Bitmap Limingan taidekoulu
Limingan taidekoulu

Digi- ja peli­tai­teen lin­ja syk­syk­si 2024

Uusi digi- ja peli­tai­teen lin­ja aloit­taa Limin­gan tai­de­kou­lul­la syk­syl­lä 2024.

Digi- ja peli­tai­teen lin­ja start­taa syk­syl­lä 2024 Limin­gan tai­de­kou­lul­la!
Lin­jal­la opis­kel­laan digi­taa­li­sen tai­teen perus­tei­ta sekä peli­gra­fii­kan eri muo­to­ja. Digi- ja peli­tai­teen lin­jal­la opi­taan tai­to­ja tuot­taa tai­det­ta eri­lai­sia digi­taa­li­sia mene­tel­miä käyt­täen. Oma kiin­nos­tus ja har­ras­tu­nei­suus riit­tää aloit­ta­mi­seen – opit var­mas­ti lisää!

Luku­vuo­den aika­na opi­taan esi­mer­kik­si
💥 digi­taa­li­sen piir­tä­mi­sen tai­to­ja
💥 kuvae­di­toin­tia
💥 2D-gra­fiik­kaa
💥 3D-gra­fiik­kaa ja
💥 ani­maa­tio­ta

Digi­taa­lis­ta tai­det­ta teh­dään myös peliym­pä­ris­töön Uni­ty-peli­moot­to­ria käyt­täen.
Kevääl­lä sovel­le­taan opit­tu­ja tai­to­ja ja toteu­te­taan ryh­mä­työ­nä yhtei­nen pro­jek­ti: esi­mer­kik­si inte­rak­tii­vi­nen ani­maa­tio tai mie­leen­pai­nu­va pie­ni peli.

Pää­opet­ta­jak­si lin­jal­la aloit­taa media­no­mi (AMK), graa­fi­nen suun­nit­te­li­ja ja ani­maat­to­ri Jan­ne Iso­kään­tä.

Lisä­tie­to­ja 12.8.2024 aloit­ta­vas­ta digi- ja peli­lin­jas­ta kou­lun koti­si­vuil­ta limingantaidekoulu.fi sekä reh­to­ri Pet­ri Kul­ju.

Start­taa peliu­ra­si Limin­gas­sa! PLAY!