Hyvin­voin­ti­tai­de

Luo­vuu­den vah­vis­ta­mis­ta, ren­tou­tu­mis­ta, voi­maan­tu­mis­ta ja lepää­mis­tä tai­teen teke­mi­sen paris­sa. Omas­ta luo­vuu­des­ta ammen­ta­mis­ta, sii­tä vah­vis­tu­mis­ta ja luo­vuu­den luk­ko­jen avaa­mis­ta. Löy­tää tai vah­vis­taa omaa ilmai­sua ja tapaa teh­dä tai­det­ta.

Mitä hyvin­voin­ti­tai­de on?

Hyvin­voin­ti­tai­de sopii sinul­le, joka haluat ope­tel­la lepää­mään ja hoi­vaa­maan itseä­si oman luo­vuu­den äärel­lä. Se aut­taa vapau­tu­maan suo­rit­ta­mi­ses­ta, anka­ras­ta sisäi­ses­tä arvos­te­lus­ta ja luo­vuu­den esteis­tä. Ryh­mäs­sä on hyvä ins­pi­roi­tua uudes­ta tai tois­ten teke­mi­ses­tä. Jokai­nen työs­ken­te­lee omil­la väli­neil­lä ja itse­ään puhut­te­le­vil­la tavoil­la. Opet­ta­ja opas­taa löy­tä­mään kul­le­kin mie­lui­san tavan teh­dä tai­det­ta.  

Esi­mer­kik­si hyvin­voin­ti­tai­teen koko tal­ven ryh­mis­sä on joka vii­kon­lo­pul­la oma tee­ma teh­tä­vän­an­toi­neen, jois­ta kukin valit­see itsel­le mie­lui­sim­mat teh­tä­vät. Opet­ta­jal­ta saa myös hen­ki­lö­koh­tais­ta ohjaus­ta. Jokai­nen saa myös omiin tar­pei­siin sopi­van Hyvin­voin­ti­tai­teen ete­ne­mis­suun­ni­tel­man. Mukaan voi tul­la vas­ta-alka­va­na kuin tai­tei­li­ja­na­kin kes­ken eräi­den pro­jek­tin kans­sa tai avai­le­maan uut­ta.  

miten hyvin­voin­ti­tai­det­ta teh­dään?


Hyvin­voin­ti­tai­teen sisäl­löis­sä käsit­te­lem­me mm. impro­vi­saa­tio­ta, intui­tii­vis­ta ongel­man­rat­kai­sua, luo­vuu­den sykle­jä ja nii­hin vas­taa­mis­ta. Elä­män­ta­ri­naa ja itsel­le tär­kei­tä tee­mo­ja. Tun­ne­työs­ken­te­lyä ja itse­tun­te­muk­sen syven­tä­mis­tä.  

Maa­laam­me, piir­räm­me, tar­kas­te­lem­me väriop­pe­ja, vesi­liu­koi­sia ja mah­dol­li­sim­man myr­kyt­tö­miä tek­nii­koi­ta, kes­tä­vää tai­teen teke­mis­tä ja parem­min vii­mei­sen tuke­mis­ta. Ryh­mäs­sä voi teh­dä myös kera­miik­kaa tai ins­tal­laa­tioi­ta. Kir­joi­tam­me ja keho­työs­ken­te­lem­me. Opet­te­lem­me ren­tou­tu­maan tai­teen teke­mi­ses­sä monin eri tavoin, ja samal­la opim­me tai­teen teke­mi­ses­tä.  

Kukin työs­ken­te­lee omil­la väli­neil­lä. Opet­ta­jal­ta saa mate­ri­aa­li­vink­ke­jä ja ryh­mään voi tul­la etsi­mään omaa sopi­vaa väli­neis­töään. 

Päi­vät alka­vat ensin tee­maan virit­täy­ty­mi­sel­lä, luen­to-osuu­del­la tai/ja tek­niik­ka demon­straa­tiol­la sekä teh­tä­vän­an­noil­la. Alkua seu­raa kes­kit­ty­nyt työs­ken­te­ly­vai­he ja päi­vän päät­teek­si tar­kas­te­lem­me töi­tä eri­lai­sin osal­lis­ta­vin mene­tel­min arvos­ta­van kat­seen äärel­lä.    

opet­ta­ja marian­ne luk­ka­ri­nen

Nimi: Marian­ne Luk­ka­ri­nen  
Ikä: 45 
Kotoi­sin: Syn­ty­nyt Kemi­jär­vel­lä ja kas­va­nut Kemin­maas­sa 
Kou­lu­tus: Kas­va­tus­tie­tei­den mais­te­ri Kas­va­tusp­sy­ko­lo­gi (KM), Tai­teen mais­te­ri (TaM) kuva­tai­de­kas­va­tuk­sen ko. Tai­tei­li­ja. Vie­rel­lä­maa­laa­ja. Tai­deo­pet­ta­ja.  
Per­he: Kak­si aikuis­tu­vaa las­ta Aatu ja Hel­mi, Puo­li­so Timo. Runo-koi­ra ja Valo-kis­sa. 

