Bitmap Limingan taidekoulu
Limingan taidekoulu

Kevään 2024 kurs­si­tar­jon­taa

Vir­pi Heik­ki­sen “Ihai­lua” 2023

Tai­de­kou­lul­la on tar­jol­la kevääl­le 2024 pal­jon eri­lai­sia kurs­se­ja ja opin­to­ko­ko­nai­suuk­sia! Lis­ta täy­den­tyy koko ajan, joten kou­lun net­ti­si­vu­ja ja some­ka­na­via kan­nat­taa seu­ra­ta sään­nöl­li­ses­ti. Tar­jol­la on sekä yksit­täi­siä paik­ko­ja avoi­men yli­opis­ton kuva­tai­teen perus­o­pin­to­jen koko­nai­suu­des­sa että tai­de­kou­lun omien päi­vä­lin­jo­jen kurs­se­ja.

Avoi­men yli­opis­ton kurs­seil­le ilmoit­tau­du­taan aina koko kurs­sil­le. Tai­de­kou­lun opin­toi­hin voi ilmoit­tau­tua oman tar­peen tai toi­veen mukaan esi­mer­kik­si yhdek­si päi­väk­si, vähän pidem­mäk­si aikaa tai vaik­ka koko kevät­lu­ku­kau­dek­si. Kevät­lu­ku­kausi start­taa 2.1.2024 ja kes­tää 24.5.2024 asti.

Kesä­lu­ku­kau­des­ta tie­do­tam­me myö­hem­min vie­lä lisää. Ensim­mäi­set kesä­kurs­sit start­taa­vat heti kesä­kuun alus­sa 2024 ja vali­koi­maa riit­tää elo­kuun alkuun asti. Tar­joam­me kesäl­lä perin­teis­ten las­ten kurs­sien lisäk­si niin Cot­ton Duc­kia, hyvin­voin­ti­tai­det­ta, prons­si­va­lua, mai­se­ma­maa­laus­ta, tus­saus­ta, mal­li­pii­rus­tus­ta kuin iko­ni­maa­laus­ta­kin. Kesän kurs­si­tar­jon­ta tulee ole­maan moni­puo­li­nen ja run­sas! Tar­kem­mat kurs­si­tie­dot jul­kais­taan ja ilmoit­tau­tu­mi­nen alkaa alku­vuo­des­ta 2024.


AVOI­MEN YLI­OPIS­TON (LAPIN YO) VAPAAT YKSIT­TÄIS­PAI­KAT

Kevääl­lä 2024 tar­joam­me yksit­täi­siä avoi­men yli­opis­ton kurs­se­ja kuva­tai­teen perus­o­pin­to­jen 25 op koko­nai­suu­des­ta (kts. link­ki alla).

15.1.–20.1.2024 ayUTAK0115 Väriop­pi (4 op) Hen­ri Hag­man, kurs­si­hin­ta 160 €
31.1.–10.2.2024 ayUTAK0117 Maa­laus (4 op) Mark­ku Heik­ki­lä, kurs­si­hin­ta 160 €
14.3.–6.4.2024 ayUKUV0426 Kokeel­li­nen gra­fiik­ka (4 op), Lau­ri Rank­ka 204 €

Oppi­las vas­taa itse avoi­men yli­opis­ton kurs­si­ma­te­ri­aa­li­han­kin­nois­ta (vedos­tus­pa­pe­rit, värit, kynät jne). Avoi­men yli­opis­ton opis­ke­li­jat voi­vat hyö­dyn­tää han­kin­nois­sa kou­lun tai­de­tar­vi­ke­kant­tii­nia. Yksit­täi­siä kurs­si­paik­ko­ja on kuva­tai­teen perus­o­pin­to­ko­ko­nai­suu­des­sa vapaa­na vain rajoi­te­tus­ti, joten ilmoit­tau­tu­mi­nen kan­nat­taa teh­dä heti. Yksit­täi­sil­le avoi­men yli­opis­ton kurs­seil­le voi ilmoit­tau­tua omien yhteys­tie­to­jen kera säh­kö­pos­tit­se kaisu.isola@limingantaidekoulu.fi .

Kurs­sien kaik­ki aika­tau­lut ja lisä­tie­dot löy­ty­vät alla ole­vas­ta PDF-tie­dos­tos­ta. Avoi­men yli­opis­ton kurs­sit jär­jes­te­tään ilta- ja vii­kon­lop­puo­pe­tuk­se­na Limin­gan tai­de­kou­lun kam­puk­sel­la osoit­tees­sa Arvo­lan­ku­ja 1, LIMIN­KA.

TAI­DE­KOU­LUN KEVÄÄN 2024 VAPAI­TA PAIK­KO­JA

Tänä kevää­nä tar­joam­me kai­kil­le kuva­tai­teen opin­nois­ta kiin­nos­tu­neil­le päi­vä­lin­joil­lam­me (ope­tus arki­sin klo 9–15.00) esi­mer­kik­si pal­jon toi­vot­tua lito­gra­fi­aa, Bet­ty Edwards ‑piir­ros­me­ne­tel­mää, gra­fiik­kaa, Alber­sin väriop­pia, Pho­tos­hop-ohjel­maa, pii­rus­tus­ta ja kip­si­työ­tä, akva­rel­lin tek­nii­koi­ta ja pal­jon muu­ta!

Tai­de­kou­lul­la opis­ke­lu ei ole ikä­ky­sy­mys. Vaik­ka suu­rin opis­ke­li­ja­ryh­mäm­me onkin perin­tei­ses­ti nuo­ret, juu­ri lukion päät­tä­neet opis­ke­li­jat, jot­ka täh­tää­vät esi­mer­kik­si kuva­tai­teen, graa­fi­sen suun­nit­te­lun, muo­toi­lun tai ark­ki­teh­tio­pin­to­jen pariin mah­dol­li­sim­man pian, on aivan yhtä iso­na ryh­mä­nä 30–70-vuotiaat tai­de­har­ras­ta­jat ja osaa­mi­sen­sa syven­tä­jät, jot­ka halua­vat antaa lisää aikaa omal­le kehit­ty­mi­sel­le ja itsel­le, tai viet­tää vaik­ka väli­vuot­ta tai­teen paris­sa. Avoi­men yli­opis­ton opis­ke­li­joi­den kes­ki-ikä on noin 40–45 vuot­ta. Kou­lun omat asun­to­lat ja yksiö­vaih­toeh­to mah­dol­lis­ta­vat pidem­pien opin­to­ko­ko­nai­suuk­sien suo­rit­ta­mi­sen myös kau­em­paa saa­pues­sa.

Tai­de­kou­lun päi­vä­lin­joil­la on käy­tös­sä jous­ta­va aloi­tus. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja kysy lisää, mikä­li aloit­ta­mi­nen, tai­de­kou­lun opin­not, majoit­tu­mi­nen tai sopi­va opin­to­pa­ket­ti mie­ti­tyt­tää! Löy­dät täl­lä het­kel­lä avoi­met päi­vä­kurs­sit ohei­sen lin­kin takaa.

TER­VE­TU­LOA VAN­HAT JA UUDET OPIS­KE­LI­JAT!