Limin­gan tai­de­kou­lu

Limin­gan tai­de­kou­lu on vapaa kan­san­opis­to, jos­sa opis­ke­lee vuo­sit­tain yli sata kai­ke­ni­käis­tä kuva­tai­teis­ta, sar­ja­ku­vas­ta ja teat­te­ris­ta kiin­nos­tu­nut­ta.

Kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta Limin­gan tai­de­kou­luun! Toi­min­ta­muo­to­jam­me ovat koko­vuo­ti­set lin­jat, avoin yli­opis­to ja lyhyt­kurs­sit.

Opis­ke­li­jat ote­taan sisään ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Opin­toi­hin voi hakea opin­to­tu­kea tai aikuis­kou­lu­tus­tu­kea. Ota sel­vää myös työ­mark­ki­na­tuel­la opis­ke­lus­ta ja vuo­rot­te­lu­va­paas­ta!

Lisää tie­toa opis­ke­lus­ta saat otta­mal­la yhteyt­tä toi­mis­toon tai tutus­tu­mal­la ope­tus­suun­ni­tel­miin sivus­tol­ta.

Toi­mis­to on avoin­na ma– pe klo 10–14.45. Puhe­li­meen vas­taam­me nume­ros­sa 044 726 5031.

Tule käy­mään ja tutus­tu­maan pai­kan pääl­lä!

Minä­kö tai­de­kou­luun?

Limin­gan tai­de­kou­lus­sa opis­ke­lee kai­ken­lai­sia ihmi­siä eri ikä­ryh­mis­tä, tei­neis­tä elä­ke­läi­siin. Ylei­ses­ti opis­ke­li­jam­me voi jakaa kol­meen ryh­mään: nuo­ret opis­ke­li­jat, työ­elä­män tai­to­ja täy­den­tä­vät ja har­ras­tus­taan syven­tä­vät. Teki­jäiäl­tään­kin opis­ke­li­jat ovat monen­lai­sia, vas­ta tai­tees­ta kiin­nos­tu­neis­ta tai­teen ammat­ti­lai­siin. Vie­ri­toi­min­ta rikas­tut­taa moni­nai­sia opis­ke­li­joi­tam­me.

Muis­ta kui­ten­kin, että meil­le opis­ke­li­jak­si tule­mi­nen ei edel­ly­tä aiem­paa tai­teel­lis­ta tai­toa. Pelk­kä kiin­nos­tus ja innos­tu­nut mie­li riit­tä­vät!

Yli­opis­tot ja ammat­ti­kor­kea­kou­lut suo­si­vat valin­nois­saan ensi ker­taa kysees­sä ole­val­le opin­to­ta­sol­le hake­via. Limin­gan tai­de­kou­lus­sa opis­ke­lu ei vie oikeut­ta­si kor­kea­kou­lu­jen ensi­ker­ta­lais­kiin­ti­öön.

Kan­san­opis­tos­sa saat saman opin­to­tuen kuin toi­sen asteen kou­lu­tuk­ses­sa­kin, eivät­kä käyt­tä­mä­si opin­to­tu­ki­kuu­kau­det vähen­nä myö­hem­piä opin­to­tu­ki­kuu­kausia yli­opis­tos­sa tai ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa.

Työ­voi­ma­po­liit­ti­ses­ti meil­lä on opis­kel­tu myös aikuis­kou­lu­tus­tuel­la, osa-aikai­ses­ti ja kokoai­kai­ses­ti, kun­tou­tus­tuel­la ja työ­huo­nea­vus­tus­ta tai tai­tei­li­ja-apu­ra­haa sovel­taen.

Kan­san­opis­to­vuo­si antaa amma­til­li­seen perus­kou­lu­tuk­seen hakeu­tu­vil­le yhteis­haus­sa 6 lisä­pis­tet­tä. Varaam­me oikeu­det muu­tok­siin.

Nuo­ret opis­ke­li­jat

Limin­gan tai­de­kou­lu toi­mii pon­nah­dus­lau­ta­na monen­lai­siin ammat­tei­hin, jois­sa kuvan teke­mi­sen ja ker­ron­nan tai­dot ovat tär­kei­tä. Kuva­tai­tei­li­joi­den lisäk­si enti­siä opis­ke­li­joi­tam­me toi­mii muun muas­sa arkkitehti‑, opettaja‑, teatteri‑, elokuva‑, mainos‑, ani­maa­tio- ja pelia­loil­la. Eläm­me maa­il­mas­sa, jos­sa kuva hal­lit­see, ja ilman piir­tä­mis­tä ei luo­vas­sa digi­työs­ken­te­lys­sä­kään sel­viä.

