pen 20–24 år. Over halv­par­ten har artium. Omt­rent halv­par­ten kom­mer fra Oulut­rak­ten, men stu­den­ter kom­mer fra hele lan­det og utlan­det. Årlig stu­den­tan­tall er rundt 90.

Det skjer ingen spe­si­fikk utsi­ling av stu­den­ter, de antas i sam­me rek­keføl­ge som søk­na­de­ne kom­mer inn. Ute­nom stu­diein­te­res­se for­ven­ter vi at stu­den­te­ne har til­pas­ning­sev­ne til inter­nat­li­vet og kan ta ans­var for seg selv.

I løpet av under­vis­nin­gen for­de­les stu­den­te­ne i arbeidsgrup­per som skif­tes hver andre eller tred­je uke. Stu­dieu­ken er 5 dager lang. Stu­den­te­ne gis mulig­het til benyt­te sko­lens ate­lie­rer til selvs­ten­dig arbeid på kvelds­tid og i hel­ge­ne.

Sko­leav­gift for stu­dieå­ret 14.8.2023–24.5.2024 er 4500 euro. Avgif­ten dek­ker bolig, mat og under­vis­ning. Mate­rial­kost­na­der må dek­kes av stu­den­ten. Stu­den­ter har mulig­het å søke stu­diestøt­te.

Søke­re for­ven­tes å skri­ve et fritt for­mu­lert søk­nadsbrev. Iden­ti­tets­be­vis og kopi av for­ri­ge karak­tersk­je­ma hol­der som bilag. Vi anbe­fa­ler å besø­ke sko­len for å bli bedre kjent med plas­sen.

Vel­kom­men til Limin­ka fol­kehøgs­ko­le!

Ari Kar­vo­nen
rek­tor