Bitmap Limingan taidekoulu
Limingan taidekoulu

Uudet koti­si­vut!

Pit­kään ja kun­niak­kaas­ti pal­vel­leet koti­si­vut uusit­tiin vas­taa­maan nyky­ai­kai­sia tar­pei­ta ja vas­taa­maan parem­min tai­de­kou­lun tar­pei­ta. Sivus­toa kehi­te­tään koko ajan. Mikä­li kui­ten­kin huo­maat pai­no­vir­he­pa­ho­lai­sia tai epä­joh­don­mu­kai­suuk­sia, auta mei­tä kehit­tä­mään sivus­toa ja lähe­tä palau­tet­ta säh­kö­pos­til­la kaisu.isola (a) limin­gan­tai­de­kou­lu . fi (pois­ta yli­mää­räi­set välit ja kor­vaa (a) oikeal­la @-merkillä). Kii­tos avus­ta­si!