Bitmap Limingan taidekoulu
Limingan taidekoulu

TEAT­TE­RIS­TA ESI­TYS­TAI­TEEN LIN­JAK­SI


Vuon­na 2020 ensim­mäis­tä ker­taa tai­de­kou­lul­la aloit­ta­nut teat­te­ri­lin­ja muun­tuu kevää­nä 2024 esi­tys­tai­teen lin­jak­si ja haku on käyn­nis­sä NYT!

Uudes­sa ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa emme ole hylän­neet teat­te­rio­pe­tus­ta, mut­ta lisääm­me mui­ta esi­tys­tai­teen muo­to­ja ja moni­tai­teel­lis­ta työs­ken­te­lyä oppi­lai­den toi­vees­ta. Hen­ki­lö­koh­tai­sen ohjauk­sen mää­rä ja opis­ke­li­jan hen­ki­lö­koh­tai­set tavoit­teet koros­tu­vat uudes­sa ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa.

Uusi ope­tus­suun­ni­tel­ma tar­jo­aa moni­puo­li­sem­man poh­jan nyky­ai­kai­sel­le esi­tys- ja näyt­tä­mö­tai­tei­den muut­ta­val­le ken­täl­le, sekä tar­jo­aa vah­vem­man pon­nah­dus­lau­dan alan jat­ko-opin­toi­hin, muun muas­sa teat­te­ri­kor­kea­kou­luun. Lisäk­si esi­tys­tai­teen lin­ja toi­mii sekä omia kom­mu­ni­koin­ti­tai­to­ja että omaa ilmai­sua kehit­tä­vä­nä tila­na.

Tutus­tu lisää esi­tys­tai­teen lin­jaan, kevään 2024 luku­jär­jes­tyk­seen sekä kysy tar­vit­taes­sa lisä­tie­to­ja Tes­sa Astrel­ta 044 238 3808 tai
esi­tys­tai­teen­lin­ja @ gmail.com.

Tutus­tu lisää ja ilmoit­tau­du kevääl­le 2024 opis­ke­li­jak­si!

Ter­ve­tu­loa sekä uudet että van­hat opis­ke­li­jat!