Asu­mi­nen

Limin­gan tai­de­kou­lus­sa voit myös asua idyl­li­ses­sä mil­jöös­sä!

Opis­ke­li­jat asu­vat yleen­sä kah­den hen­gen huo­neis­sa. Yhden hen­gen huo­net­ta voi hakea tar­vit­taes­sa (kat­so hin­nat). Asun­to­lois­sa on yhtei­set keit­tiö- ja oles­ke­lu­ti­lat sekä sekä yhtei­siä että huo­ne­koh­tai­sia WC-tilo­ja. Kou­lun alu­eel­la on lan­ga­ton verk­ko, lisäk­si pää­ra­ken­nuk­ses­sa on net­ti­ko­nei­ta.

Ylei­ses­sä käy­tös­sä ole­va pyy­kin­pe­su­ko­ne löy­tyy ykkö­sa­sun­to­lan pää­dys­tä. Pyyk­ki­tu­van vie­res­sä sijait­see säh­kö­sau­na, joka läm­mi­te­tään kes­ki­viik­koi­sin. Kou­lun ran­ta­sau­naa läm­mi­te­tään syk­syi­sin pak­kas­ten tuloon asti.

Asun­to­lat

Asun­to­lat 1–4

1980-luvul­la raken­ne­tut asun­to­lat sisäl­tä­vät kah­den hen­gen huo­nei­ta sekä yhtei­sen oles­ke­lu­ti­lan ja keit­tiön. Ykkö­sa­sun­to­lan pää­dys­tä löy­tyy pyy­kin­pe­su­tu­pa ja säh­kö­sau­na.

Arvo­la-asun­to­la

Vuon­na 1927 ostet­tu Arvo­la on asun­to­lois­ta mie­leen­jää­vin. Aiem­mas­sa elä­mäs­sään lato­na toi­mi­nut, ker­rok­sel­la myö­hem­min koro­tet­tu asun­to­la on nati­se­vi­ne lat­tioi­neen ja kaa­ke­li­uu­ni­neen (eivät toi­min­nas­sa) idyl­li­nen paik­ka asua. Ala­ker­ran pirt­ti on ylei­nen oles­ke­lu­ti­la ja opis­ke­li­joi­den illan­viet­to­paik­ka.

Pik­ku-Arvo­la

Alu­een van­hin raken­nus, Arvo­lan tilan talo­na aloit­ta­nut Pik­ku-Arvo­la sisäl­tää lähin­nä yhden hen­gen huo­nei­ta ja on varus­tet­tu mm. säh­kö­sau­nal­la ja tis­ki­ko­neel­la.