Tai­de­tar­vi­ke­myy­mä­lä

Tai­de­tar­vi­ke­myy­mä­lä pal­ve­lee opis­ke­li­joi­tam­me. Myy­mä­läs­tä löy­tyy lähes kaik­ki opis­ke­lus­sa tar­vit­ta­vat mate­ri­aa­lit: pape­rit, värit. pens­se­lit, tau­lu­poh­jat, kii­la­ke­hyk­set, tus­sit, kynät, leh­tiöt, ges­sot, lii­mat jne. Hin­nat ovat var­sin koh­tuul­li­set, kos­ka väli­täm­me mate­ri­aa­lit suo­raan tuk­ku­myy­jil­tä.