Bitmap Limingan taidekoulu
Limingan taidekoulu

KESÄ­LU­KU­KAUSI 2024

Tes­sa Astre 2024

kurs­si­tar­jon­ta laa­je­nee

Tai­de­kou­lun kesä­lu­ku­kau­des­ta 2024 on tulos­sa ennä­tyk­sel­li­nen! Aiem­pien vuo­sien suu­ren kysyn­nän vuok­si lisääm­me kurs­si­tar­jon­taam­me mer­kit­tä­väs­ti. Eri kurs­siai­heis­ta on esi­tet­ty aiem­pi­na vuo­si­na niin hyviä ehdo­tuk­sia, että halusim­me sisäl­lyt­tää myös mah­dol­li­sim­man mon­ta toi­vet­ta kesä­lu­ku­kau­den ohjel­mis­toon mukaan. Luvas­sa on kaik­kea hyvin­voin­ti­tai­tees­ta bur­les­kiin ja eläin­muo­to­ku­vis­ta kera­miik­ka­kurs­sei­hin.

ilmoit­tau­tu­mi­nen on alka­nut!

Ensim­mäi­set kesä­kurs­sit start­taa­vat heti kesä­kuun alus­sa 2024 ja vali­koi­maa riit­tää hei­nä­kuun lop­puun asti. Tänä vuon­na ei siis tar­vit­se miet­tiä kesä­lo­man ajan­koh­taa, sil­lä meil­lä on lähes var­mas­ti jotain sopi­vaa tar­jol­la! Ainos­taan juhan­nus­vii­kol­la 17.–21.6.2024 tai­de­kou­lul­la ei ole ope­tus­ta.

Kenel­le tai­de­kou­lun kesä­kurs­sit on tar­koi­tet­tu?

Pää­sään­töi­ses­ti tai­de­kou­lun kesä­kurs­sit sopi­vat sekä täy­sin aloit­te­li­joil­le, satun­nai­sil­le har­ras­ta­jil­le että jo pidem­män uran teh­neil­le tai­teen ammat­ti­lai­sil­le. Kesä­lu­ku­kau­del­le voi­vat ilmoit­tau­tua kaik­ki tai­tees­ta ja kurs­sien aihe­pii­reis­tä kiin­nos­tu­neet hen­ki­löt. Pää­sään­töi­ses­ti aikuis­ten kurs­sien alai­kä­ra­ja on 15 vuot­ta. Ope­tus kesä­kurs­seil­la rää­tä­löi­den osal­lis­tu­jien läh­tö­ta­son ja tai­to­jen mukai­ses­ti. Tule oppi­maan, kehit­ty­mään, naut­ti­maan omas­ta tai­de­työs­ken­te­ly­ajas­ta, viet­tä­mään tai­de­lo­maa tai tutus­tu­maan mui­hin saman­hen­ki­siin ihmi­siin!

Ennä­tyk­sel­li­nen kurs­si­tar­jon­ta mah­dol­lis­taa tänä vuon­na vaik­ka koko­nai­sen kuu­kau­den tai­de­lo­man Limin­gan veh­reäs­sä kesäs­sä ja Van­han Limin­gan kult­tuu­ri­mai­se­mis­sa. Kesä­kurs­si­lai­set voi­vat majoit­tua tai­de­kou­lun asun­to­lois­sa koko kurs­sin kes­ton ajan. Myös oma ruo­ka­lam­me pal­ve­lee osal­lis­tu­jia lähes koko kesän. Mitä uut­ta haluai­sit tänä kesä­nä kokeil­la?

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa Limin­gan tai­de­kou­lul­le!