Bitmap Limingan taidekoulu
Limingan taidekoulu

Kroo­ni­set suti­jat ‑viik­ko­ryh­mä 12.8.2024–5.5.2025

Syys­lu­ku­kau­del­la 12.8.2024–9.12.2024 (ei 21.10.)
Kevät­kau­del­la 13.1.2025–5.5.2025 (ei 3.3. ja 21.4.)

Yhteen­sä 32 ker­taa luku­vuo­den aika­na

Aika: maa­nan­tai­sin klo 9.15–15.00
Opet­ta­jat: Päi­vi Veh­vi­läi­nen ja Han­nu Lukin
Työs­ken­te­ly­ti­la: Rukous­huo­ne, Arvo­lan­ku­ja 1, Limin­gan tai­de­kou­lu

Kroo­nis­ten suti­joi­den ryh­mä on ext­ra vapail­le ja tai­tees­ta kiin­nos­tu­neil­le tar­koi­tet­tu ryh­mä, joka kokoon­tuu koko tal­vi­kau­den ajan ker­ran vii­kos­sa (ma) suti­maan ja tai­tei­le­maan yhdes­sä. Omal­la tyy­lil­lä, omil­la väli­neil­lä ja omil­la aiheil­la. Yhdes­sä tut­ki­taan, kan­nus­te­taan ja kes­ki­ty­tään omaan tai­teen teke­mi­seen koko­nai­sen päi­vän ver­ran. Olit sit­ten elä­ke­läi­nen, vapaa tai­tei­li­ja­sie­lu, väli­vuo­den viet­tä­jä, ker­ran vii­kos­sa töis­tä lomai­le­va tai ryh­män tukea tar­vit­se­va maa­la­ri, tämä ryh­mä on juu­ri sinul­le. Kes­ke­ne­räi­set työt kui­vu­vat kou­lul­la aina jäl­leen seu­raa­vaa viik­koa ja tai­de­päi­vää var­ten.

Kurs­sin ope­tus pai­not­tuu sekä maa­lauk­sen että pii­rus­tuk­sen eri tek­nii­koi­hin. Lopul­li­nen ope­tus­suun­ni­tel­ma luo­daan yhdes­sä ryh­män aloit­taes­sa. Ryh­mä kokoon­tuu luku­vuo­den 2024–2025 aika­na yhteen­sä 32 ker­taa.

Koko luku­vuo­den hin­ta on 480 € + mah­dol­li­set yhtei­set mate­ri­aa­lien han­kin­ta­mak­sut. Kurs­si­mak­su voi­daan jakaa 1–9 mak­sue­rään (53.33 €–480 €). Mah­dol­li­set mate­ri­aa­li­mak­sut jae­taan nii­tä käyt­tä­vien kes­ken. Kroo­ni­set suti­jat voi­vat hyö­dyn­tää kou­lun tai­de­tar­vi­ke­kant­tii­nia ostok­siin­sa.

Kurs­sin voi perua mak­sut­ta 14 vrk ennen aloi­tus­ta.
Kes­ken luku­kau­den irti­sa­no­mi­sai­ka on yksi koko­nai­nen kalen­te­ri­kuu­kausi.Ilmoit­tau­du kurs­sil­le täyt­tä­mäl­lä alla ole­va loma­ke


Lisä­tie­to­ja
Päi­vi Veh­vi­läi­nen 041 439 16 77 ja
Han­nu Lukin 040 507 1237