Vapaa­lin­ja

Vapaa­lin­ja syven­tää tai­to­ja­si kokei­le­vam­man tai­teen teke­mi­ses­sä omien vah­vuuk­sie­si mukaan.

Vapaa­lin­ja käsit­tää laa­jas­ti kuva­tai­teen syven­tä­viä opin­to­ja. Vapaa­lin­jal­la voit opis­kel­la myös lyhyem­piä ajan­jak­so­ja esi­mer­kik­si työn ohes­sa. Ope­tus­suun­ni­tel­man voi muo­ka­ta omis­ta ideois­ta ja tar­peis­ta opet­ta­jan kans­sa.

Kat­so kurs­si­suun­ni­tel­ma pdf-tie­dos­to­na

Opis­ke­lu vapaa­lin­jal­la

Vapaa­lin­jan ope­tus­suun­ni­tel­maan kuu­luu muun muas­sa akvarelli‑, akryy­li- ja öljy­maa­laus­ta sekä väriop­piin syven­ty­mis­tä. Eri­koi­sem­pia kurs­se­ja ovat muun muas­sa pas­tel­li­maa­lauk­sen, ympä­ris­tö­tai­teen ja cot­ton duck ‑tek­nii­koi­den kurs­sit. Tavoit­tee­na on saa­da opis­ke­li­jal­le työ­ka­lu­ja kokei­le­vam­paan tai­teen teke­mi­seen.

Vapaa­lin­jal­la opis­ke­lee kai­ke­ni­käi­siä kuva­tai­teen paris­sa jo työs­ken­nel­lei­tä teki­jöi­tä. Esi­mer­kik­si kuva­tai­de­lin­jan käy­neet, kuva­tai­teen perus­o­pin­not suo­rit­ta­neet ja pit­kän lin­jat har­ras­ta­jat saa­vat vapaa­lin­jal­la kuva­tai­de­lin­jan tai­to­ja syven­tä­vää ope­tus­ta ja moni­puo­li­sia tek­nii­koi­ta kokeil­ta­vak­si.

Vapaa­lin­jan ope­tus­suun­ni­tel­ma on vain suun­taa anta­va, sil­lä vapaa­lin­jal­la jokai­nen suun­nit­te­lee oman luku­jär­jes­tyk­sen­sä. Jokai­nen lin­ja toi­mii omal­la taval­laan, min­kä vuok­si eri lin­jo­jen ope­tus­suun­ni­tel­mien raken­teet­kin poik­kea­vat toi­sis­taan.

Hae vapaa­lin­jal­le

Limin­gan tai­de­kou­lu ei ole muka­na val­ta­kun­nal­li­ses­sa yhteis­haus­sa. Opis­ke­li­jak­si ilmoit­tau­du­taan lomak­keel­la. Ensim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­joi­ta ei kar­si­ta, vaan hei­dät kut­su­taan hake­mus­ten saa­pu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Perus­op­pi­jak­son vapai­ta oppi­las­paik­ko­ja voi tie­dus­tel­la myös kes­ken luku­kau­den. Opis­ke­li­ja­pai­kan vapau­tues­sa voi­daan tilal­le ottaa uusi opis­ke­li­ja myös luku­vuo­den aika­na. Vapaas­sa sivis­tys­työs­sä ope­tuk­sen käyn­nis­ty­mi­nen edel­lyt­tää, että ryh­mään saa­daan riit­tä­vä mää­rä opis­ke­li­joi­ta. Opis­ke­li­jan tulee olla oppi­vel­vol­li­suu­ten­sa suo­rit­ta­nut, yläi­kä­ra­jaa ei ole.

Luku­vuo­si 12.8.2024–23.5.2025.
Syys­lu­ku­kausi 12.8.2024–13.12.2024 (syys­lo­ma vko 43 eli 21.–27.10.2024)
Kevät­lu­ku­kausi 2.1.2025–23.5.2025 (tal­vi­lo­ma vko 10 eli 3.–9.3.2025)