Bitmap Limingan taidekoulu
Limingan taidekoulu

Gra­fii­kan vii­kon­lop­pu­kurs­sit jou­lu­kuus­sa 2023

Gra­fii­kan kak­si vii­kon­lop­pu­kurs­sia tai­de­kou­lul­la
1.–3.12.2023 ja 8.–10.12.2023!

Pal­jon toi­vo­tuil­la gra­fii­kan vii­kon­lop­pu­kurs­seil­la voit vedos­taa ja tar­vit­taes­sa jat­kaa omia, jo val­miik­si teh­ty­jä metal­li­gra­fii­kan laat­to­ja­si. Kurs­sil­la käy­dään läpi eri­lai­sia help­po­ja ja nopei­ta tapo­ja väri­gra­fii­kan vedos­tuk­seen. Kurs­sil­la ei ehdi­tä käy­dä metal­li­gra­fii­kan alkei­ta aika­syis­tä lävit­se.

Voit val­mis­taa kurs­sil­la uusia pie­niä töi­tä. Esi­mer­kik­si jou­lu­kort­te­ja voi teh­dä lino- ja softcut-tek­nii­koil­la, jot­ka sopi­vat myös vas­ta-alka­jil­le. Kurs­sil­la kokeil­laan mono­ty­pi­aa sel­lai­se­naan ja mui­den tek­nii­koi­den lisä­nä moni­vä­ri­sis­sä töis­sä.
Voit osal­lis­tua joko vain toi­seen tai molem­mil­le eril­li­sil­le vii­kon­lop­pu­kurs­seil­le.

Kurs­sia var­ten osal­lis­tu­ja hank­kii halua­man­sa
- vedos­tus­pa­pe­rit
- tarlatan/tyllikangaspalan
- oman val­miin kupa­ri­laa­tan/­li­no-ja softcut-laa­tan

Voit ostaa kurs­si­tar­vik­kei­ta hel­poi­ten kou­lun omas­ta tai­de­tar­vi­ke­myy­mä­läs­tä.

Kurs­si­mak­suun sisäl­tyy
- värit
- liu­ot­ti­met ja syö­vy­ty­sai­ne
- puh­dis­tusai­neet
- ker­ta­käyt­tö- ja tis­ki­hans­kat

Kurs­siai­ka
(kak­si eril­lis­tä kurs­sia, voit myös osal­lis­tua molem­piin ja jat­kaa sii­hen mihin ensim­mäi­sel­lä jäit)
1) 1.–3.12.2023
2) 8.–10.12.2023

Kurs­si­tun­nit
Per­jan­tai­sin klo 16–20.00
Lau­an­tai­na klo 10–16.00
Sun­nun­tai­na klo 10–16.00

Opis­ke­li­joil­la on mah­dol­lis­ta hyö­dyn­tää ope­tus­päi­vi­nä gra­fii­kan työ­ti­lo­ja klo 22.00 asti.

Paik­ka
Arvo­lan­ku­ja 1, gra­fii­kan talo, 91900 LIMIN­KA.
Kou­lul­le on hyvät jul­ki­set kul­ku­yh­tey­det Oulus­ta.

Kokoon­tu­mi­nen kurs­sin ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la kou­lun pää­ra­ken­nuk­sen aulas­sa. Kurs­si­lai­sil­la on mah­dol­lis­ta yöpyä kou­lun edul­li­sis­sa asun­to­lois­sa. Huo­nei­ta on rajoi­tet­tu mää­rä, joten varaa oma­si ajois­sa. Kou­lul­la ei ole ruo­kai­lu­mah­dol­li­suut­ta vii­kon­lo­pun aika­na, eli omat lou­na­se­väät mukaan. Tutus­tu tar­vit­taes­sa myös Limin­gan muu­hun majoi­tus­tar­jon­taan sekä ravin­to­la­pal­ve­lui­hin (visitliminka.fi).

Kurs­si­hin­ta
85 euroa (tai molem­mat vii­kon­lop­pu­kurs­sit yht. 170 €)

Opet­ta­ja
Johan­na Huh­ta­maa

Voit ostaa tai täy­den­tää halua­mia­si tar­vik­kei­ta pe 1.12. ja 8.12. klo 15.30–16.00 kou­lun tai­de­tar­vi­ke­myy­mä­läs­tä. Kysy tar­vit­taes­sa lisää toi­mis­tos­ta 044 726 5031.

Ter­ve­tu­loa kaik­ki uudet ja van­hat gra­fii­kan har­ras­ta­jat!

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le