kurs­sit

kesä­kurs­sit 2024

Kesä­kau­den 2024 kurs­sit sijoit­tu­vat välil­le 3.6.2024–19.7.2024. Kurs­sit ovat pää­asias­sa arki­päi­vä­kurs­se­ja. Kurs­sit sijoit­tu­vat tai­de­kou­lun kam­pusa­lu­eel­le Van­haan Limin­kaan mah­dol­li­sia pie­niä ret­kiä lukuun otta­mat­ta (esim. mai­se­ma­maa­laus). Poik­keuk­sen tähän teke­vät burleski‑, aikuis­ten impro­teat­te­ri ja neu­lan­rei­kä­ka­me­ra­kurs­sit, jot­ka sijoit­tu­vat joko koko­naan tai osit­tain vii­kon­lo­puil­le. Lisä­tie­dot ja hin­nat löy­dät kurs­sin omis­ta lisä­tie­dois­ta sekä sivun ala­reu­nas­ta.

Kurs­sin voi perua mak­sut­ta 14 vrk ennen kurs­sin alkua.
Tämän jäl­keen tul­leis­ta peru­mi­sis­ta perim­me puo­let kurs­sin perus­hin­nas­ta.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa tai­de­kou­lul­le!

Las­ten ja nuor­ten tai­de­pa­jat 2024

Las­ten tai­de­pa­jat ovat osa toi­min­taam­me jo nel­jät­tä vuo­si­kym­men­tä!

Las­ten tai­de­pa­joil­la pie­nem­mät tai­tei­li­jat pää­se­vät kokei­le­maan eri­lai­sia tai­teen tek­nii­koi­ta kuvan­veis­tos­ta maa­lauk­seen ja sar­ja­ku­vaan. Tai­de­pa­ja­päi­vis­sä on tilaa myös lei­keil­le ja peleil­le.

Ryh­mä­koot ovat mal­til­li­sia, ja jokai­ses­sa ryh­mäs­sä on aikui­nen ohjaa­ja tai ohjaa­ja­pa­ri. Kou­lul­la tar­joil­laan lou­nas ja väli­pa­la.

Työ Tes­sa Astre

Las­ten tai­de­pa­ja

3.–7.6.2024

Kurs­si on tar­koi­tet­tu 6–10-vuotiaille. Tai­de­pa­jan ohjaa­ji­na toi­mi­vat kou­lun omat opet­ta­jat.

Kurs­sin tavoi­te

Antaa lap­sil­le mah­dol­li­suus toteut­taa itse­ään tai­teen kei­noin. Edis­tää mie­li­ku­vi­tuk­sen len­toa ideoi­den toteu­tuk­seen asti ja samal­la tutus­tua kuva­tai­teen eri väli­nei­siin ja teko­ta­poi­hin.

Kuva­tai­de­pa­ja toi­mii päi­vä­kou­lu­na. Tun­nit alka­vat klo 10 ja päät­ty­vät klo 15. Työs­ken­te­ly tapah­tuu jae­tuis­sa ryh­mis­sä. Sisa­ruk­set ja kave­ruk­set voi­vat halu­tes­saan työs­ken­nel­lä myös yhdes­sä. Kurs­si­lai­sil­le tar­jo­taan päi­vän aika­na lou­nas ja väli­pa­la opis­ton pää­ra­ken­nuk­ses­sa.

Kurs­si­mak­su on 115 euroa, joka sisäl­tää kurs­sil­la käy­tet­tä­vän mate­ri­aa­lin lisäk­si ruo­kai­lut. MLL:n Limin­gan pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen jäse­nil­le 18 euron alen­nus. Sisa­ra­len­nus on 10 euroa. Ilmoit­tau­tu­mi­set 15.5.2024 men­nes­sä. Lisä­tie­to­ja kaisu.isola@limingantaidekoulu.fi tai 044 726 5031.

Mah­dol­li­set peruu­tuk­set 15.5. men­nes­sä, jon­ka jäl­keen ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va. Kurs­si­las­kun erä­päi­vä on 15.5.

Las­ten ja nuor­ten tai­de­pa­ja

10.–14.6.2024

Kurs­si on tar­koi­tet­tu 11–16-vuotiaille. Tai­de­pa­jan ohjaa­ji­na toi­mi­vat kou­lun omat opet­ta­jat.

Kurs­sin tavoi­te

Antaa lap­sil­le ja nuo­ril­le mah­dol­li­suus toteut­taa itse­ään tai­teen kei­noin. Edis­tää mie­li­ku­vi­tuk­sen len­toa ideoi­den toteu­tuk­seen asti ja samal­la tutus­tua kuva­tai­teen eri väli­nei­siin ja teko­ta­poi­hin.

