Avoin kor­kea­kou­lu­tus


Limin­gan tai­de­kou­lus­sa on tar­jol­la avoi­men yli­opis­ton opin­to­ja ilta- ja vii­kon­lop­puo­pe­tuk­se­na. Syk­syl­le 2024 on mah­dol­lis­ta ilmoit­tau­tua sekä kuva­tai­teen perus­o­pin­to­jen (25 op) että aineo­pin­to­jen (35 op) aloit­ta­viin opin­to­ko­ko­nai­suuk­siin (Lapin yli­opis­to).

Jokai­nen voi opis­kel­la avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa – poh­ja­kou­lu­tuk­ses­ta, iäs­tä tai muus­ta riip­pu­mat­ta! Limin­gan tai­de­kou­lus­sa tar­jot­ta­vat opin­not on tar­koi­tet­tu sekä tai­de­kou­lun omil­le opis­ke­li­joil­le että kou­lun ulko­puo­li­sil­le ihmi­sil­le.

Ope­tus avaa tie­tä kor­kea­kou­lu­tut­kin­non suo­rit­ta­mi­seen, jol­loin avoi­men yli­opis­ton opin­not toi­mi­vat val­men­tau­tu­mi­se­na aka­tee­mi­siin opin­toi­hin. Kun opis­ke­li­ja on pääs­syt yli­opis­toon, avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa suo­ri­te­tut opin­not voi hyväk­syt­tää tie­de­kun­nas­sa osak­si tut­kin­toa.

Ope­tus vas­taa tie­de­kun­nis­sa annet­ta­vaa ope­tus­ta, ja todis­tuk­sil­la on sama arvo kuin tie­de­kun­tien vas­taa­vis­ta suo­ri­tuk­sis­ta anta­mil­la todis­tuk­sil­la.

Tal­vi­kau­den ope­tus jär­jes­te­tään syys- ja/tai kevät­lu­ku­kau­del­la pää­sään­töi­ses­ti iltai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin. Luku­vuon­na 2024–2025 on tar­jol­la kuva­tai­teen perus­o­pin­to­jen 25 op koko­nai­suus. Kuva­tai­teen aineo­pin­not ‑koko­nai­suus sijoit­tuu aika­vä­lil­le 2024–2026.

Uusien avoi­men yli­opis­ton opin­to­ko­ko­nai­suuk­sien aloi­tus on syk­syl­lä 2024 syys-loka­kuus­sa ja ilmoit­tau­tu­mi­nen kevät/kesä 2024. Tie­do­tam­me ja lisääm­me avoi­men yli­opis­ton tule­vat aika­tau­lut luku­vuo­del­le 2024–2025 tän­ne net­ti­si­vuil­lem­me heti nii­den vah­vis­tut­tua.

KEVÄT 2024

Kevääl­lä 2024 tar­joam­me yksit­täi­siä avoi­men yli­opis­ton kurs­se­ja kuva­tai­teen perus­o­pin­to­jen 25 op koko­nai­suu­des­ta (kts. link­ki alla).

15.1.–20.1.2024 ayUTAK0115 Väriop­pi (4 op) Hen­ri Hag­man, kurs­si­hin­ta 160 €
31.1.–10.2.2024 ayUTAK0117 Maa­laus (4 op) Mark­ku Heik­ki­lä, kurs­si­hin­ta 160 €
14.3.–6.4.2024 ayUKUV0426 Kokeel­li­nen gra­fiik­ka (4 op), Lau­ri Rank­ka 204 €

Oppi­las vas­taa itse avoi­men yli­opis­ton kurs­si­ma­te­ri­aa­li­han­kin­nois­ta (vedos­tus­pa­pe­rit, värit, kynät jne). Avoi­men yli­opis­ton opis­ke­li­jat voi­vat hyö­dyn­tää han­kin­nois­sa kou­lun tai­de­tar­vi­ke­kant­tii­nia. Yksit­täi­siä kurs­si­paik­ko­ja on kuva­tai­teen perus­o­pin­to­ko­ko­nai­suu­des­sa vapaa­na vain rajoi­te­tus­ti, joten ilmoit­tau­tu­mi­nen kan­nat­taa teh­dä heti. Yksit­täi­sil­le avoi­men yli­opis­ton kurs­seil­le voi ilmoit­tau­tua säh­kö­pos­tit­se kaisu.isola@limingantaidekoulu.fi . Kurs­sien kaik­ki aika­tau­lut ja lisä­tie­dot löy­ty­vät alla ole­vas­ta PDF-tie­dos­tos­ta.

Tie­do­tam­me ja lisääm­me avoi­men yli­opis­ton tule­vat aika­tau­lut luku­vuo­del­le 2024–2025 tän­ne net­ti­si­vuil­lem­me heti nii­den vah­vis­tut­tua.

Kuva­tai­teen perus­o­pin­not 25 op 2023–2024

825 € (Tai­de­kou­lun opis­ke­li­jat 660 €), Lapin yo

Lue lisää (pdf)

Kuva­tai­teen aineo­pin­not 35 op 2022–2024

1 155 € (Tai­de­kou­lun opis­ke­li­jat 925 €), Lapin yo

Lue lisää (pdf)

Draa­ma­kas­va­tuk­sen perus­o­pin­not 25 op

825 e (Tai­de­kou­lun opis­ke­li­jat 660 €), Jyväs­ky­län yo.
Ei jär­jes­te­tä luku­kau­del­la 2024–2025.

