Limin­gan
tai­de­kou­lu

Limin­go Folk­högs­ko­la Konsts­ko­la

Limin­go Folk­högs­ko­la är en av de älds­ta finsksprå­ki­ga folk­högs­ko­lor­na i vårt land; den grun­da­des år 1892. Den är en obun­den statss­tödd all­mä­nut­bil­dan­de inter­nats­ko­la som över­va­kas av sko­lans stödfö­re­ning. År 1966 grun­da­des i sko­lan en lin­je för bild­konst. Under de fem förs­ta verk­sam­hetså­ren blev den­na lin­je — seder­me­ra kal­lad för konsts­ko­la — den huvud­sakli­ga delen av sko­lans verk­sam­het. Konsts­ko­lan har utvecklats till en på riks­nivå bety­dan­de läroans­talt vars framgångs­ri­ka arbe­te har gett ett fler­tal över­ty­gan­de bevis.

Mål­sätt­nin­gen i under­vis­nin­gen är att ge ele­ver­na en möj­lig­het att prö­va sin förmå­ga på bild­kons­tens oli­ka områ­den i syf­te att utveckla en grund­be­reds­kap för oli­ka slags yrke­sut­bild­ning och arbet­sområ­den eller att ge prak­tis­ka och teo­re­tis­ka kuns­ka­per i förd­ju­pan­det av bild­konst som fri­tids­verk­sam­het. Under ett år får ele­ven grund­kuns­kap i mål­ning, skulp­tur, teck­ning och gra­fik. Det finns även möj­lig­het att läsa in ett appro­ba­tur vit­sord (15 stu­die­vec­kor) i konst­his­to­ria, peda­go­gik eller psy­ko­lo­gi.

Enligt folk­högs­ko­le­la­gen bör ele­ven vara minst 16 år i bör­jan av arbetså­ret, någon övre åldersgräns finns inte. I vår sko­la har majo­ri­te­ten varit 20–24 år. Över hälf­ten av ele­ver­na har stu­den­texa­men som bakgrund. Ungefär hälf­ten har Uleå­borgs län som hemort men det kom­mer dock ele­ver från lan­dets alla områ­den, några även från utlan­det. Ele­van­ta­let har varit ca 90 var­je år.

Förs­ta året sker inget speciellt urval bland stu­de­ran­de­na utan de kal­las in i sam­ma ord­ning som ansök­nin­gar­na kom­mer in. Föru­tom stu­dieint­res­se för­vän­tar vi oss av de stu­de­ran­de anpass­ningsförmå­ga till inter­nat­li­vet och en full­vuxen män­nis­kas ans­var för sig själv.

För under­vis­ning för­de­las stu­de­ran­de­na i arbetsgrup­per som byter klass efter 2–3 vec­kor. Arbets­vec­kan är 5 dagar lång. Stu­de­ran­de­na har också möj­lig­het till självs­tän­digt arbe­te under kväl­lar och vec­kos­lut; ateljéut­rym­me­na står kon­ti­nuer­ligt till för­fo­gan­de.

Sko­lav­gif­ten är för läså­ret 14.8.2023–24.5.2024 4500 euro. Den­na avgift täc­ker bos­tad, mat och under­vis­ning. Mate­rial­kost­na­der­na får ele­ven själv stå för. Ele­ver­na har möj­lig­het att få stu­dies­töd.

Den som söker till sko­lan för­vän­tas skri­va ett fritt for­mu­le­rat brev. Per­son­be­vis och en kopia av det sis­ta skol­be­ty­get räc­ker som bila­gor. Ett besök rekom­men­de­ras också för att bekan­ta sig med vår sko­la.

Väl­kom­men till Limin­go Folk­högs­ko­la

Ari Kar­vo­nen
rek­tor