Limin­gan
tai­de­kou­lu

KESÄ­LU­KU­KAUSI 2024!

Kovas­ti odo­te­tun kesä­lu­ku­kau­den 2024 ilmoit­tau­tu­mi­nen on nyt auki! Lisäin­foa kurs­sien sisäl­lös­tä tulos­sa vie­lä vii­kol­la 9!

Limin­gan tai­de­kou­lu on vapaa kan­san­opis­to, jos­sa opis­ke­lee vuo­sit­tain yli sata kai­ke­ni­käis­tä kuva­tai­teis­ta, sar­ja­ku­vas­ta ja teat­te­ris­ta kiin­nos­tu­nut­ta. Kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta – opis­ke­li­jat ote­taan sisään ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä.

Toi­min­ta­muo­to­jam­me ovat koko­vuo­ti­set lin­jat, avoin yli­opis­to ja lyhyt­kurs­sit. Kysy tar­kem­mat tie­dot toi­mis­tos­ta tai kat­so ope­tus­suun­ni­tel­mat sivus­tol­ta. Opin­toi­hin voi hakea opin­to­tu­kea tai aikuis­kou­lu­tus­tu­kea. Ota sel­vää myös työ­mark­ki­na­tuel­la opis­ke­lus­ta ja vuo­rot­te­lu­va­paas­ta.


Ajan­koh­tais­ta

KESÄ­LU­KU­KAUSI 2024

Tai­de­kou­lun kesä­lu­ku­kau­des­ta 2024 on tulos­sa ennä­tyk­sel­li­nen! Aiem­pien vuo­sien suu­ren kysyn­nän vuok­si lisääm­me kurs­si­tar­jon­taam­me mer­kit­tä­väs­ti. Ennä­tyk­sel­li­nen kurs­si­tar­jon­ta vaa­tii myös hie­man enem­män aika­tau­lu­tus­ta. Täs­tä syys­tä tie­do­tam­me kesä­lu­ku­kau­des­ta ja ilmoit­tau­tu­mi­sen alka­mi­ses­ta myö­hem­min vie­lä lisää. Mal­ta siis mie­le­si ja odo­ta vie­lä het­ki ilmoit­tau­tu­mi­sen alka­mis­ta. Mikä­li haluat tie­don ilmoit­tau­tu­mi­sen avau­tu­mi­ses­ta aivan ensim­mäis­ten jou­kos­sa, suo­sit­te­lem­me läm­pi­mäs­ti Limin­gan tai­de­kou­lun uutis­kir­jeen pikais­ta tilaa­mis­ta. Lin­kin löy­dät artik­ke­lis­ta!

Kevään 2024 kurs­si­tar­jon­taa

Tai­de­kou­lul­la on tar­jol­la kevääl­le 2024 pal­jon eri­lai­sia kurs­se­ja ja opin­to­ko­ko­nai­suuk­sia! Lis­ta täy­den­tyy koko ajan, joten kou­lun net­ti­si­vu­ja ja some­ka­na­via kan­nat­taa seu­ra­ta sään­nöl­li­ses­ti. Tar­jol­la on sekä yksit­täi­siä paik­ko­ja avoi­men yli­opis­ton kuva­tai­teen perus­o­pin­to­jen koko­nai­suu­des­sa että tai­de­kou­lun omien päi­vä­lin­jo­jen kurs­se­ja. Lue lisää ja innos­tu!

LITO­GRA­FIAN KURS­SI HUH­TI­KUUS­SA!

***TÄYN­NÄ*** Kai­kil­le kiin­nos­tu­neil­le avoin lito­gra­fian kurs­si jär­jes­te­tään tai­de­kou­lul­la huh­ti­kuus­sa 2024! Pit­kää ilta- ja vii­kon­lop­pu­kurs­sia opet­taa Lau­ri Rank­ka. Lito­gra­fia eli kivi­piir­ros on tai­de­gra­fii­kan tek­niik­ka, jos­sa kuva piir­re­tään tai maa­la­taan kivi­laa­tan pin­taan. Lue lisää ja ilmoit­tau­du!

Gal­le­ria