digi- ja peli­tai­teen lin­ja

Tai­de­lin­ja jos­sa tai­de koh­taa tek­no­lo­gian täy­del­li­ses­sä har­mo­nias­sa.

Ter­ve­tu­loa tai­de­lin­jal­le jos­sa tai­de koh­taa tek­no­lo­gian täy­del­li­ses­sä har­mo­nias­sa. Digi- ja peli­tai­teen lin­jal­la opis­kel­laan digi­taa­li­sen tai­teen perus­tei­ta sekä peli­gra­fii­kan eri muo­to­ja. Lin­jal­la opi­taan tai­to­ja tuot­taa tai­det­ta eri­lai­sia digi­taa­li­sia mene­tel­miä käyt­täen.

Lin­jal­la opi­taan digi­taa­li­sen piir­tä­mi­sen tai­to­ja, kuvae­di­toin­tia, 2D- ja 3D-gra­fiik­kaa ja ani­maa­tio­ta. Digi­taa­lis­ta tai­det­ta teh­dään myös peliym­pä­ris­töön Uni­ty-peli­moot­to­ria käyt­täen.

Kevääl­lä sovel­le­taan opit­tu­ja tai­to­ja ja toteu­te­taan ryh­mä­työ­nä yhtei­nen pro­jek­ti: esi­mer­kik­si inte­rak­tii­vi­nen ani­maa­tio tai mie­leen­pai­nu­va pie­ni peli.

Luku­vuo­si 12.8.2024–23.5.2025.
Syys­lu­ku­kausi 12.8.2024–13.12.2024 (syys­lo­ma vko 43 eli 21.–27.10.2024)
Kevät­lu­ku­kausi 2.1.2025–23.5.2025 (tal­vi­lo­ma vko 10 eli 3.–9.3.2025)

Kat­so ope­tus­suun­ni­tel­ma pdf-tie­dos­to­na (tulos­sa!) tai

Luku­jär­jes­tyk­ses­sä (tulos­sa!)

SISÄL­TÖ

TILAT JA OHJEL­MAT

Oppi­lai­den käy­tös­sä on omat tilat ja lait­teet sekä ohjel­mis­tot. Käy­tös­sä on mm. Blen­der, Clip Stu­dio Paint ja Uni­ty.

JAT­KO-OPIS­KE­LU

Digi­taa­lis­ta piir­tä­mis­tä ja pelia­laa voi opis­kel­la useis­sa eri ammat­ti­kou­luis­sa ja ammat­ti­kor­kea­kou­luis­sa. Alan opin­to­ja ja tut­kin­to­ja suo­rit­ta­neet työl­lis­ty­vät ylei­sim­min peli- ja mediayh­tiöi­hin Suo­mes­sa ja kan­sain­vä­li­ses­ti. Alal­la on erit­täin hyvät työl­li­syys­nä­ky­mät. 

Digi- ja peli­tai­teen pää­opet­ta­jan Limin­gan tai­de­kou­lul­la aloit­taa media­no­mi (AMK), graa­fi­nen suun­nit­te­li­ja ja ani­maat­to­ri Jan­ne Iso­kään­tä.

Hae digi- ja peli­tai­teen lin­jal­le

Limin­gan tai­de­kou­lu ei ole muka­na val­ta­kun­nal­li­ses­sa yhteis­haus­sa. Opis­ke­li­jak­si ilmoit­tau­du­taan kou­lun omal­la haku­lo­mak­keel­la. Ensim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­joi­ta ei kar­si­ta, vaan hei­dät kut­su­taan hake­mus­ten saa­pu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Perus­op­pi­jak­son vapai­ta oppi­las­paik­ko­ja voi tie­dus­tel­la myös kes­ken luku­kau­den. Opis­ke­li­ja­pai­kan vapau­tues­sa voi­daan tilal­le ottaa uusi opis­ke­li­ja myös luku­vuo­den aika­na. Vapaas­sa sivis­tys­työs­sä ope­tuk­sen käyn­nis­ty­mi­nen edel­lyt­tää, että ryh­mään saa­daan riit­tä­vä mää­rä opis­ke­li­joi­ta. Opis­ke­li­jan tulee olla oppi­vel­vol­li­suu­ten­sa suo­rit­ta­nut, yläi­kä­ra­jaa ei ole.

Digi- ja peli­tai­teen lin­ja aloit­taa ensim­mäi­sen ker­ran ope­tuk­sen­sa syys­lu­ku­kau­del­la 2024. Luku­vuo­den 2024–2025 aloi­tus­päi­vä on ma 12.8.2024. Lisä­tie­dot luku­kau­des­ta, opis­ke­luis­ta ja asu­mi­ses­ta löy­dät kou­lun net­ti­si­vuil­ta.

DIGI- JA PELI­TAI­TEEN LIN­JAN HAKU ALKAA MAA­LIS­KUUN LOPUS­SA 2024!
Kyse­lyi­tä lin­jal­la opis­ke­lus­ta on tul­lut jo pal­jon, joten ilmoit­tau­dut­han opin­toi­hin ajois­sa!