Kuva­tai­de­lin­ja

Kuva­tai­de­lin­ja – perus­tai­to­ja ja omaa teke­mis­tä perin­tei­sen kuva­tai­teen media­jaon kaut­ta.

Kuva­tai­de­lin­ja sopii kai­ken­ta­soi­sil­le, ja ope­tus­ta sovel­le­taan opis­ke­li­jan tai­to­jen mukaan. Perus­tek­nii­kat ope­tel­laan päi­väl­lä ohja­tus­ti, ja iltai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin voit kes­kit­tyä omien töi­den teke­mi­seen. Työ­ti­lois­sa on kaik­ki tar­vit­ta­vat työ­ka­lut, pal­jon tilaa ja opis­ke­li­joil­le ovet aina auki!

Kuva­tai­de­lin­jal­ta on help­po pyr­kiä jat­ko-opin­toi­hin tai siir­tyä seu­raa­vak­si vuo­dek­si vapaa­lin­jal­le.

Lin­jal­la opis­kel­laan kol­mes­sa ryh­mäs­sä, jot­ka vuo­rot­te­le­vat maa­lauk­ses­sa, kuvan­veis­tos­sa ja tai­de­gra­fii­kas­sa.

Kat­so kurs­si­suun­ni­tel­ma pdf-tie­dos­to­na

Maa­laus­tai­de

Maa­laus­tai­tees­sa työs­ken­nel­lään pää­asias­sa öljy­vä­rein ja akva­rel­lein. Aihei­ta ovat muun muas­sa som­mit­te­lu, hen­ki­lö­ku­va, mal­lin maa­laus ja Alber­sin väriop­pi. Kuval­lis­ta ajat­te­lua ja omaa tai­de­nä­ke­mys­tä kehi­te­tään myös pii­rus­tus­teh­tä­vien, eri­tyi­ses­ti mal­li­pii­rus­tuk­sen, avul­la. Työ­ti­lois­sa on tilaa myös omil­le maa­laus­pro­jek­teil­le.

Kuvan­veis­to

Kuvan­veis­tos­sa työs­ken­nel­lään pää­asias­sa saven ja kip­sin paris­sa. Pää­set muun muas­sa teke­mään veis­tok­sen, muo­toil­laan mal­li ja opi­taan muot­tien käyt­töä ja valu­tek­niik­kaa. Lisäk­si voi teh­dä puu­veis­toa sekä ope­tel­la hit­saus­ta, tako­mis­ta ja voi­ma­työ­ka­lu­jen käyt­töä. Oman työn kurs­sil­la yhdis­tel­lään eri tek­nii­koi­ta ja toteu­te­taan mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­sia veis­tok­sia. Kurs­seil­la opis­kel­laan myös pii­rus­tus­ta. Tilat ja lait­teet ovat käy­tös­sä ilta- ja yötyös­ken­te­lyyn omien pro­jek­tien paris­sa.

Gra­fiik­ka

Gra­fiik­ka on pai­na­mal­la teh­tyä tai­det­ta jos­sa kuvaa pys­tyy ”monis­ta­maan.” Olen­nais­ta on piir­tä­mi­nen ja oman pii­rus­tus­kä­sia­lan löy­tä­mi­nen. Opis­kel­laan metal­li­gra­fii­kan ja puu­piir­rok­sen perus­teet ja kokeil­laan myös mah­dol­li­suuk­sien mukaan tai­de­gra­fii­kan uudem­pia tek­nii­koi­ta kuten car­bo­run­du­mia ja col­la­gra­fi­aa. Teh­dään kuvia omis­ta aiheis­ta ja piir­re­tään havain­nos­ta ja mie­li­ku­vi­tuk­ses­ta. Tilat ovat väl­jät ja lait­tei­ta pal­jon.

Hae kuva­tai­de­lin­jal­le

Limin­gan tai­de­kou­lu ei ole muka­na val­ta­kun­nal­li­ses­sa yhteis­haus­sa. Opis­ke­li­jak­si ilmoit­tau­du­taan lomak­keel­la. Ensim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­joi­ta ei kar­si­ta, vaan hei­dät kut­su­taan hake­mus­ten saa­pu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Perus­op­pi­jak­son vapai­ta oppi­las­paik­ko­ja voi tie­dus­tel­la myös kes­ken luku­kau­den. Opis­ke­li­ja­pai­kan vapau­tues­sa voi­daan tilal­le ottaa uusi opsi­ke­li­ja myös luku­vuo­den aika­na. Vapaas­sa sivis­tys­työs­sä ope­tuk­sen käyn­nis­ty­mi­nen edel­lyt­tää, että ryh­mään saa­daan riit­tä­vä mää­rä opis­ke­li­joi­ta. Opis­ke­li­jan tulee olla oppi­vel­vol­li­suu­ten­sa suo­rit­ta­nut, yläi­kä­ra­jaa ei ole.