Hal­lin­to

Limin­gan tai­de­kou­lua yllä­pi­tää Limin­gan Kan­san­opis­ton Kan­nat­ta­jayh­dis­tys ry.

Syk­syl­lä 1892 aloit­ti nel­jä suo­men­kie­lis­tä kan­san­opis­toa toi­min­tan­sa. Yksi näis­tä van­him­mis­ta oli mar­ras­kuun 15. päi­vä alka­jais­juh­laan­sa viet­tä­nyt Limin­gan Kan­san­opis­to. 

Yli 130-vuo­ti­aan kou­lun lin­ja­ja­ko on peräi­sin vuo­del­ta 1961, jol­loin kan­san­opis­toon perus­tet­tiin ns. opin­to­lin­ja. Vuon­na 1966 kou­lu sai uuden lin­jan, kun kuvaa­ma­tai­don lin­ja, jota myö­hem­min alet­tiin kut­sua tai­de­kou­luk­si, aloit­ti toi­min­tan­sa. Limin­gan tai­de­kou­lu­na nyky­ään tun­net­tu opis­to on kes­kit­ty­nyt yksi­no­maan tai­deo­pe­tuk­seen ja opis­ke­li­joi­den tai­teel­li­sen ilmai­sun kehit­tä­mi­seen.

Limin­gan Kan­san­opis­ton Kan­nat­ta­jayh­dis­tys ry:n jäse­net ovat enim­mäk­seen yksi­tyis­hen­ki­löi­tä ja joi­ta­kin yhtei­sö­jä.

Ainais­jä­sen­mak­su yksi­tyis­hen­ki­löl­tä on 20 € ja yhtei­söl­tä 100 €.
Jäse­nek­si voi liit­tyä mak­sa­mal­la ainais­jä­sen­mak­sun tilil­le

Saa­ja Limin­gan kan­san­opis­to
Tili FI 74 8000 1200 8604 02
Sum­ma 20 €/100 €
Vies­ti­kent­tään “kan­nat­ta­ja­jä­sen oma puhe­lin­nu­me­ro ja säh­kö­pos­tio­soi­te”

Jos yhteys­tie­toi­hi­si on tul­lut muu­tok­sia, ilmoi­tat­han meil­le mah­dol­li­sim­man pian.


Voit liit­tyä ainais­jä­se­nek­si myös otta­mal­la yhteyt­tä toi­mis­toom­me nume­roon 044 726 5030 tai lähet­tä­mäl­lä osoit­tee­seen toimisto@limingantaidekoulu.fi.

Hal­li­tus

Haa­ta­ja Hei­di
Kaup­pi­nen Jan­ne
Kul­ju Pet­ri, rehtori/esittelijä
Lip­so­nen Ter­ho
Mäki Päi­vi
Neva­la Jan­ne, puheen­joh­ta­ja
Par­ta­nen Tii­na , vara­pu­heen­joh­ta­ja
Piis­pa­nen Satu
Sii­las­vuo Min­na
Sute­la Kat­ja