Hin­nat & opin­to­tu­ki

Tutus­tu opis­ke­lun hin­toi­hin ja ota sel­vää opin­to­tuis­ta!

Opis­ke­li­jan tuet

Yli­opis­tot ja ammat­ti­kor­kea­kou­lut suo­si­vat valin­nois­saan ensi­ker­tai­sia haki­joi­ta. Jos tie­dät, min­ne haluat men­nä opis­ke­le­maan, mut­ta et sii­hen täl­lä ker­ral­la yllä, sinun kan­nat­taa har­ki­ta opis­ke­lua kan­san­opis­tos­sa, jos­sa voit val­mis­tau­tua halua­mal­li­sel­le alal­le. Limin­gan Tai­de­kou­lus­sa saa har­jaan­nus­ta, voit halu­tes­sa­si suo­rit­taa avoi­men yli­opis­ton opin­to­ja jo etu­kä­teen tule­vaan oppi­lai­tok­see­si ja et mene­tä ensi­ker­ta­lai­sen haki­jan ase­maa­si.

Sama kos­kee sinua, joka et tie­dä mitä tar­kal­leen haluai­sit opis­kel­la. Kan­san­opis­tos­sa voit tutus­tua itseä­si kiin­nos­ta­vaan opis­ke­lua­laan. Ja taas, et ole menet­tä­nyt ensi­ker­ta­lai­sen etuut­ta­si. Paik­kaa, johon sinut on hyväk­syt­ty, ei ole pak­ko ottaa vas­taan – sil­loin­kaan et ole menet­tä­nyt ensi­ker­ta­lai­suut­ta­si so. voit tul­la kan­san­opis­toon vuo­dek­si ja yrit­tää seu­raa­va­na vuon­na halua­maa­si kou­luun uudes­taan ensi­ker­ta­lai­se­na.

Opis­ke­li­jat voi­vat kou­lun väli­tyk­sel­lä hakea opin­to­tu­kea – opin­to­lai­nan val­tion­ta­kaus­ta, opin­to­ra­haa ja asu­mis­li­sää Val­tion opin­to­tu­ki­kes­kuk­sen ohjei­den mukai­ses­ti – heti hyväk­sy­tyk­si tul­tu­aan. Kan­san­opis­toon haet­tu opin­to­tu­ki ei vai­ku­ta kor­kea­kou­lo­pis­ke­luun myön­net­tä­vään opin­to­tu­keen. Las­ke opin­to­tu­ke­si mää­rä Kelan las­ku­ril­la. Myös VR ja lin­ja-autot myön­tä­vät opis­ke­li­joil­le alen­nuk­sia mat­ka­kus­tan­nuk­siin.

Kan­san­opis­tos­sa saat saman opin­to­tuen kuin toi­sen asteen kou­lu­tuk­ses­sa, eivät­kä käyt­tä­mä­si opin­to­tu­ki­kuu­kau­det vähen­nä myö­hem­piä opin­to­tu­ki­kuu­kausia ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa tai yli­opis­tos­sa

Kelan opin­toe­tuu­det

Kelan opin­to­tu­ki­las­ku­ri

Opis­to­mak­sut

Opis­ton hal­li­tus on vah­vis­ta­nut luku­vuo­den 2024–2025 (36 viik­koa, 180 päi­vää) opis­to­mak­sut seu­raa­vas­ti:

Koko luku­vuo­si 2024–2025 (paket­ti, hinta/vuosi)

 1. Ope­tus, asu­mi­nen, aamiai­nen, lou­nas ja kah­vi
  4806,00 € (534 €/erä)
 2. Ope­tus, asu­mi­nen, aamiai­nen ja lou­nas
  4662,00 € (518 €/erä)
 3. Ope­tus, asu­mi­nen, lou­nas ja kah­vi
  4473,00 € (497 €/erä)
 4. Ope­tus, asu­mi­nen ja lou­nas
  4329,00 € (481 €/erä)
 5. Ope­tus, lou­nas ja kah­vi
  3267,00 € (363 €/erä)
 6. Ope­tus ja lou­nas
  3123,00 € (347 €/erä)
 7. Ope­tus, 2403,00 € (267 €/erä)

Aamiai­nen jär­jes­te­tään, mikä­li vähin­tään 30 opis­ke­li­jaa sen ottaa.