Kuva­tai­de­pa­ja toi­mii päi­vä­kou­lu­na. Tun­nit alka­vat klo 10 ja päät­ty­vät klo 15. Työs­ken­te­ly tapah­tuu jae­tuis­sa ryh­mis­sä. Sisa­ruk­set ja kave­ruk­set voi­vat halu­tes­saan työs­ken­nel­lä myös yhdes­sä. Kurs­si­lai­sil­le tar­jo­taan päi­vän aika­na lou­nas ja väli­pa­la opis­ton pää­ra­ken­nuk­ses­sa.

Kurs­si­mak­su on 115 euroa, joka sisäl­tää kurs­sil­la käy­tet­tä­vän mate­ri­aa­lin lisäk­si ruo­kai­lut. MLL:n Limin­gan pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen jäse­nil­le 18 euron alen­nus. Sisa­ra­len­nus on 10 euroa.
Ilmoit­tau­tu­mi­set 15.5.2024. Lisä­tie­to­ja kaisu.isola@limingantaidekoulu.fi tai 044 726 5031. Mah­dol­li­set
peruu­tuk­set 15.5. men­nes­sä, jon­ka jäl­keen ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va. Kurs­si­las­kun erä­päi­vä on 15.5.

kesä­kuu 2024

KESÄ­KUUN KURS­SIEN LUKU­JÄR­JES­TYS PDF

hei­nä­kuu 2024

HEI­NÄ­KUUN KURS­SIEN LUKU­JÄR­JES­TYS PDF

LISÄ­TIE­TO­JA KURS­SI­MAK­SUIS­TA, MAJOI­TUK­SES­TA JA RUO­KAI­LUIS­TA

Limin­gan tai­de­kou­lun kurs­sit, päi­vä­ope­tus

Ani­maa­tio

Ani­maa­tio­kurs­si 11.–15.3.2024

Stop­­mo­­tion- ja piir­toa­ni­maa­tion perus­teet, aloi­tus­har­joi­tuk­set ja ani­­maa­­tio-ajat­­te­­lu. Kurs­sil­la voi kes­kit­tyä teke­mään perus­har­joi­tuk­sia tai tuot­taa lyhyen ani­maa­tio­ko­ko­nai­suu­den. Stop­­mo­­tion-tek­­nii­­koi­­na on muo­vai­lu­va­ha ja esi­neet, piir­tää voi pape­ril­le tai digi­taa­li­ses­ti. Kou­lu­tus­ti­la­na sar­ja­ku­va­lin­jan Impi­vaa­ra. Kurs­si­mak­su 85 €/vko. 
Opet­ta­ja­na Mik­ko Jyl­hä

ANI­MAA­TIO

Ani­maa­tio­kurs­si 18.3.–21.3.2024

Nel­jän päi­vän kurs­si­viik­ko! Stop­­mo­­tion- ja piir­toa­ni­maa­tion perus­teet, aloi­tus­har­joi­tuk­set ja ani­­maa­­tio-ajat­­te­­lu. Kurs­sil­la voi kes­kit­tyä teke­mään perus­har­joi­tuk­sia tai tuot­taa lyhyen ani­maa­tio­ko­ko­nai­suu­den. Stop­­mo­­tion-tek­­nii­­koi­­na on muo­vai­lu­va­ha ja esi­neet, piir­tää voi pape­ril­le tai digi­taa­li­ses­ti. Kou­lu­tus­ti­la­na sar­ja­ku­va­lin­jan Impi­vaa­ra. Ani­maa­tio­jak­son toi­sel­le vii­kol­le voi osal­lis­tua sekä edel­li­sen vii­kon jat­ko­na että oma­na kurs­si­naan.

Kurs­si­mak­su 68 €/4 päi­vää.
Opet­ta­ja­na Mik­ko Jyl­hä. 

kesä­lu­ku­kau­den Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja kurs­si­mak­sut

Ilmoit­tau­tu­mis­oh­jeet

Ilmoit­tau­du kesän 2024 kurs­seil­le kes­ki­viik­koon 15.5.2024 men­nes­sä!

Peruu­tuk­set kes­ki­viik­koon 15.5.2024 men­nes­sä, jon­ka jäl­keen ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va. Vii­mei­sen ilmoit­tau­tu­mis­päi­vän jäl­keen peru­vil­ta perim­me puo­let kurs­si­mak­sus­ta ja peru­mat­ta jää­neil­tä perim­me koko mak­sun. Peruu­tuk­set säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen kaisu.isola@limingantaidekoulu.fi.

