Limin­gan
tai­de­kou­lu

KESÄ­LU­KU­KAUSI 2024!

Kovas­ti odo­te­tun kesä­lu­ku­kau­den 2024 kurs­si-ilmoit­tau­tu­mi­nen on nyt auki! Yli 30 eri kurs­sia kesä- ja hei­nä­kuus­sa! Valit­se mie­lui­sim­mat ja tule viet­tä­mään kesää Van­haan Limin­kaan!

Limin­gan tai­de­kou­lu on vapaa kan­san­opis­to, jos­sa opis­ke­lee vuo­sit­tain yli sata kai­ke­ni­käis­tä kuva­tai­teis­ta, sar­ja­ku­vas­ta ja teat­te­ris­ta kiin­nos­tu­nut­ta. Kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta – opis­ke­li­jat ote­taan sisään ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä.

Toi­min­ta­muo­to­jam­me ovat koko­vuo­ti­set lin­jat, avoin yli­opis­to ja eri­lai­set kurs­sit. Kysy tar­kem­mat tie­dot toi­mis­tos­ta tai kat­so ope­tus­suun­ni­tel­mat sivus­tol­ta. Opin­toi­hin voi hakea opin­to­tu­kea tai aikuis­kou­lu­tus­tu­kea. Ota sel­vää myös työ­mark­ki­na­tuel­la opis­ke­lus­ta ja vuo­rot­te­lu­va­paas­ta.


Ajan­koh­tais­ta

Päi­vi­tys kesä­kurs­sit 2024!

Toi­mis­tom­me on ruuh­kau­tu­nut vii­me viik­koi­na kesä­kurs­si-ilmoit­tau­tu­mi­sis­ta sekä tai­de­kou­lun kevät­kii­reis­tä. Ylei­sön pyyn­nös­tä jat­kam­me kesä­kurs­siem­me ilmoit­tau­tu­mi­sai­kaa vie­lä tou­ko­kuun lop­puun asti. Kurs­si­las­kun erä­päi­vä tulee ole­maan 31.5.2024.

Kaa­os ja har­mo­nia ‑kevät­näyt­te­ly 2024

Limin­gan tai­de­kou­lun perin­tei­nen kevät­näyt­te­ly juh­lii tänä vuon­na Kaa­os ja har­mo­nia ‑nimen alla vuo­den aika­na val­mis­tu­nei­ta teok­sia. Kut­sum­me Sinut mukaan Kaa­os ja har­mo­nia ‑näyt­te­lyn ava­jai­siin la 4.5.2024 klo 13–15.00 Vil­ho Lam­pi ‑museol­le (kivi­kou­lu) Ran­ta­tie 14, 91900 LIMIN­KA.

Gal­le­ria