esi­tys­tai­teen lin­ja

Esi­tys­tai­teen lin­jal­la pää­set mat­kal­le keho­tai­teen ja teat­te­rin perus­työ­ka­lui­hin.

Esitystaiteen linja Limingan taidekoulu

Esi­tys­tai­teen lin­jal­la opis­kel­laan näyt­te­li­jän­työn, käsi­kir­joi­tuk­sen, kehon­huol­lon, äänen­käy­tön, ske­no­gra­fian ja ohjauk­sen perus­teet. Vuo­den aika­na opis­ke­li­ja pää­see toteut­ta­maan soo­loe­si­tyk­siä sekä yhtei­siä pro­duk­tioi­ta ylei­söl­le. Perin­tei­sen käsi­kir­joi­tuk­seen poh­jau­tu­van teat­te­ri­kap­pa­leen lisäk­si opis­ke­li­jat tutus­tu­vat muun muas­sa per­for­mans­sin, nuk­ke­teat­te­rin, pro­ses­si­draa­man, devi­sin­gin ja stan­du­pin works­hop­pei­hin.

Kat­so kurs­si­suun­ni­tel­ma pdf-tie­dos­to­na

Kuva Riik­ka Piip­po

esi­tys­tai­teen lin­ja on jokai­sel­le

Esi­tys­tai­teen lin­jal­la teem­me yhteis­työ­tä tois­ten lin­jo­jen kans­sa, ja toteu­tam­me moni­tai­teel­li­sia esi­tyk­siä. Lin­ja prep­paa opis­ke­li­jan tehok­kaas­ti teat­te­ri- tai esi­tys­tai­tei­den jat­ko­kou­lu­tuk­seen ja toi­mii siten var­si­nai­siin tut­kin­toon val­mis­ta­viin kou­lui­hin val­mis­te­le­va­na. Myös väli­vuo­den viet­tä­jät ja muut tavoit­teet­ta ilmai­sua tut­ki­vat ovat ovat ter­ve­tul­lei­ta!

Teat­te­ri­ta­lom­me Veis­to­la on muun­net­tu mah­dol­li­sim­man esteet­tö­mäk­si, pää­ra­ken­nus on niin ikään estee­tön. Ryh­män kans­sa teh­dään draa­ma­so­pi­mus, jos­sa yhdes­sä sovi­taan, että jokai­nen osal­lis­tuu draa­ma­toi­min­taan omien kyky­jen, jak­sa­mi­sen ja suos­tu­muk­seen mukaan. Teat­te­ri-ilmai­suun kuu­luu myös roo­li­suo­ja: teat­te­ri­la­val­la saa olla joku muu kuin joka­päi­väi­ses­sä elä­mäs­sä.

Opis­ke­lu ja hake­mi­nen


Ope­tus­vii­kot ovat vii­si­päi­väi­siä: opis­ke­lem­me maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin ja ope­tus­tun­nit ovat yleen­sä klo 9.15–14.45. Opis­ke­lem­me moni­tai­teel­lis­ta työs­ken­te­lyä yhteis­työs­sä visu­aa­li­sen tai­teen lin­jo­jem­me kans­sa muun muas­sa krii­tiik­ki­päi­vi­nä. Kes­ki­vii­kon ja per­jan­tain ilta­päi­vä­tun­nit ovat yhtei­so­pe­tus­ta muun kou­lun kans­sa: kes­ki­viik­ko­na ilta­päi­vä­luen­to ja per­jan­tai-ilta­päi­vä­nä vaih­del­len lau­lua ja äänen­käyt­töä sekä akro­ba­ti­aa ja capoi­e­raa. Sil­loin täl­löin esi­tys­kau­del­la opin­to­ja on myös ilta-aikaan. Asun­to­la­paik­ka on tar­jol­la myös vii­kon­lop­pui­sin. Myös vii­kon­lop­pu­kurs­se­ja jär­jes­te­tään.

Kuten muut­kin opin­to­lin­jam­me, otam­me vas­taan kaik­ki haki­jat ilman kar­sin­taa ja pää­sy­ko­kei­ta. Moni­puo­li­ses­sa opis­ke­li­ja­po­ru­kas­sa onkin näin onkin näin moni­puo­li­suut­ta – ainoas­taan kiin­nos­tus esi­tys­tai­tei­siin yhdis­tää.

Voit lähet­tää halu­tes­sa­si vapaa­muo­toi­sen moti­vaa­tio­kir­jeen teksti‑, video- tai piir­ros­muo­dos­sa. Sitä käy­te­tään myös Esi­tys­tai­teen lin­jan ope­tus­suun­ni­tel­man hio­mi­seen. Ker­ro toi­veis­ta­si ja pyr­ki­myk­sis­tä­si opis­ke­lun suh­teen. Voit myös ker­toa mah­dol­li­ses­ta aiem­mas­ta taus­tas­ta­si näyt­tä­mö­tai­teen tai muun kult­tuu­rin paris­sa. Lähe­tä vapaa­muo­toi­nen esit­te­ly­si erik­seen säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen:
esi­tys­tai­teen­lin­ja (a) gmail.com.

Samas­ta säh­kö­pos­tis­ta vas­taam­me myös sinua vai­vaa­viin kysy­myk­siin!

Hae esi­tys­tai­teen lin­jal­le

Limin­gan tai­de­kou­lu ei ole muka­na val­ta­kun­nal­li­ses­sa yhteis­haus­sa. Opis­ke­li­jak­si ilmoit­tau­du­taan lomak­keel­la. Ensim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­joi­ta ei kar­si­ta, vaan hei­dät kut­su­taan hake­mus­ten saa­pu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Perus­op­pi­jak­son vapai­ta oppi­las­paik­ko­ja voi tie­dus­tel­la myös kes­ken luku­kau­den. Opis­ke­li­ja­pai­kan vapau­tues­sa voi­daan tilal­le ottaa uusi opis­ke­li­ja myös luku­vuo­den aika­na. Vapaas­sa sivis­tys­työs­sä ope­tuk­sen käyn­nis­ty­mi­nen edel­lyt­tää, että ryh­mään saa­daan riit­tä­vä mää­rä opis­ke­li­joi­ta. Opis­ke­li­jan tulee olla oppi­vel­vol­li­suu­ten­sa suo­rit­ta­nut, yläi­kä­ra­jaa ei ole.