Opis­ke­lu­huol­to

Limin­gan tai­de­kou­lun opis­ke­lu­huol­lon ja opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon tie­dot löy­dät käte­väs­ti tääl­tä.

Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­to

Limin­gan ter­veys­kes­kus
Limin­gan­rait­ti 4, 91900 Limin­ka

Neu­vo­pal­ve­lui­den takai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä p. 040 193 3873. Valit­se soit­taes­sa­si opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­to.

Ehkäi­sy­asiat

Ter­vey­den­hoi­ta­ja Pau­la Lau­ri­la
Neu­vo­pal­ve­lui­den takai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä p. 040 193 3873. Valit­se soit­taes­sa­si ehkäi­sy­neu­vo­la.

Sai­raan­hoi­to

Kaik­ki vas­taa­no­tot (sai­raan­hoi­ta­ja, lää­kä­ri) ajan­va­rauk­sel­la.

Ajan­va­rauk­set p. 08 5587 3890 ma–to klo 8–16, pe klo 8–15.
Tulos­ten kyse­lyt p. 08 5587 3890 ma–to klo 12–16, pe klo 12–15.

Lää­kä­ri­vas­taan­o­ton käyn­ti­mak­su 18-vuot­ta täyt­tä­neil­tä on 20,90 €/käynti. Vuo­den aika­na mak­su peri­tään kol­mes­ta käyn­nis­tä.

Peru­mat­ta jäte­tys­tä ajas­ta veloi­te­taan 51,50 € yli 18-vuo­tiail­ta.

Lää­kä­ri­päi­vys­tys ter­veys­kes­kuk­ses­sa ma–to klo 8–16, pe 8–15.

Lää­kä­ri­päi­vys­tys klo iltai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin: OYS A1.
Soi­ta päi­vys­tys­a­puun nume­roon 116117. Jos sinul­le on lähe­te, ei päi­vys­tys­a­puun tar­vit­se soit­taa.

Mie­len­ter­veys­pal­ve­lut

Mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den takai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä
p. 040 557 8672. Valit­se soit­taes­sa “mie­len­ter­veys­pal­ve­lut, lap­set ja nuo­ret” ja sen jäl­keen hen­ki­lö, jota tavoit­te­let: San­na, sai­raan­hoi­ta­ja (San­na Torn­berg) tai Lai­la, psy­ko­lo­gi (Lai­la Vai­nio).

Suun ter­vey­den­hoi­to

Ham­mas­hoi­to­la sijait­see ter­veys­kes­kuk­sen yhtey­des­sä.

Sär­ky­ajan­va­raus ja kii­ree­tön ajan­va­raus (esim. tar­kas­tuk­set) p. 044 4973 699, ma–to klo 8–16, pe klo 8–15.

Sär­ky­ta­pauk­sis­sa pyy­de­tään otta­maan yhteyt­tä aamu­päi­väs­tä.

Ham­mas­hoi­to on mak­su­ton­ta alle 18-vuo­tiail­le. Peru­mat­ta jäte­tys­tä ajas­ta veloi­te­taan 51,50 € yli 18-vuo­tiail­ta.

Limin­gan tai­de­kou­lun opis­ke­lu­huol­to

Limin­gan tai­de­kou­lun opis­ke­lu­huol­los­ta vas­taa opis­ke­lu­huol­to­ryh­mä, johon kuu­lu­vat reh­to­ri Pet­ri Kul­ju, apu­lais­reh­to­ri Päi­vi Veh­vi­läi­nen sekä hal­lin­to­sih­tee­ri Kai­su Iso­la. Tar­vit­taes­sa opis­ke­lu­huol­to­ryh­mä tekee yhteis­työ­tä opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon kans­sa.

Opis­ke­lu­huol­lon tavoit­teet ovat:

  1. Tukea opis­ke­li­joi­den oppi­mis­ta, kai­ken­puo­lis­ta hyvin­voin­tia sekä tasa­pai­nois­ta kehi­tys­tä.
  2. Edis­tää kou­lun viih­tyi­syyt­tä sekä opis­ke­li­joi­den viih­ty­vyyt­tä.

Opis­ke­lu­huol­lon toi­min­ta­ta­vat

Ennal­taeh­käi­se­vän työn mer­ki­tys koros­tuu opis­ke­lu­huol­lon toi­min­nas­sa. Heti opis­ke­lun alkaes­sa opis­ke­li­joil­le tie­do­te­taan opis­ke­lu­huol­los­ta sekä opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­los­ta aloi­tusin­fos­sa. Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon edus­ta­ja pitää myös erik­seen info­ti­lai­suu­den kai­kil­le opis­ke­li­joil­le. Opis­ke­lu­huol­toa vaa­ti­viin eri tilan­tei­siin pyri­tään puut­tu­maan heti sii­nä ympä­ris­tös­sä, mis­sä ne ilme­ne­vät.

Ennal­taeh­käi­se­vä opis­ke­lu­huol­to Limin­gan Tai­de­kou­lus­sa

Toi­min­taoh­jeet jae­taan kai­kil­le opis­ke­li­joil­le ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä. Lisäk­si toi­min­taoh­jeet sekä jär­jes­tys­sään­nöt lai­te­taan jokai­sen asun­to­lan ilmoi­tus­tau­lul­le sekä pää­ra­ken­nuk­sen ilmoi­tus­tau­lul­le. Toi­min­taoh­jeet käy­dään läpi yhtei­ses­ti opis­ke­li­joi­den kans­sa aloi­tusin­fos­sa.

Ter­veys­pal­ve­lui­den edus­ta­jien luen­not sekä opis­ke­li­joil­le että hen­ki­lö­kun­nal­le. Tar­vit­taes­sa myös päih­de­lää­kä­rin, polii­sin sekä palo­lai­tok­sen edus­ta­jien luen­not.

Opis­ke­lu­huol­to­ryh­män sään­nöl­li­set kokoon­tu­mi­set kah­den kuu­kau­den välein.

Kor­jaa­va opis­ke­lu­huol­to Limin­gan Tai­de­kou­lus­sa:

Herk­kyys nuor­ten ongel­mien havait­se­mi­seen ja ymmär­tä­mi­seen kou­lus­sa on jokai­sen kou­lun aikui­sen teh­tä­vä.