Bitmap Limingan taidekoulu
Limingan taidekoulu

HIN­NAS­TON PÄI­VI­TYS­TÄ


Olem­me päi­vit­tä­neet net­ti­si­vu­jen uudis­tuk­sen myö­tä myös opis­ton mak­su­ja vas­taa­maan todel­li­sia kus­tan­nuk­sia.

Uusi hin­nas­to on voi­mas­sa heti. Päi­vi­tys­tä on tul­lut kohon­nei­den kus­tan­nus­ten vuok­si sekä ope­tus- että ruo­kai­lu­hin­nas­toon, jois­sa molem­mis­sa on ollut hin­nan­päi­vi­tys­pai­net­ta jo pidem­män aikaa.

TAI­DE­KOU­LUN KURS­SIEN OPE­TUS­HIN­NAT (ALLE 2 KK)

Ope­tus alle kah­den kuu­kau­den kes­tä­vil­lä kurs­seil­la ja vapaa­va­lin­tai­sil­la opis­ke­lu­jak­soil­la. Hin­nat eivät sisäl­lä ruo­kai­lua tai majoi­tus­ta. Kat­so paket­ti­hin­nat alhaal­ta.

1 päi­vä 17 €
1 viik­ko 85 €
2 viik­koa 170 €
3 viik­koa 255 €
4 viik­koa 340 €


TAI­DE­KOU­LUN KURS­SIEN OPIS­KE­LU­PA­KE­TIT (ALLE 2 KK)

Alle kah­den kuu­kau­den opis­ke­lu­jak­soil­la, vapaa­va­lin­tai­sis­sa pät­kis­sä tai päi­vä­kurs­sien muka­na lyhyem­män ajan­jak­son opis­ke­le­vien valit­ta­vis­sa ole­vat pake­tit ja hin­nat luku­kau­del­la 2023—2024.

1. Ope­tus, asu­mi­nen, aamiai­nen, lou­nas + kah­vi 204,5 €/vko
2. Ope­tus, asu­mi­nen, aamiai­nen ja lou­nas 198,5 €/vko
3. Ope­tus, asu­mi­nen, lou­nas ja kah­vi 192,25 €/vko
4. Ope­tus, asu­mi­nen ja lou­nas, 186,25 €/vko
5. Ope­tus, lou­nas ja kah­vi 117,25 €/vko
6. Ope­tus ja lou­nas 111,24 €/vko
7. Ope­tus 85 €/vko

Tai­de­kou­lun opin­nois­sa on käy­tös­sä jous­ta­va aloi­tus.
Ota yhteyt­tä toi­mis­toon 044 726 5031 ja kysy lisää!

TAI­DE­KOU­LUN LUKU­KAUSIO­PIS­KE­LI­JAT 2023—2024 JA
YLI KAK­SI KUU­KAUT­TA OPIS­KE­LE­VAT

Opis­ke­li­ja­pa­ket­tien hin­noit­te­lu luku­kau­del­la 2023—2024

4 vkoa/erä koko luku­vuo­si
Ope­tus, asu­mi­nen, aamiai­nen, lou­nas ja kah­vi 500 € 4 500 €
Ope­tus, asu­mi­nen, aamiai­nen, lou­nas 485 € 4 365 €
Ope­tus, asu­mi­nen, lou­nas ja kah­vi 465 € 4 185 €
Ope­tus, asu­mi­nen ja lou­nas 450 € 4 050 €
Ope­tus, lou­nas ja kah­vi 340 € 3 050 €
Ope­tus ja lou­nas 325 € 2 925 €
Ope­tus 250 € 2 250 €

Aamiai­nen jär­jes­te­tään, mikä­li vähin­tään 30 opis­ke­li­jaa valit­see sen paket­tiin­sa. Yli kak­si kuu­kaut­ta pidem­mät mut­ta koko luku­kaut­ta lyhyem­mät opis­ke­lu­jak­sot las­ku­te­taan todel­li­sen viik­ko­ker­ty­män mukaan. Tai­de­kou­lun opin­nois­sa on käy­tös­sä jous­ta­va aloi­tus. Ota yhteyt­tä toi­mis­toon, ker­ro toi­vee­si ja kysy lisää!


RUO­KAI­LUT TAI­DE­KOU­LUL­LA (ALLE 2 KK)

Ruo­kai­lut alle 2 kk kes­toi­sil­la lyhyt­kurs­seil­la, lyhy­tai­kai­sil­la opis­ke­li­joil­la ja muu­ta­man päi­vän tutus­tu­jil­la

aamu­pa­la 2,45 €/pvä, 12,25 €/vko
lou­nas 5,25 €/pvä, 26,25 €/vko
ilta­päi­vä­kah­vi + makea/suolainen 1,20 €/pvä, 6 €/vko

Kaik­ki ruo­kai­lut yhteen­sä 8,90 €/pvä, 44,50 €/vko

Ruo­kai­lut tulee vara­ta vähin­tään pari työ­päi­vää etu­kä­teen keit­tiön varau­tu­mi­sen vuok­si. Keit­tiö val­mis­taa pyyn­nös­tä sekä kasvis‑, vegaani‑, lak­too­si­ton- että glu­tee­ni­ton­ta ruo­kaa, sekä huo­mioi etu­kä­teen ilmoi­te­tut aller­giat. Kou­lul­la on hyväk­si kehut­tu keit­tiö ja oma keit­tä­jäm­me Hele­na.

Aamu­pa­la klo 8—9.10
Lou­nas klo 11.45—12.30
Ilta­päi­vä­kah­vi + pulla/leipä klo 14.45—15.00


MAJOI­TUS KOU­LUN ASUN­TO­LAS­SA

Tar­joam­me lyhy­tai­kai­sil­le opis­ke­li­joil­le ja kurs­siop­pi­lail­le mah­dol­li­suut­ta majoit­tua edul­li­ses­ti oman tar­peen mukaan kou­lun asun­to­lois­sa. Asun­to­lois­sa on jaet­tu keit­tiö ja yhtei­set tilat. Jokai­ses­sa huo­nees­sa on oma kyl­py­huo­ne (suih­ku ja WC). Asun­to­lat ovat yksi­ta­soi­sia ja pää­osin esteet­tö­miä. Esteet­tö­mäs­ti varus­tet­tu­ja huo­nei­ta on ajan­koh­das­ta riip­puen saa­ta­vil­la 1 kpl.


Majoi­tus kah­den hen­gen huo­nees­sa (1—2 HH)

Lyhyt­kurs­si­lai­set ja tai­de­kou­lun lyhy­tai­kai­set opis­ke­li­jat
15 €/yö/huone omal­la kyl­py­huo­neel­la, max. 2 hlöä huo­ne
Omat lii­na­vaat­teet ja pyy­he mukaan tai tilauk­ses­ta 6,50 €/setti.

Vie­rai­li­jat ja kou­lun enti­set opis­ke­li­jat
25 €/yö/huone omal­la kyl­py­huo­neel­la, max. 2 hlöä huo­ne
Omat lii­na­vaat­teet ja pyy­he mukaan tai tilauk­ses­ta 6,50 €/setti.

Lii­na­vaat­teet ja nii­den vaih­to 6,50 €/setti
Set­tiin kuu­luu pyy­he, laka­na, pus­si­la­ka­na ja tyy­ny­lii­na.