Koko luku­vuo­si mak­se­taan yhdek­säs­sä eräs­sä noin ker­ran kuu­kau­des­sa, mah­dol­lis­ta mak­saa myös yhdes­sä eräs­sä

Kevät­lu­ku­kausi 8.1.–24.5.2024, 18 viik­koa (paket­ti, hin­ta / luku­kausi / 4 erää)

 1. Ope­tus, asu­mi­nen, aamiai­nen, lou­nas ja kah­vi, 2250,00 € (562,50€/erä)
 2. Ope­tus, asuminen,aamiainen ja lou­nas, 2182,50 € (545,65€/erä)
 3. Opetus,asuminen, lou­nas ja kah­vi, 2092,50 € (523,15 €/erä)
 4. Ope­tus, asu­mi­nen ja lou­nas, 2025,00 € (506,25 €/erä)
 5. Ope­tus, lou­nas ja kah­vi, 1530,00 € (382,50 €/erä)
 6. Ope­tus ja lou­nas, 1462,50 € (365,65 €/erä)
 7. Ope­tus, 1125,00 € (281,25 €/erä)

Edel­lä mai­ni­tut hin­nat kos­ke­vat nii­tä opis­ke­li­joi­ta, jot­ka opis­ke­le­vat yhtä­jak­soi­ses­ti vähin­tään kak­si (2) kuu­kaut­ta. Lyhyem­piä jak­so­ja opis­ke­le­vil­le ope­tuk­sen päi­vä­hin­ta on 17,00 euroa ja viik­ko­hin­ta 85,00 euroa. Mak­sut suo­ri­te­taan kuu­kausie­ris­sä (9) joka kuu­kau­den 6. päi­vään men­nes­sä.

Sekä kaik­kia opis­ke­li­joi­ta kos­ke­va mate­ri­aa­li­mak­su että erik­seen tule­vat opis­ke­li­ja­koh­tai­set materiaa­likustan­nukset, joi­den suu­ruus mää­räy­tyy itse kun­kin opis­ke­li­jan teke­mien töi­den mää­räs­tä ja vali­tuis­ta mate­ri­aa­leis­ta, las­ku­te­taan kuu­kausit­tain opis­to­mak­sun yhtey­des­sä. Ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä perim­me 70 € ilmoit­tau­tu­mis­mak­sun, lyhyem­mil­tä opis­ke­lu­jak­soil­ta emme peri ilmoit­tau­tu­mis­mak­sua .

Yhden hen­gen huo­nei­ta on rajoi­te­tus­ti ja perim­me niis­tä lisä­mak­su­na enin­tään 25 €/viikko. Kir­joi­ta toi­vee­si yhden hen­gen huo­nees­ta kut­sun yhtey­des­sä tule­vaan opis­ke­lu­tie­to­kaa­vak­kee­seen.

Avoi­men yli­opis­ton ja kurs­sien hin­nat avoi­men kor­kea­kou­lun opin­to­jen sivuil­ta.

tai­de­kou­lun kurs­sien ope­tus­hin­nat (kes­to alle 2 kk)

Ope­tus alle kah­den kuu­kau­den kes­tä­vil­lä kurs­seil­la ja itsel­le sopi­vak­si rää­tä­löi­dyil­lä opis­ke­lu­jak­soil­la. Hin­nat eivät sisäl­lä ruo­kai­lua tai majoi­tus­ta.

1 päi­vä 17 €
1 viik­ko 85 €
2 viik­koa 170 €
3 viik­koa 255 €
4 viik­koa 340 €


TAI­DE­KOU­LUN KURS­SIEN OPIS­KE­LU­PA­KE­TIT (ALLE 2 KK)

Alle kah­den kuu­kau­den opis­ke­lu­jak­soil­la tai päi­vä­kurs­sien muka­na halu­tun pitui­sen ajan­jak­son opis­ke­le­vien ole­vat pake­tit ja hin­nat luku­kau­del­la 2023—2024. Ruo­kai­lu­ja ei jär­jes­te­tä vii­kon­lop­pui­sin la–su. Aamiai­nen jär­jes­te­tään, mikä­li vähin­tään 30 opis­ke­li­jaa valit­see sen paket­tiin­sa.

 1. Ope­tus, asu­mi­nen, aamiai­nen, lou­nas ja kah­vi, 204,5 €/vko
 2. Ope­tus, asuminen,aamiainen ja lou­nas, 198,5 €/vko
 3. Opetus,asuminen, lou­nas ja kah­vi, 192,25 €/vko
 4. Ope­tus, asu­mi­nen ja lou­nas, 186,25 €/vko
 5. Ope­tus, lou­nas ja kah­vi, 117,25 €/vko
 6. Ope­tus ja lou­nas, 111,25 €/vko
 7. Ope­tus, 85 €/vko

Tai­de­kou­lun opin­nois­sa on käy­tös­sä jous­ta­va aloi­tus.
Ota yhteyt­tä toi­mis­toon 044 726 5031 ja kysy lisää!

