Sar­ja­ku­va­lin­ja

Sar­ja­ku­va­lin­ja joh­dat­taa moni­puo­li­sel­le mat­kal­le sar­ja­ku­van­te­ki­jäk­si.

Sar­ja­ku­va­lin­jal­la opis­kel­laan sar­ja­ku­van­te­ki­jäk­si. Ope­tus­suun­ni­tel­ma on kak­si­vuo­ti­nen, mut­ta opis­kel­la voi yhden tai useam­pia vuo­sia. Ensim­mäi­nen vuo­si sisäl­tää perus­tai­dot sar­ja­ku­vas­ta, ani­maa­tios­ta ja kuvit­ta­mi­ses­ta. Seu­raa­vi­na opin­to­vuo­si­na tut­ki­taan uusia ideoi­ta ja lähes­ty­mis­ta­po­ja kes­kit­tyen vuo­dek­si omaan sar­ja­ku­van teke­mi­seen. 

Sar­ja­ku­va­lin­jal­la on kak­si vaki­tuis­ta opet­ta­jaa, ja eri­tyis­kurs­se­ja vetä­mään kut­su­taan alan­sa osaa­jia.

Kat­so ope­tus­suun­ni­tel­ma pdf-tie­dos­to­na tai

Luku­jär­jes­tyk­ses­sä

Hae sar­ja­ku­va­lin­jal­le

Limin­gan tai­de­kou­lu ei ole muka­na val­ta­kun­nal­li­ses­sa yhteis­haus­sa. Opis­ke­li­jak­si ilmoit­tau­du­taan lomak­keel­la. Ensim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­joi­ta ei kar­si­ta, vaan hei­dät kut­su­taan hake­mus­ten saa­pu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Perus­op­pi­jak­son vapai­ta oppi­las­paik­ko­ja voi tie­dus­tel­la myös kes­ken luku­kau­den. Opis­ke­li­ja­pai­kan vapau­tues­sa voi­daan tilal­le ottaa uusi opis­ke­li­ja myös luku­vuo­den aika­na. Vapaas­sa sivis­tys­työs­sä ope­tuk­sen käyn­nis­ty­mi­nen edel­lyt­tää, että ryh­mään saa­daan riit­tä­vä mää­rä opis­ke­li­joi­ta. Opis­ke­li­jan tulee olla oppi­vel­vol­li­suu­ten­sa suo­rit­ta­nut, yläi­kä­ra­jaa ei ole.

Luku­vuo­si 12.8.2024–23.5.2025.
Syys­lu­ku­kausi 12.8.2024–13.12.2024 (syys­lo­ma vko 43 eli 21.–27.10.2024)
Kevät­lu­ku­kausi 2.1.2025–23.5.2025 (tal­vi­lo­ma vko 10 eli 3.–9.3.2025)