Limin­gan
tai­de­kou­lu

KESÄ­LU­KU­KAUSI 2024!

Kovas­ti odo­te­tun kesä­lu­ku­kau­den 2024 kurs­si-ilmoit­tau­tu­mi­nen on nyt auki! Yli 30 eri kurs­sia kesä- ja hei­nä­kuus­sa! Valit­se mie­lui­sim­mat ja tule viet­tä­mään kesää Van­haan Limin­kaan!

Limin­gan tai­de­kou­lu on vapaa kan­san­opis­to, jos­sa opis­ke­lee vuo­sit­tain yli sata kai­ke­ni­käis­tä kuva­tai­teis­ta, sar­ja­ku­vas­ta ja teat­te­ris­ta kiin­nos­tu­nut­ta. Kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta – opis­ke­li­jat ote­taan sisään ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä.

Toi­min­ta­muo­to­jam­me ovat koko­vuo­ti­set lin­jat, avoin yli­opis­to ja eri­lai­set kurs­sit. Kysy tar­kem­mat tie­dot toi­mis­tos­ta tai kat­so ope­tus­suun­ni­tel­mat sivus­tol­ta. Opin­toi­hin voi hakea opin­to­tu­kea tai aikuis­kou­lu­tus­tu­kea. Ota sel­vää myös työ­mark­ki­na­tuel­la opis­ke­lus­ta ja vuo­rot­te­lu­va­paas­ta.


Ajan­koh­tais­ta

Kroo­ni­set suti­jat ‑viik­ko­ryh­mä 12.8.2024–5.5.2025

Uusi tai­de­ryh­mä luku­kau­del­le 2024–2025! Kroo­nis­ten suti­joi­den ryh­mä on ext­ra vapail­le ja tai­tees­ta kiin­nos­tu­neil­le tar­koi­tet­tu ryh­mä, joka kokoon­tuu koko tal­vi­kau­den ajan ker­ran vii­kos­sa (ma) suti­maan ja tai­tei­le­maan yhdes­sä. Omal­la tyy­lil­lä, omil­la väli­neil­lä ja omil­la aiheil­la. Yhdes­sä tut­ki­taan, kan­nus­te­taan ja kes­ki­ty­tään omaan tai­teen teke­mi­seen koko­nai­sen päi­vän ver­ran. Olit sit­ten elä­ke­läi­nen, vapaa tai­tei­li­ja­sie­lu, väli­vuo­den viet­tä­jä, ker­ran vii­kos­sa töis­tä lomai­le­va tai ryh­män tukea tar­vit­se­va maa­la­ri, tämä ryh­mä on juu­ri sinul­le. Kes­ke­ne­räi­set työt kui­vu­vat kou­lul­la aina jäl­leen seu­raa­vaa viik­koa ja tai­de­päi­vää var­ten.

Gal­le­ria