Limin­gan
tai­de­kou­lu

KESÄ­LU­KU­KAUSI 2024!

Kovas­ti odo­te­tun kesä­lu­ku­kau­den 2024 kurs­si-ilmoit­tau­tu­mi­nen on nyt auki! Yli 30 eri kurs­sia kesä- ja hei­nä­kuus­sa! Valit­se mie­lui­sim­mat ja tule viet­tä­mään kesää Van­haan Limin­kaan!

Limin­gan tai­de­kou­lu on vapaa kan­san­opis­to, jos­sa opis­ke­lee vuo­sit­tain yli sata kai­ke­ni­käis­tä kuva­tai­teis­ta, sar­ja­ku­vas­ta ja teat­te­ris­ta kiin­nos­tu­nut­ta. Kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta – opis­ke­li­jat ote­taan sisään ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä.

Toi­min­ta­muo­to­jam­me ovat koko­vuo­ti­set lin­jat, avoin yli­opis­to ja eri­lai­set kurs­sit. Kysy tar­kem­mat tie­dot toi­mis­tos­ta tai kat­so ope­tus­suun­ni­tel­mat sivus­tol­ta. Opin­toi­hin voi hakea opin­to­tu­kea tai aikuis­kou­lu­tus­tu­kea. Ota sel­vää myös työ­mark­ki­na­tuel­la opis­ke­lus­ta ja vuo­rot­te­lu­va­paas­ta.


Ajan­koh­tais­ta

Luon­­non­­vä­­rit-sym­­po­­sium, OULU2026

Sti­pen­di­ha­ku Luon­non­vä­rit-sym­po­siu­miin on alka­nut! Lue lisää ja lähe­tä hake­muk­sek­si 30.4.2024 men­nes­sä. Sym­po­siu­mis­sa val­mis­te­taan kas­vi­pig­ment­te­jä ja ‑mus­tei­ta luon­no­nai­neis­ta, sekä val­mis­te­taan vesi­vä­rit ja mus­tei­ta.

Gal­le­ria