Limin­gan
tai­de­kou­lu

INFOR­MAC­JE O SZKO­LE ARTYS­TYCZ­NEJ W LIMINCE

Szkoła Artys­tycz­na w Limince, założo­na w roku 1892 (pod nazwą Szkoła Ludowa w Limince) jest prywatną placówką z inter­na­tem będącą włas­nością stowarzysze­nia członków ją wspie­rających. W roku 1966 Szkoła Ludowa w Limince dos­tała pozwo­le­nie na roz­poczęcie kur­su artys­tycz­ne­go. Kurs miał pozwo­lić stu­den­tom bez wcześ­niej naby­tej wiedzy z zakre­su sztu­ki na naukę róż­nych kie­runków plas­tycz­nych, co mogło­by im pozwo­lić potem na pracę w tym zawodzie, lub przy­najm­niej nauczyć uzna­nia i doce­nie­nia sztu­ki na całe ich życie. Po okre­sie pięciu lat ten kie­ru­nek stał się głów­nym przed­mio­tem w szko­le, a Szkoła Ludowa w Limince zmie­niła nazwę na Szkołę Artys­tyczną w Limince.

Jed­no­rocz­ny pro­gram naucza­nia Szkoły Artys­tycz­nej w Limince ma za zada­nie nauczyć stu­dentów pods­taw takich kie­runków jak rzeź­ba, akwa­for­ta, rysu­nek, malartswo, his­to­ria sztu­ki, komiks czy foto­gra­fia. Pro­gram jest zapla­nowa­ny tak, aby motywać stu­dentów do odk­rywa­nia swo­je­go peł­ne­go potenc­jału w zakre­sie sztu­ki, jak rów­nież przy­go­towywać ich do szu­ka­nia dalszych moż­liwości na wyższych pozio­mach edu­kac­ji w plas­tyce.

W zgodzie z zasa­da­mi szkół ludowych, dol­na gra­nica wie­ku dla przyj­mowa­nych stu­dentów w naszej szko­le wyno­si 16 lat. Śred­nia wie­ku stu­dentów wyno­si 25 lat, a połowa stu­diujących znaj­du­je się w przedzia­le wie­kowym od 19 do 23 lat. Stu­denci poc­hodzą z całej Fin­lan­dii, ale każ­de­go roku uczy się rów­nież niewiel­ki odse­tek obco­kra­jowców. W obec­nej chwi­li do szkoły uczęszcza 120 osób.

Głów­nym języ­kiem naucza­nia w szko­le jest język fińs­ki, jed­nakże niektó­re kur­sy są prowadzo­ne przez zagra­nicz­nych wykła­dowców posłu­gujących się języ­kiem angiels­kim.

W cza­sie zajęć stu­denci podzie­le­ni są na gru­py, w któ­rych ist­nie­je moż­liwość ksz­tałce­nia się w róz­nych dziedzi­nach. Zajęcia odbywają się w dni robocze, od poniedział­ku do piąt­ku, przy czym stu­denci mają moż­liwość korzys­ta­nia z pracow­ni po lekc­jach, bez nadzo­ru nauczycie­li. Taka sama moż­liwość ist­nie­je w wee­ken­dy.

W cza­sie roku szkol­ne­go, trwające­go od 14.8.2023 do 24.5.2024, opła­ta za naukę wyno­si 4500€. Ta opła­ta uwz­gięd­nia wyna­jem poko­ju na cały rok, wyżywie­nie (dni robocze) oraz naucza­nie. Mate­riały szkol­ne są kupowa­ne osob­no przez stu­den­ta, a ich koszt zależy indywi­dual­nie od potrzeb danej oso­by.

Nabór do szkoły odbywa się przez wypeł­nie­nie for­mu­larza na stro­nie szkoły (szkoła nie prze­prowadza żad­nych egza­minów wstęp­nych i kon­kursów świa­dectw), jak rów­nież dołącze­nia ofic­jal­nych doku­mentów takich jak dowód oso­bis­ty, dyplom ukończe­nia szkoły śred­niej lub ostat­niej uczęszcza­nej szkoły oraz inne dodat­kowe dyplo­my i świa­dectwa. W poda­niu należy podać na jaki kie­ru­nek chce się uczęszczać i pokrótce napi­sać o sobie. Dodat­kowe infor­mac­je odnoś­nie rek­ru­tac­ji moż­na uzys­kać w szkol­nym sekre­ta­riacie. Wszyscy przysz­li stu­denci są ser­decz­nie zachęca­ni do odwiedze­nia szkoły przed złoże­niem poda­nia.

Zaprasza­my do Szkoły Artys­tycz­nej w Limince!