Kurs­si­mak­sut

5 päi­vän kurs­simak­sut
195 € / ope­tus (*)
265 €/ ope­tus (*) ja asu­mi­nen 2 hlön huo­nees­sa (omat lii­na­vaat­teet ja pyy­he)
295 € / ope­tus (*) ja asu­mi­nen 1 hlön huo­nees­sa (omat lii­na­vaat­teet ja pyy­he)

(*) Pie­ni eril­li­nen mate­ri­aa­li­mak­su­li­sä on mah­dol­li­nen niil­lä kurs­seil­la, joil­la ryh­mäl­le on vält­tä­mä­tön­tä hank­kia tar­vik­kei­ta, väriai­nei­ta tai mui­ta mate­ri­aa­le­ja yhteis­käyt­töön, esi­mer­kik­si cot­ton duc­kin akryy­li­me­diu­mit ja värit, kera­mii­kan lasit­teet tai gra­fii­kan vedos­tus­vä­rit.

Kiin­nos­taa­ko useam­man kurs­sin aihe? Hyö­dyn­nä ‑10 % alen­nus toi­sen (jne) kurs­sin ope­tus­hin­nas­ta! Alen­nus on hen­ki­lö­koh­tai­nen ja kos­kee ainoas­taan aikuis­ten kurs­sien ope­tus­hin­to­ja.

1. kurs­si 195 € (ope­tus)
2. kurs­si 175,50 €
3. kurs­si 175,50 € jne

Kurs­si­las­kun erä­päi­vä on 15.5.

ruo­kai­lut

65 € lou­nas + kahvi/ 5 pvää
90 € /aamupalan, lou­naan ja kah­vin, 5 pvää

Ilmoi­tat­han ruo­ka-aineal­ler­gia­si ja valit­se­ma­si ruo­ka­pa­ke­tin jo ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keel­la.
Las­ten ruo­kai­lut kuu­lu­vat tai­de­pa­jo­jen hin­taan (115 €).

Opis­tol­la on varat­tu tilo­ja myös oma­toi­mi­seen ruo­an­lait­toon. Asun­to­loi­den keit­tiöt ovat majoit­tu­jien yhteis­käy­tös­sä ja perus­vä­li­neil­lä (jää­kaap­pi, mik­ro, kah­vin­kei­tin, ruo­kai­lu­vä­li­neet, kat­ti­lat jne) varus­tet­tu­ja.

majoi­tus

Voit majoit­tua tai­de­kou­lun omis­sa asun­to­lois­sa joko yhden tai kah­den hen­gen huo­neis­sa. Arvo­las­sa asuk­kail­la on yhteis­käy­tös­sä kol­me suih­kua ja kol­me WC:tä. Muis­sa asun­to­lois­sa on jokai­ses­sa huo­nees­sa oma WC/suihku. Asun­to­la­ma­joi­tus­ta on tar­jol­la rajoi­te­tus­ti. Nor­maa­lia suu­rem­mas­ta osal­lis­tu­ja­mää­räs­tä joh­tuen ota mukaa­si omat lii­na­vaat­teet ja pyy­he. Tar­jol­la on myös muu­ta­ma mat­kai­luau­to­paik­ka tai­de­kou­lun park­ki­pai­kal­la (säh­kö­tol­pat).

rajoi­tuk­set

Kul­le­kin kurs­sil­le ote­taan enin­tään 16 opis­ke­li­jaa, pois lukien hyvin­voin­ti­tai­de, johon ote­taan max. 12 opis­ke­li­jaa. Kurs­sien alai­kä­ra­ja on 15 vuot­ta.

kurs­si­tar­vik­keet

Kurs­seil­la tar­vit­ta­via mate­ri­aa­le­ja, kuten väre­jä, pens­se­lei­tä, tai­de­pa­pe­rei­ta, leh­tiöi­tä ja tau­lu­poh­jia voi ostaa opis­ton tai­de­tar­vi­ke­kant­tii­nis­ta. Osa kurs­si­tar­vik­keis­ta saa­te­taan hank­kia yhtei­sos­toi­na, jol­loin kurs­si­lai­sil­ta peri­tään pie­ni eril­li­nen mate­ri­aa­li­mak­su.

Kurs­si­kir­jeet ja lisä­tie­dot

Lähe­täm­me kurs­si­kir­jeet, lisä­tie­dot ja kurs­si­mak­sun ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keel­la anta­maa­si säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen. Huo­mioit­han, että toi­mis­tom­me voi tila­päi­ses­ti ruuh­kau­tua ilmoit­tau­tu­mi­sen alkaes­sa. Vas­taam­me vies­tei­hin muu­ta­man arki­päi­vän kulues­sa. Malt­ti on valt­tia!

Lisä­tie­to­ja kaisu.isola@limingantaidekoulu.fi tai 044 726 5031.