Opis­ke­li­jal­le

Hei, tai­de­kou­lun opis­ke­li­ja – tääl­tä löy­dät infoa arkeen ja apua kipe­riin kysy­myk­siin opis­ton arjes­ta!

Mis­sä asun opis­kel­les­sa­ni Limin­gan tai­de­kou­lus­sa? Saan­ko opin­to­tu­kea? Mil­lai­sis­sa tilois­sa pää­sen työs­ken­te­le­mään? Mis­tä tus­sit ja palet­ti­veit­set? Eipä hätää – infot niin toi­meen­tu­loon, arkeen kuin asu­mi­seen­kin saat tääl­tä!

Hin­nat ja opin­to­tu­ki

Tutus­tu opis­ke­lun hin­toi­hin ja ota sel­vää opin­to­tuis­ta.

Asu­mi­nen

Limin­gan tai­de­kou­lus­sa asut idyl­li­ses­sä mil­jöös­sä.

Työ­ti­lat

Limin­gan tai­de­kou­lun työs­ken­te­ly­ti­lat ovat aina opis­ke­li­joil­le auki!

Esteet­tö­myys

Tai­de­kou­lu on osin his­to­rial­lis­ta mil­jöö­tä. Tutus­tu tilo­jen esteet­tö­myy­teen.

Tai­de­tar­vi­ke­myy­mä­lä

Myy­mä­läs­tä saat lähes kaik­ki opis­ke­lus­sa tar­vit­ta­vat mate­ri­aa­lit.

Opis­ke­lu­huol­to

Opis­ke­lu­huol­lon ja opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon tie­dot löy­dät omal­ta sivul­taan.

Päi­vit­täi­nen info

Juu­ri tämän het­ken tär­kein tie­to opis­ke­li­jal­le

Usein kysyt­tyä

Eikö muu­al­ta löy­ty­nyt vas­taus­ta? Kat­sas­ta usein kysy­tyt kysy­myk­set!