Bitmap Limingan taidekoulu
Limingan taidekoulu

Jii Roi­ko­sen kurs­si: Kuvan­kau­nis ammat­ti, kuvit­ta­ja

Jii Roi­ko­sen kah­den vii­kon­lo­pun kuvi­tus­kurs­sil­la tutus­tu­taan run­sain kuva­näyt­tein ja elä­män­ma­kui­sin esi­mer­kein kuvi­tus­työn moniin kas­voi­hin. Kurs­sin aika­na teh­tä­vien kuvi­tus­ten avul­la ope­tel­laan löy­tä­mään moni­puo­li­sia näkö­kul­mia kuvien teke­mi­seen ja heit­täy­ty­mään roh­keas­ti niin itsel­le tut­tu­jen kuin vähän haas­ta­vam­pien­kin aihei­den kimp­puun. 
 

Kurs­si­päi­vät
18.–19.11.12023 ja 25.–26.11.2023 (kah­den vii­kon­lo­pun kurs­si)

Kel­lon­ai­ka
La klo 9–15.00
Su klo 9–15.00

Kurs­si­paik­ka
Limin­gan tai­de­kou­lu
Impi­vaa­ran sar­ja­ku­va­luo­kat
Arvo­lan­ku­ja 1, 91900 LIMIN­KA

Hin­ta 85 €
Kurs­si toteu­tuu, mikä­li osal­lis­tu­jia on vähin­tään 10 kpl.

Tar­vit­set mukaan oman luon­nos­leh­tiön, kynät, halu­tes­sa­si oman läppärin/piirtopöydän ja omat työs­ken­te­ly­vä­li­nee­si. Kuvi­tus­kurs­si sopii sekä käsin että eri­lai­sin piir­to-ohjel­min kuvi­tuk­sia toteut­ta­vil­le.

Kou­lut­ta­jan esit­te­ly
Juha “Jii” Roi­ko­nen (s. 1970) on suo­ma­lai­nen kuvit­ta­ja, sar­ja­ku­va­piir­tä­jä, graa­fi­nen suun­nit­te­li­ja ja ter­veys­lii­kun­nan ohjaa­ja. Jii Roi­ko­nen on kuvit­ta­nut las­ten­kir­jo­ja ja oppi­kir­jo­ja. Las­ten­kir­ja­ku­vi­tuk­sia on näh­ty muun muas­sa Ota­van ja Tam­men jul­kai­se­mis­sa Reu­hu­rin­ne- ja Etsi­vä­ker­ho Hur­ri­kaa­ni ‑kir­ja­sar­jois­sa.

“Lap­set ovat mai­nio ylei­sö kuvi­tuk­sil­le, ja yksi­tyis­koh­tai­ses­sa kuvi­tus­tyy­lis­sä­ni riit­tää tut­kit­ta­vaa heil­le – ja myös van­hem­mil­le luki­joil­le.”

Lisäk­si Roi­ko­sen kuvi­tuk­sia ja sar­ja­ku­via on jul­kais­tu muun muas­sa Hel­sin­gin Sano­mis­sa, Pirk­ka-leh­des­sä, Suo­men Kuva­leh­des­sä, Talous­e­lä­mäs­sä, Ima­ges­sa ja Seu­ras­sa. Lukui­sien Suo­mes­sa ja ulko­mail­la pidet­ty­jen näyt­te­lyi­den lisäk­si hän on pitä­nyt esi­tel­miä, luen­to­ja ja sar­ja­ku­va­työ­pa­jo­ja eri oppi­lai­tok­sis­sa ja kir­jas­tois­sa. 

Täs­tä ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keel­le!