Opis­ton His­to­ria

Syk­syl­lä 1892 aloit­ti nel­jä suo­men­kie­lis­tä kan­san­opis­toa toi­min­tan­sa Suo­men Suu­ri­ruh­ti­nas­kun­nas­sa. Yksi näis­tä van­him­mis­ta oli mar­ras­kuun 15. päi­vä alka­jais­juh­laan­sa viet­tä­nyt Limin­gan Kan­san­opis­to. 

Kan­san­opis­ton perus­ta­mi­nen

Kan­san­opis­to pää­tet­tiin sijoit­taa Oulun lähet­ty­vil­le Limin­kaan, jot­ta se oli­si tar­peek­si kau­ka­na kau­pun­kie­lä­mäs­tä, mut­ta kui­ten­kin lähel­lä ja hyvien kul­ku­yh­teyk­sien pääs­sä Oulus­ta. Lisäk­si alue toi­mi usei­den seu­tu­jen kes­ki­pis­tee­nä. Limin­gan kun­ta oli luvan­nut opis­tol­le ilmai­set tilat kol­mek­si vuo­dek­si. Joh­to­kun­ta valit­si tar­jol­la olleis­ta vaih­toeh­dois­ta Arvo­lan talon Limin­gan­joen var­rel­ta. Opis­ke­li­joi­ta tuli odo­tet­tua enem­män ja työin­to oli mah­ta­va. Opis­ton toi­min­taa jär­jes­tel­tiin niin innol­la, että kou­lu­työ keret­tiin aloit­taa jo ennen kuin Alek­san­te­ri kol­man­nen hal­lin­toa­jan senaat­ti ker­ke­si viral­li­ses­ti antaa opis­tol­le luvan kan­nat­ta­jayh­dis­tyk­sen perus­ta­mi­sel­le.

Limin­gan tai­de­kou­lu

Yli 130-vuo­ti­aan kou­lun lin­ja­ja­ko on peräi­sin vuo­del­ta 1961, jol­loin kan­san­opis­toon perus­tet­tiin ns. opin­to­lin­ja. Vuon­na 1966 kou­lu sai uuden lin­jan, kun kuvaa­ma­tai­don lin­ja, jota myö­hem­min alet­tiin kut­sua tai­de­kou­luk­si, aloit­ti toi­min­tan­sa. Limin­gan tai­de­kou­lu­na nyky­ään tun­net­tu opis­to on kes­kit­ty­nyt yksi­no­maan tai­deo­pe­tuk­seen ja opis­ke­li­joi­den tai­teel­li­sen ilmai­sun kehit­tä­mi­seen.

työ­jär­jes­tys

Vuo­del­ta 1985 peräi­sin ole­van Limin­gan kan­san­opis­ton työ­oh­jel­man mukai­ses­ti “Limin­gan Kan­sao­pis­ton Kan­nat­ta­jayh­dis­tys r.y. omis­taa ja yllä­pi­tää Limin­gan Kan­san­opis­to ‑nimis­tä kan­san­opis­toa, joka sijait­see Limin­gan kun­nas­sa. Opis­ton ope­tus­kie­le­nä on suo­mi.

Opis­ton teh­tä­vä­nä on kohot­taa opis­ke­li­joi­den yleis­si­vis­tys­tä ja edis­tää hei­dän jat­ko-opin­to­jaan, laa­jen­taa hei­dän yhteis­kun­nal­lis­ta tie­tä­mys­tään sekä tukea hei­dän per­soo­nal­lis­ta kehi­tys­tään.”

kou­lun kam­pusa­lue

Tai­de­kou­lun kam­pusa­lue muo­dos­tuu his­to­rial­li­sis­ta ja suo­jel­luis­ta hir­si­ra­ken­nuk­sis­ta, kuten gra­fii­kan talo (enti­nen pää­ra­ken­nus), Impi­vaa­ra (sar­ja­ku­va­lin­jan työ­ti­lat), Arvo­la (asun­to­la ja tupa), Pik­ku-Arvo­la (asun­to­la) sekä Rukous­huo­ne (vapaa­lin­jan työ­ti­lat).

Tai­de­kou­lun his­to­rial­lis­ta mil­jöö­tä on myö­hem­min 80- ja 90-luvuil­la täy­den­net­ty muun muas­sa uudem­mal­la pää­ra­ken­nuk­sel­la, nel­jäl­lä asun­to­la­ra­ken­nuk­sel­la sekä pel­käs­tään kuvan­veis­to- ja maa­laus­toi­min­nal­le omis­te­tul­la raken­nuk­sel­la.

Kuvia limin­gan tai­de­kou­lun his­to­rian var­rel­ta