Avoi­men yli­opis­ton ja kurs­sien hin­nat avoi­men kor­kea­kou­lun opin­to­jen sivuil­ta.

ruo­kai­lut tai­de­kou­lul­la

RUO­KAI­LUT TAI­DE­KOU­LUL­LA (ALLE 2 KK)

Ruo­kai­lut alle 2 kk kes­toi­sil­la lyhyt­kurs­seil­la, lyhy­tai­kai­sil­la opis­ke­li­joil­la, vie­rai­li­joil­la sekä kou­luun muu­ta­man päi­vän tutus­tu­vil­la

Aamu­pa­la 2,45 €/pvä, 12,25 €/vko
Lou­nas 5,25 €/pvä, 26,25 €/vko
Ilta­päi­vä­kah­vi + makea/suolainen 1,20 €/pvä, 6 €/vko

Kaik­ki ruo­kai­lut yhteen­sä 8,90 €/pvä ja
44,50 €/vko

Ruo­kai­lut tulee vara­ta vähin­tään pari työ­päi­vää etu­kä­teen keit­tiön varau­tu­mi­sen vuok­si. Keit­tiö val­mis­taa pyyn­nös­tä sekä kasvis‑, vegaani‑, lak­too­si­ton- että glu­tee­ni­ton­ta ruo­kaa, sekä huo­mioi etu­kä­teen ilmoi­te­tut aller­giat. Kou­lul­la on hyväk­si kehut­tu keit­tiö ja oma keit­tä­jäm­me Hele­na.

Aamu­pa­la klo 8—9.10
Lou­nas klo 11.45—12.30
Ilta­päi­vä­kah­vi + pulla/leipä klo 14.45—15.00

Tai­de­kou­lun luku­kausio­pis­ke­li­joi­den paket­ti­hin­nat ja ruo­kai­lut löy­dät ylhääl­tä koh­das­ta “OPIS­TO­MAK­SUT”.

Ota tar­vit­taes­sa yhteyt­tä toi­mis­toon 044 726 5031 ja kysy lisää!

majoi­tus tai­de­kou­lul­la

MAJOI­TUS TAI­DE­KOU­LUL­LA (ALLE 2 KK)

Majoi­tus alle 2 kk kes­toi­sil­la lyhyt­kurs­seil­la, lyhy­tai­kai­sil­la opis­ke­li­joil­le, vie­rai­li­joil­le sekä kou­luun muu­ta­man päi­vän tutus­tu­vil­le

Tar­joam­me lyhy­tai­kai­sil­le (alle 2 kk) opis­ke­li­joil­le, vie­rai­li­joil­le ja kurs­siop­pi­lail­le mah­dol­li­suut­ta majoit­tua edul­li­ses­ti kou­lun asun­to­lois­sa oman tar­peen mukaan. Oma pyy­he ja lii­na­vaat­teet mukaan!

Jokai­ses­sa huo­nees­sa on oma kyl­py­huo­ne (suih­ku ja WC). Asun­to­lois­sa on jaet­tu keit­tiö ja yhtei­set tilat. Asun­to­lat ovat yksi­ta­soi­sia ja pää­osin esteet­tö­miä. Esteet­tö­mäs­ti varus­tet­tu­ja huo­nei­ta on ajan­koh­das­ta riip­puen saa­ta­vil­la 1 kpl.

Kaik­ki kou­lun tilat ovat päih­teet­tö­miä. Tupa­koin­ti on sal­lit­tu ainoas­taan ulko­na erik­seen mer­ki­tyil­lä pai­koil­la. Majoit­tu­ja vas­taa itse huo­neen perus­siis­tey­des­tä. Sii­vous­tar­vik­keet löy­ty­vät asun­to­lan käy­tä­vän var­rel­ta sii­vous­ko­me­ros­ta.


Majoi­tus kah­den hen­gen huo­nees­sa (1—2 HH)

Kurs­si­lai­set ja tai­de­kou­lun lyhy­tai­kai­set opis­ke­li­jat (alle 2 kk)
15 €/yö/huone omal­la kyl­py­huo­neel­la, max. 2 hlöä huo­ne
Omat lii­na­vaat­teet ja pyy­he mukaan tai tilauk­ses­ta 6,50 €/setti.

Vie­rai­li­jat ja kou­lun enti­set opis­ke­li­jat
25 €/yö/huone omal­la kyl­py­huo­neel­la, max. 2 hlöä huo­ne
Omat lii­na­vaat­teet ja pyy­he mukaan tai tilauk­ses­ta 6,50 €/setti.

Lii­na­vaat­teet ja nii­den vaih­to 6,50 €/setti
Set­tiin kuu­luu pyy­he, laka­na, pus­si­la­ka­na ja tyy­ny­lii­na.


Ota tar­vit­taes­sa yhteyt­tä toi­mis­toon 044 726 5031 ja kysy lisää!