Limin­gan
tai­de­kou­lu

DE FUNC­TIE VAN LIMIN­KA KUNS­TACA­DE­MIE

De Limin­ka kuns­ta­ka­de­mie, opge­richt in 1892 (toen Limin­ka volksschool genoemd) is een privé- kostschool van de vere­ni­ging van onders­teu­nen­de leden van de Limin­ka volksschool. In het jaar 1966 kreeg de Limin­ka volksschool toes­tem­ming van de Natio­na­le school­ve­re­ni­ging om een kun­strich­ting te star­ten. Deze stu­die­rich­ting zou stu­den­ten zon­der voo­raf­gaan­de ken­nis verschil­len­de kun­strich­tin­gen laten stu­de­ren met de moge­lijk­heid om er een car­riè­re van te maken, of in ieder geval een levens­lan­ge waar­de­ring te schep­pen voor kunst. Na vijf jaar ontwik­kel­de deze kun­strich­ting langzaam tot de hoofdrich­ting van de school en de Limin­ka volksschool werd bekend als Limin­ka kuns­taca­de­mie.

De Limin­ka kuns­taca­de­mies één­ja­ri­ge cur­ricu­lum is ges­pecia­li­seerd om stu­den­ten fun­da­men­te­le ken­nis te bie­den op beeld­houwen, etsen, teke­nen, schil­de­ren, kunst­geschie­de­nis, strip­te­ke­nen en thea­ter. Het pro­gram­ma is ontwor­pen om stu­den­ten te moti­ve­ren hun poten­tie vol­le­dig te laten ont­dek­ken in kunst­stro­min­gen en het bereidt ze voor om kan­sen te grij­pen bij hoger onderwijs in de kuns­ten.

Vol­gens de wet­ge­ving van volks scho­ling moe­ten stu­den­ten hun mini­maal vereis­te scho­ling compleet heb­ben voor ze terecht kun­nen. De gemid­del­de leef­tijd van een stu­dent is 25 jaar oud. Onge­veer de helft van de stu­den­ten zijn tus­sen 19–23 jaar oud. Stu­den­ten komen uit alle delen van Fin­land en ieder jaar is er ook een klein aan­tal bui­ten­land­se stu­den­ten.

Op dit moment zijn er 120 stu­den­ten stu­de­ren­de bij de Limin­ka kuns­taca­de­mie.

De voer­taal van Limin­ka kuns­taca­de­mie is Fins maar de school heeft regel­ma­tig gast­docen­ten uit alle delen van de wereld die vaak les geven in het Engels.

Voor de basiscur­sus­sen wor­den de stu­den­ten inge­deeld in groe­pen die van één stu­dio cur­sus over­gaan naar de ande­ren. De school cur­sus­sen zijn inge­deeld op vijf werk­da­gen per week waa­rin de stu­den­ten vrij de moge­lijk­heid heb­ben om in de avon­den en wee­ken­den te wer­ken zon­der leer­krach­ten.

Voor het aan­ko­men­de stu­die­jaar 14.08.2023- 25.5.2024 kost de scho­ling €4500,-. Deze beta­ling is inclusief verblijf (het hele jaar) kost (tij­dens werk­da­gen) en instruc­tie. Kunst­ma­te­ria­len wor­den indi­vi­du­eel gekocht door de stu­dent en hun maan­de­lijk­se kos­ten zijn afhan­ke­lijk van de indi­vi­du en hun acti­vi­tei­ten.

Je kunt inschrij­ven voor de school via het for­mu­lier hie­ron­der, of stuur een inta­ke brief. Ver­tel graag een beet­je over jezelf in de inta­ke brief. Meer infor­ma­tie over inschrij­ven op onze school is beschik­baar bij het school kan­toor maar in ieder geval zijn stu­den­ten die geïn­te­res­seerd zijn in onze school wel­kom op bezoek te komen voor dat ze zich inschrij­ven.

Wel­kom bij de Limin­ka kuns­taca­de­mie!