Esteet­tö­myys

Tai­de­kou­lu on osin his­to­rial­lis­ta mil­jöö­tä, joten kou­lun tilat eivät ole täy­sin esteet­tö­mät.

Tai­de­kou­lul­la ope­te­taan useas­sa raken­nuk­ses­sa. Raken­nus­kan­ta ja kou­lun tont­ti on osin van­haa, his­to­rial­lis­ta mil­jöö­tä. Siten täyt­tä esteet­tö­myyt­tä kaik­kiin ope­tus­ti­loi­hin esim. rol­laat­to­ril­la tai pyö­rä­tuo­lil­la liik­ku­val­le ei voi­da taa­ta. Mah­dol­li­suuk­sien mukaan pyrim­me kui­ten­kin jär­jes­te­le­mään ope­tus­ti­lan­teet kaik­ki oppi­jat huo­mioi­den, joten kai­kis­sa kysy­myk­sis­sä kan­nat­taa olla yhtey­des­sä joko tai­de­kou­lun toi­mis­toon, talon­mie­heem­me tai suo­raan kysees­sä ole­van kurs­sin opet­ta­jaan.

Pää­ra­ken­nus

Pää­ra­ken­nus on yksi­ker­rok­si­nen kivi­ta­lo. Kul­ku­väy­lät ovat sel­kei­tä ja kyn­nyk­set mata­lia. Raken­nuk­ses­sa on inva-WC. Pää­ra­ken­nus ja ruo­ka­la ovat esteet­tö­miä. Pää­ra­ken­nuk­sen audi­to­rion etuo­sa on estee­tön.

Maa­laus ja kuvan­veis­to

Raken­nus on yksi­ker­rok­si­nen kivi­ta­lo. Kul­ku­väy­lät ovat sel­kei­tä ja kyn­nyk­set mata­lia. Raken­nuk­ses­sa on inva-WC. Raken­nuk­ses­sa on help­po liik­kua eri­lai­sil­la säh­kö­pyö­ril­lä ja rul­la­tuo­leil­la.

Veis­to­la

Teat­te­ri­lin­jan tila on yksi­ker­rok­si­nen puu­ta­lo. Taloon on tila­va ramp­pi.

Impi­vaa­ra

Sar­ja­ku­vao­pe­tuk­sen tila Impi­vaa­ra on kak­si­ker­rok­si­nen van­ha hir­si­ta­lo. Ensim­mäi­seen ker­rok­seen on ramp­pi, mut­ta tuu­li­kaap­pi on koh­tuul­li­sen ahdas. Kyn­nyk­set ovat sel­väs­ti kohol­la ja WC-tila koh­tuul­li­sen pie­ni.

Gra­fii­kan talo

Gra­fii­kan talo on kak­si­ker­rok­si­nen puu­ta­lo. Sisään­käyn­nin tuu­li­kaa­pis­sa on por­taat, joi­hin ei ole ramp­pia.

Rukous­huo­ne

Vapaa­lin­jan ope­tus­ti­la on yksi­ker­rok­si­nen puu­ta­lo. Taloon ei ole ramp­pia. WC-tila on koh­tuul­li­sen ahdas.

Asun­to­lat

Asun­to­lat 1–4 ovat esteet­tö­mik­si raken­net­tu­ja kivi­ta­lo­ja. Asun­to­las­sa 1 on inva-WC. Arvo­la on kak­si­ker­rok­si­nen hir­si­ta­lo, johon ei ole ramp­pia. Pik­ku-Arvo­la on yksi­ker­rok­si­nen talo, jon­ka huo­ne­jär­jes­te­lyt ovat jous­ta­vam­pia.