Usein kysyt­tyä

Mie­ti­tyt­tää­kö jokin asia? Kat­sas­ta usein kysy­tyt kysy­myk­set!

Mit­kä ovat luku­vuo­den alka­mis- ja päät­ty­mis­päi­vät?

Luku­vuon­na 2023–2024 perus­op­pi­jak­so alkaa 14.8.2023 ja päät­tyy 24.5.2024.

Mil­loin ovat lomat luku­vuo­den aika­na?

Luku­vuon­na 2023–2024 olem­me:
syys­lo­mal­la 23.10.–29.10.2023,
jou­lu­lo­mal­la 18.12.2023–1.1.2024,
tal­vi­lo­mal­la 4.3.–10.3.2024

Voin­ko tul­la tutus­tu­maan?

Voit! Ota mie­lel­lään yhteyt­tä toi­mis­toon ja ker­ro, mil­loin haluai­sit tul­la käy­mään.

Mis­tä löy­tyy kou­lua­lu­een kart­ta?

Kat­so kart­ta Työ­ti­lat-sivul­ta (lin­ki­tys ala­si­vul­le).

Voin­ko aloit­taa opis­ke­lun myö­hem­min?

Kyl­lä vain! Ker­ro hake­muk­ses­sa­si mil­loin haluai­sit aloit­taa.

Voin­ko asua yksin?

Voit. Huo­maat­han, että yhden hen­gen huo­nei­ta on jaos­sa rajoi­te­tus­ti. Yhden hen­den huo­nees­ta perim­me lisä­mak­su­na 30 €/viikko.

Mitä lai­tan Kela-hake­muk­sen koh­taan asu­mis­me­not?

Et mitään. Opis­tol­la asu­vat saa­vat asu­mis­li­sää noin 90 €.

Mil­lai­sia asun­not ovat?

Kat­so Asun­not-sivul­ta esit­te­lyt asun­nois­tam­me. (lin­ki­tys ala­si­vul­le).

Täy­tyy­kö tuo­da omat astiat?

Ei tar­vit­se. Asun­to­lois­sa on yhtei­siä astioi­ta, mut­ta omat­kaan eivät ole pahit­teek­si.

Täy­tyy­kö tuo­da omat lii­na­vaat­teet?

Kyl­lä. Poik­keuk­se­na täs­sä ovat kesä­kurs­sit, joil­le ei tar­vit­se tuo­da omia lii­na­vaat­tei­ta.

Hen­ki­lö x on lomal­la ja loma­ke ei toi­mi, miten voin ilmoit­tau­tua?

Ota ensi­si­jai­ses­ti yhteyt­tä toimisto@limingantaidekoulu.fi.
Voit kokeil­la myös sivari@limingantaidekoulu.fi.
Soit­taa voit nume­roon 044 726 5030.
Aina­kin yksi näis­tä on aina toi­min­nas­sa, usein useam­pi­kin!

Net­ti­si­vuil­lan­ne on vir­he! Min­ne sen voi rapor­toi­da?

IT-vas­taa­vam­me on tavoi­tet­ta­vis­sa osoit­tees­sa sivari@limingantaidekoulu.fi.