Näyt­te­ly­ka­len­te­ri 2024

Meli­na Lem­pi­nen 2023


Lähes kaik­ki kou­lun ja avoi­men yli­opis­ton oppi­las­työt esi­tel­lään kurs­sin päät­tyes­sä pää­ra­ken­nuk­sen aulan tai ruo­ka­lan sei­nil­lä. Samois­sa tilois­sa on mah­dol­lis­ta pitää myös oma tai­de­näyt­te­ly. Näyt­te­ly­ti­la on järjestäjälle/taiteilijalle mak­su­ton. Näyt­te­lyn kes­to on mak­si­mis­saan yhden kalen­te­ri­kuu­kau­den. Etusi­jal­la ovat nykyi­set ja enti­set oppi­laat tai muu­ten kou­lun toi­min­taan kyt­kök­sis­sä olevat/olleet tai­tei­li­jat.

Limin­gan tai­de­kou­lu toi­mii ainoas­taan näyt­te­ly­ti­la­na, ei näyt­te­lyn jär­jes­tä­jä­nä. Kou­lu ei vas­taa järjestely‑, ripus­tus- tai pur­ku­töis­tä, eikä mah­dol­li­sis­ta vakuu­tuk­sis­ta, teos­ten esit­tä­mi­seen liit­ty­vien lait­tei­den han­kin­nas­ta eikä mah­dol­li­sis­ta muu­tok­sis­ta.

Näyt­te­lyi­hin on vapaa pää­sy kou­lun aukio­loai­koi­na arki­sin klo 9.15.–15.00.
Kysy lisää kou­lun toi­mis­tol­ta 044 726 5031/Kaisu.

näyt­te­ly­ka­len­te­ri 2024

Tam­mi­kuu 2024
14.12.2023–26.1.2024 Maa­rit Nis­ka­nen
Valoa. Ins­pi­roi­tu­mis­ta Anda­lusian valos­ta, meren­ta­kai­sis­ta kah­vi­pa­pusä­keis­tä, vesiöl­jy­vä­reis­tä ja käsil­lä maa­laa­mi­ses­ta. Teos­ko­ko­nai­suu­den toteut­ta­mi­nen ja esil­le aset­ta­mi­nen syk­sy 2023. Media-alan ja kuval­li­sen ilmai­sun perus­tut­kin­to, Ing­ma­ne­du.

Hel­mi­kuu 2024
3.2.2024–24.2.20224 Ylpeys & epä­toi­vo
Kuva­tai­teen aineo­pin­to­jen 2022–2024 lop­pu­näyt­te­ly.

Maa­lis­kuu 2024

Huh­ti­kuu 2024

Tou­ko­kuu 2024

“Iha­lua” Vir­pi Heik­ki­nen 2023