Eri­kois­osaa­mi­nen: Hyvin­voin­tia vah­vis­ta­va ja luo­vuut­ta avaa­va tai­de­työs­ken­te­ly. Tera­peut­ti­nen ope­tus­työ. Vah­vis­ta­va läs­nä­olo. Kehit­tä­mi­nen, inno­voin­ti ja tut­ki­mus­työ. Vie­rel­lä­maa­laa­mi­nen. Hori­sont­tien tui­jot­te­lu ja met­sis­sä kul­ke­mi­nen. Tii­mi­työ. Lem­peän tun­nel­man luo­mi­nen. Intui­tio. 

Kiin­nos­tuk­sen koh­teet: Maa­laa­mi­nen, värit, tai­de­his­to­ria, värien val­mis­tus, ihmis­ten elä­män­ta­ri­nat, luo­vuu­den luk­ko­jen avau­tu­mi­nen, tans­si, impro­vi­saa­tio, intui­tio, luon­to, yhteys ihmis­ten välil­lä, elä­vä musiik­ki. Hyvät kou­kut­ta­vat kir­jat. Hil­jai­nen työ­huo­ne­työs­ken­te­ly. Kynt­ti­lät hämä­räs­sä syy­sil­las­sa. Valo kai­ken­lai­se­na.  

Mot­to: Kaik­kea kan­nat­taa ihme­tel­lä ennen kuin lukit­see mie­les­sään oman käsi­tyk­sen. Muu­ten­kin kan­nat­taa olla lem­peä vie­rel­lä­kul­ki­ja niin itsel­leen kuin toi­sel­le. 

Kau­an­ko olet opettanut/ohjannut/kouluttanut hyvin­voin­ti­tai­det­ta? Olen opet­ta­nut ja kehit­tä­nyt Hyvin­voin­ti­tai­teen ope­tus­ta aktii­vi­ses­ti vuo­des­ta 2017 Limin­gan tai­de­kou­lul­la sekä muu­al­la toi­mies­sa­ni. Taus­ta­työ on alka­nut jo 2013.  

Kenel­le hyvin­voin­ti­tai­teen ryh­mä sopii? Kai­kil­le, jot­ka halua­vat vah­vis­taa luo­vuut­taan, omas­ta luo­vuu­des­ta ammen­ta­mis­ta ja sii­tä vah­vis­tu­mis­ta. Itse­ään ja teki­jyyt­tään, sekä samal­la naut­tia laa­duk­kaas­ta tai­deo­pe­tuk­ses­ta. Ren­tou­tua, voi­maan­tua tai levä­tä tai­teen teke­mi­sen paris­sa. Ava­ta luo­vuu­ten­sa luk­ko­ja, löy­tää tai vah­vis­taa omaa tapaa ja ilmai­sua teh­dä tai­det­ta, sekä oppia näi­tä tuke­via tai­de­tek­nii­koi­ta ja mie­len ase­tuk­sia.

Hyvin­voin­ti­tai­de tar­vit­see kiin­nos­tuk­sen omien tun­tei­den koh­taa­mi­seen ja elä­män­ta­ri­nan tar­kas­te­luun. Itsen­sä havain­noin­tiin koko­nai­se­na, inhi­mil­li­se­nä ihmi­se­nä, joka ei aina voi hyvin, mut­ta jol­la on tapa teh­dä tai­det­ta, jon­ka kans­sa saat­taa voi­da parem­min.

Hyvin­voin­ti­tai­tees­sa jokai­nen työs­ken­te­lee itsel­leen mie­luis­ten teh­tä­vien ja tek­nii­koi­den paris­sa. Pää­asias­sa kurs­sil­la työs­ken­nel­lään omil­la lem­pi­vä­li­neil­lä. Alkuun pää­see ihan kynil­lä, pape­reil­la ja väreil­lä. Päi­vien aika­na teh­dään myös kehol­li­sia tai­de­har­joit­tei­ta sekä mate­ri­aa­li­ko­kei­lu­ja. Osal­lis­tu­jia yhdis­tää aito halu tut­kia omaa luo­vuut­taan ja sen mah­dol­li­suuk­sia hoi­val­li­ses­ti tuet­tu­na.  
 
Marian­nen Lapin yli­opis­toon val­mis­tu­nut Pro Gra­du –tut­kiel­ma aihees­ta: https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/65182

miten mukaan hyvin­voin­ti­tai­teen ryh­miin?

Jär­jes­täm­me hyvin­voin­ti­tai­teen ryh­miä Limin­gan tai­de­kou­lul­la ympä­ri vuo­den. Täl­lä het­kel­lä uusia ryh­miä tai hyvin­voin­ti­tai­teen kurs­se­ja on alka­mas­sa kesä­lu­ku­kau­del­la 2024 hei­nä­kuus­sa sekä syk­syl­lä 2024.

Luku­kau­den 2024–2025 hyvin­voin­ti­tai­teen ryh­mät ovat koko luku­kau­den kes­tä­viä, jat­ku­via ja sul­jet­tu­ja ryh­miä, joi­hin ei ote­ta osal­lis­tu­jia enää ryh­män aloi­tuk­sen jäl­keen. Varaa siis hyvin­voin­ti­tai­teen ryh­mä­paik­ka­si heti kun ilmoit­tau­tu­mi­nen alkaa! Ilmoi­tam­me hyvin­voin­ti­tai­teen ryh­mis­tä uutis­kir­jeen tilaa­jil­le (loma­ke alla), koti­si­vu­jem­me Ajan­koh­tais­ta-osios­sa, sekä Kurs­sit-sivul­la.