Etusi­jal­la ope­tuk­seen ovat opis­ke­li­jat, jot­ka suo­rit­ta­vat koko opin­to­ko­ko­nai­suu­den. Jos tilaa on, opis­kel­la voi myös eril­li­siä opin­to­jak­so­ja. Alen­net­tuun opis­ke­li­ja­hin­taan ovat oikeu­tet­tu­ja ne opis­ton omat opis­ke­li­jat, jot­ka ovat aloit­ta­neet opis­ke­lun lin­joil­la vii­meis­tään 1.10.2024 ja joi­den opis­ke­lu jat­kuu luku­vuo­den lop­puun. Las­ku­tus tapah­tuu yhdes­sä tai useam­mas­sa eräs­sä koko­nais­hin­nas­ta riip­puen. Avoi­men yli­opis­ton oppi­laat voi­vat hyö­dyn­tää kou­lun tai­de­tar­vi­ke­kant­tii­nia mate­ri­aa­li­han­kin­toi­hin­sa.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen

Ilmoit­tau­TU­mis­oh­jeet

Ilmoit­tau­du vii­meis­tään 31.8.2024. Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va.

Kurs­sin toteu­tu­mi­sen vah­vis­ta­mi­nen: Ilmoit­tau­tues­sa­si net­ti­si­vu­jem­me kaut­ta säh­köi­sel­lä ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keel­la saat heti auto­maat­ti­sen vies­tin säh­kö­pos­tii­si ilmoit­tau­tu­mi­sen onnis­tu­mi­ses­ta. Mikä­li et saa tätä vies­tiä ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä ilmoi­tet­tuun säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen, ota yhteys välit­tö­mäs­ti kaisu.isola@limingantaidekoulu.fi. Lähe­täm­me kut­su­kir­jeen säh­kö­pos­tit­se noin viik­koa ennen kurs­sin alkua. Jos kut­sua tai kurs­sin peruu­tusil­moi­tus­ta ei tule ennen kurs­sin alkua, on opis­ke­li­ja vel­vol­li­nen ole­maan yhtey­des­sä opis­toon.

Perus­o­pin­to­jen opis­ke­li­ja­pai­kat jae­taan ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Opin­not käyn­nis­ty­vät, jos opin­to­ko­ko­nai­suu­teen tulee riit­tä­väs­ti opis­ke­li­joi­ta.

Lisä­tie­to­ja voit kysyä osoit­tees­ta kaisu.isola@limingantaidekoulu.fi tai nume­ros­ta 044 726 5031.

Kuva­tai­teen aineo­pin­not 35 op edel­lyt­tä­vät kuva­tai­teen perus­o­pin­to­jen suo­rit­ta­mis­ta vähin­tään hyvin tie­doin Lapin yli­opis­ton vaa­ti­mus­ten mukai­ses­ti so. kuva­tai­teen perus­o­pin­to­jen sisäl­lös­tä tulee löy­tyä opin­to­ja liit­tyen tai­teel­li­seen ajat­te­luun sekä kuva­tai­teen eri mene­tel­miin (plas­ti­nen som­mit­te­lu, väriop­pi, pii­rus­tus, maa­laus, gra­fiik­ka). Kor­vaa­vuuk­sien osal­ta tie­dus­te­lut Lapin avoi­mes­ta yli­opis­tos­ta: aleksanteri.rahkonen@ulapland.fi tai puh. 0400 543 174.

Kurs­si-ilmoit­tau­tu­mi­sen peru­mi­nen

Jos et aloi­ta opis­ke­lua niin ilmoit­tau­tu­mi­nen tulee perua säh­kö­pos­til­la kaisu.isola@limingantaidekoulu.fi ennen ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan 31.8.2024 päät­ty­mis­tä. Var­mis­tat­han että saat peru­mi­sil­moi­tuk­ses­ta kuit­tauk­sen peru­mi­sen vas­taa­not­ta­mi­ses­ta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen ei rau­kea vaik­ka jät­täi­sit tule­mat­ta kou­lu­tuk­seen tai kurs­si­mak­sut mak­sa­mat­ta. Kurs­si­mak­sut ovat perin­tä­kel­poi­sia (laki n:o 706/2007). Jos peru­mi­nen tapah­tuu ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päät­ty­mi­sen 31.8.2024 jäl­keen, osal­lis­tu­mis­mak­su peri­tään koko­nai­suu­des­saan. Mikä­li opis­ke­li­ja kes­keyt­tää opin­not, perim­me osal­lis­tu­mis­mak­sun myös koko­nai­suu­des­saan. Lähe­täm­me yhden ker­ran mak­su­huo­mau­tuk­sen, jon­ka jäl­keen mak­sa­mat­to­mat kurs­si­mak­sut siir­re­tään perin­tä­toi­mis­tol­le (Int­rum Oy).

Sai­ras­ta­pauk­set ja yli­voi­mai­nen este: Kurs­si­mak­sua ei peri­tä mikä­li osal­lis­tu­ja toi­mit­taa opis­tol­le lää­kä­rin­to­dis­tuk­sen, joka osoit­taa hänen ole­van koko­naan esty­nyt osal­lis­tu­maan kou­lu­tuk­seen. Yksit­täis­ten pois­sao­lo­päi­vien osal­ta mak­sua ei palau­te­ta. Osal­lis­tu­jal­la on oikeus peruut­taa kou­lu­tus yli­voi­mai­sen esteen vuok­si. Yli­voi­mai­nen este arvioi­daan aina tapaus­koh­tai­ses­ti. Yli­voi­mai­nen este voi olla mm. lähei­sen hen­ki­lön vaka­va sairastuminen/kuolema.