Työ­ti­lat

Limin­gan tai­de­kou­lun työs­ken­te­ly­ti­lat ovat erin­omai­set ja tun­nel­mal­li­set – ja aina opis­ke­li­joil­le auki!

Kuva Nozo­mi Omu­ra

Pää­ra­ken­nus

Limin­gan tai­de­kou­lun pää­ra­ken­nus sisäl­tää toi­mis­tot, audi­to­rion, ruo­ka­lan sekä kou­lun oman tai­de­tar­vi­ke­kant­tii­nin.

Pää­ra­ken­nuk­sen aula­ti­la ja ruo­ka­la toi­mi­vat myös kou­lun omien opis­ke­li­ja­töi­den että vie­rai­le­vien näyt­te­lyi­den näyt­te­ly­ti­la­na. Pää­ra­ken­nuk­ses­sa on estee­tön kul­ku.

Audi­to­rios­sa on luen­to­käy­tös­sä iso kos­ke­tus­näyt­tö ja äänen­tois­to. Audi­to­rios­sa piir­re­tään taval­li­ses­ti per­jan­tai­sin croquis-mal­li­pii­rus­tus­ta. Audi­to­rioon mah­tuu enin­tään 200 hen­ki­löä.

Gra­fii­kan talo

Vuon­na 1895 raken­net­tu nykyi­nen gra­fiik­ka­ta­lo toi­mi alun perin pää­ra­ken­nuk­se­na, mut­ta on vuo­des­ta 1995 toi­mi­nut gra­fii­kan­ope­tuk­sen tila­na.

Ylä­ker­ras­ta löy­tyy syö­vy­tys­huo­ne metal­li­gra­fii­kan työs­tä­mi­seen sekä eris­tet­ty pöly­ti­la akva­tin­ta­tek­niik­kaan. Ala­ker­ras­sa lito‑, lino‑, softcut‑, puu‑, ja mui­den tek­nii­koi­den työs­tö- ja vedos­tus­mah­dol­li­suu­det.

Kysy lisää esteet­tö­myy­des­tä.

Kuva Nozo­mi Omu­ra

Impi­vaa­ra

Vuon­na 1903 val­mis­tu­nut Impi­vaa­ra sisäl­tää sar­ja­ku­va­lin­jan kak­si luok­kaa työ­pöy­tiä ja tie­to­ko­ne­huo­neen. Ylä­ker­ras­sa on toi­sen vuo­den opis­ke­li­joi­den tilat ja sar­ja­ku­va­kir­jas­to.

Ala­ker­ran luok­ka­ti­las­sa kokoon­tuu hyvin­voin­ti­tai­teen tal­vi­ryh­mä. Kesäl­lä las­ten ja nuor­ten kuva­tai­de­pa­jat val­taa­vat Impi­vaa­ran. Tal­viai­kaan muu tila on koko­naan sar­ja­ku­va­lin­jan käy­tös­sä.

Ylä­ker­ras­sa työs­ken­te­le­vät jat­ka­vat opis­ke­li­jat, jot­ka kokoon­tu­vat vii­koit­tai­siin semi­naa­rei­hin olo­huo­nee­seen.
Impi­vaa­ran ala­ker­ran sisään­tu­lo on estee­tön.

Veis­to­la

Teat­te­rio­pe­tuk­seen opti­moi­tu van­ha puu­ra­ken­nus. Raken­nus on toi­mi­nut alun perin puu­kä­si­työ­luok­ka­na, sii­tä nimi Veis­to­la. Sit­tem­min Veis­to­las­sa on opis­kel­tu gra­fiik­kaa, valo­ku­vaus­ta ja lasi­maa­laus­ta. Nyky­ään Veis­to­la pal­ve­lee esi­tys­tai­teen tila­na. Tau­ko­huo­nees­sa on pie­ni keit­tiö, puku­huo­ne ja meik­kaus­pis­te.

Salin mit­ta on noin 8 x 5 met­riä. Sali on varus­te­lu koko­naan tans­si­ma­tol­la. Akus­ti­set ver­hot blok­kaa­vat myös ulko­va­lon täy­sin. Tilas­sa on ääni­mik­se­ri, blue­tooth-kai­ut­ti­met, video­tyk­ki ja video­pro­jek­to­ri kan­kai­neen sekä kak­si pro­fii­li­va­loa ja moni­vä­ris­tä heit­to­le­diä valo­pöy­ti­neen. Ver­ho­jen takaa löy­tyy myös lii­tu­tau­lu.

Näyt­tä­mö­suun­ta on muun­nel­ta­vis­sa. Kat­so­mon kokoam­me irtois­tui­mis­ta.

Veis­to­lan ope­tus­ti­la on estee­tön, mut­ta tau­ko­ti­laan ja WC-tilaan on kyn­nys.

Kuva Nozo­mi Omu­ra

Kuvan­veis­to & maa­laus

Vuon­na 1995 raken­net­tu “uusi puo­li” sisäl­tää kuvan­veis­ton ja maa­lauk­sen tilat. Kuvan­veis­to­luo­kas­sa voi työs­ken­nel­lä cava­let­tien pääl­lä sekä pöy­tä­ta­soil­la. Tilas­sa on ilma­pu­hal­lin, joka mah­dol­lis­taa muot­ti­työs­ken­te­lyn. Mui­ta tek­nii­koi­ta ovat kera­miik­ka, puun­veis­to, pape­ri­mas­sa ja muut mediat.

Kuvan­veis­tos­sa on erik­seen myös tuli­työs­ken­te­ly- ja voi­ma­työ­ka­lu­jen puu­kä­sit­te­ly­puo­li. Tuli­työ­ti­las­sa on kera­miik­ka­uu­ni ja hit­saus­vä­li­neet.

Maa­laus­luo­kan huo­ne­kor­keus mah­dol­lis­taa luon­non­va­lon ja säh­kö­va­lon myö­tä maa­laa­mi­sen hui­keis­sa olo­suh­teis­sa. Maa­laus­luo­kas­sa työs­ken­nel­lään öljy‑, akvarelli‑, sekä seka­tek­niik­ka­vä­li­nein. Tilas­sa mah­tuu teke­mään myös hyvin suu­ri­ko­koi­sia maa­laus­poh­jia. Maa­laus­luo­kas­sa on käy­tet­tä­vis­sä myös maa­laus­te­li­nei­tä. Luok­kaan mah­tuu työs­ken­te­le­mään tek­nii­kas­ta riip­puen 15–30 hen­ki­löä. Ylä­ta­san­ne mah­dol­lis­taa itse­näis­ten työs­ken­te­li­jöi­den työ­pis­teet.

Raken­nus on koko­naan estee­tön.

Kuva Nozo­mi Omu­ra

Rukous­huo­ne

Rukous­huo­ne toi­mii vapaa­lin­jan tila­na. Vapaa­lin­jan tilois­sa pereh­dy­tään akryyli‑, tempera‑, cot­ton duck- ja mixed media ‑tek­nii­koi­hin. Pysy­vät työs­ken­te­ly­pis­teet mah­dol­lis­ta­vat oma-aikai­ses­ti tapah­tu­van opis­ke­lun. Ylä­ta­san­teel­ta löy­tyy tau­lu­jen säi­ly­tyk­seen hyl­ly­köt ja pie­ni tau­ko­ti­la.

Rukous­huo­neel­le on raken­net­tu inva­ramp­pi, mut­ta WC ja ylä­ta­san­ne eivät mah­dol­lis­ta estee­tön­tä kul­kua.