Kou­lum­me antaa jämä­kän perus­pa­ke­tin tai­teen teke­mi­seen sisäl­täen esi­mer­kik­si pii­rus­tus­ta, maa­laus­ta, gra­fiik­kaa, kuvan­veis­toa, väriop­pia, som­mit­te­lua, tai­de­his­to­ri­aa. Sar­ja­ku­va­lin­jal­la opit hal­lit­se­maan myös ker­ron­taa ja ani­maa­tio­ta, esi­tys­tai­teen lin­jal­la taas näyt­te­li­jän­työ­tä, käsi­kir­joi­tus­ta, impro­vi­saa­tio­ta.

Ope­tus on jär­jes­tel­mäl­lis­tä sal­lien kui­ten­kin vapaa­muo­toi­sen työs­ken­te­lyn ja omat pro­jek­tit. Perus­tai­to­jen hal­lit­se­mi­nen luo hyvän poh­jan jat­ko-opin­toi­hin. Oppi­lais­ta muu­ta­ma jat­kaa vapaa­na tai­tei­li­ja­na, mut­ta suu­rin osa käyt­tää osaa­mis­taan monil­la eri­lai­sil­la aloil­la.

Työ­elä­män tai­to­ja täy­den­tä­vät – väli­vuot­ta viet­tä­vät

Työ­elä­mä vaa­tii nyky­ään tie­to­jen ja tai­to­jen jat­ku­vaa päi­vit­tä­mis­tä. Limin­gan tai­de­kou­lu on osoit­tau­tu­nut mie­lek­kääk­si jat­ko­kou­lu­tus­mah­dol­li­suu­dek­si. Ammat­tiin­sa lisää kou­lu­tus­ta ovat hake­neet esi­mer­kik­si vaa­te­suun­nit­te­li­jat, kuvaa­ma­tai­don opet­ta­jat, lavas­ta­jat, toi­mit­ta­jat, esi­ne­suun­nit­te­li­jat ja monet muut!

Kou­luum­me tulee myös työ­elä­mäs­tä vaih­te­lua ja vir­kis­tys­tä kai­paa­via väli­vuo­den viet­tä­jiä. Opis­ke­li­joil­le voi­daan rää­tä­löi­dä yksi­löl­li­nen ope­tus­oh­jel­ma: työs­ken­te­ly voi tapah­tua pie­ni­nä pät­ki­nä, ja ryh­miä voi vaih­del­la. Olet enem­män kuin ter­ve­tul­lut suun­nit­te­le­maan ja ideoi­maan itsel­le­si par­haan mah­dol­li­nen väli­vuo­den ora­van­pyö­räs­tä!

Har­ras­tus­taan syven­tä­vät

Monil­la on haa­vee­na tai­de­har­ras­tus, mut­ta kai­kil­la sii­hen ei ole ollut mah­dol­li­suut­ta ennen elä­ke­päi­viä. Joku halu­aa veis­tää suu­ri­ko­koi­sen hir­ven pihal­leen, toi­nen on haa­veil­lut maa­laa­mi­ses­ta ikän­sä – ja nyt elä­ke­vuo­det mah­dol­lis­ta­vat unel­mien toteut­ta­mi­sen. Monet opis­ke­li­jam­me eivät ole kos­kaan aikai­sem­min piir­tä­neet, maa­lan­neet tai esiin­ty­neet, mut­ta tai­de­kou­lum­me onkin lois­ta­va paik­ka vas­ta-alka­jil­le ja tai­tees­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Tar­joam­me ener­gi­aa ja luo­vuut­ta luon­non­kau­niis­sa ympä­ris­tös­sä, 150 vuot­ta van­has­sa raken­nus­mil­jöös­sä Limin­gan­joen ran­nal­la!

Kou­lu­vuo­si 2023–2024

Perus­op­pi­jak­so alkaa 14.8.2023 ja päät­tyy 24.5.2024.
Tänä luku­vuon­na olem­me syys­lo­mal­la 23.10.–29.10.2023, jou­lu­lo­mal­la 18.12.2023–1.1.2024 ja tal­vi­lo­mal­la 4.3.–10.3.2024

Ope­tus­vii­kot ovat vii­si­päi­väi­siä, ja asun­to­la­paik­ka on tar­jol­la myös vii­kon­lop­pui­sin. Vii­kon­lop­pui­sin ei kui­ten­kaan ole tar­jol­la ruo­kai­lua. Pit­kien lomien ajak­si asun­to­lat sul­je­taan huol­to­töi­tä var­ten.