kesä­lu­ku­kausi 2024

Tai­de­kou­lun ja Van­han Limin­gan veh­re­ää luon­toa.

kurs­si­tar­jon­ta laa­je­nee

Tai­de­kou­lun kesä­lu­ku­kau­des­ta 2024 on tulos­sa ennä­tyk­sel­li­nen! Aiem­pien vuo­sien suu­ren kysyn­nän vuok­si lisääm­me kurs­si­tar­jon­taam­me mer­kit­tä­väs­ti. Eri kurs­siai­heis­ta on esi­tet­ty aiem­pi­na vuo­si­na niin hyviä ehdo­tuk­sia, että halusim­me sisäl­lyt­tää myös mah­dol­li­sim­man mon­ta toi­vet­ta kesä­lu­ku­kau­den ohjel­mis­toon mukaan.

LUKU­JÄR­JES­TYK­SET

KESÄ­KUUN KURS­SIT 2024

HEI­NÄ­KUUN KURS­SIT 2024

Lisääm­me tar­kem­mat kurs­si­ku­vauk­set koti­si­vuil­le mah­dol­li­sim­man pian. Pidä­täm­me oikeu­det muu­tok­siin. Kesä­kurs­sien ope­tus on pää­sään­töi­ses­ti ma–to klo 9–16.00 ja pe klo 9–14.00. Välis­sä on lou­nas­tau­ko. Mui­ta tau­ko­ja pide­tään oman tar­peen mukaan. Bur­les­ki­kurs­sia lukuun otta­mat­ta kaik­ki kurs­sit ovat arki­päi­vä­kurs­se­ja.

Ihan hui­kea kesä­lu­ku­kausi, kuusi viik­koa ja yli kol­me­kym­men­tä mie­len­kiin­tois­ta kesä­kurs­sia siis tie­dos­sa! Muka­na on myös kol­me täy­sin uut­ta kurs­sia lap­sil­le. Tänä vuon­na ei tar­vit­se miet­tiä kesä­lo­man ajan­koh­taa, sil­lä meil­lä on lähes var­mas­ti jotain sopi­vaa tar­jol­la! Ainos­taan juhan­nus­vii­kol­la 17.–21.6.2024 tai­de­kou­lul­la ei ole ope­tus­ta. Tal­len­na tai tulos­ta ohei­nen luku­jär­jes­tys itsel­le­si suun­nit­te­lua­vuk­si.

uut­ta lap­sil­le ja nuo­ril­le

Las­ten ja nuor­ten kuva­tai­de­lei­rit tule­vat myös kesäl­lä 2024! Kesä­kuun alun kuva­tai­tei­lun lisäk­si tar­jol­la on nyt aivan uusia kurs­se­ja kesä­kuun lopul­la sekä hei­nä­kuun puo­lel­la. Mil­tä kuu­los­tai­si esi­mer­kik­si

Yksi, kak­si vai kol­me viik­koa kaik­kea kivaa kesä­tou­hui­lua?

Kenel­le tai­de­kou­lun kesä­kurs­sit on tar­koi­tet­tu?

Pää­sään­töi­ses­ti tai­de­kou­lun kesä­kurs­sit sopi­vat sekä täy­sin aloit­te­li­joil­le, satun­nai­sil­le har­ras­ta­jil­le että jo pidem­män uran teh­neil­le tai­teen ammat­ti­lai­sil­le. Kesä­lu­ku­kau­del­le voi­vat ilmoit­tau­tua kaik­ki tai­tees­ta ja kurs­sien aihe­pii­reis­tä kiin­nos­tu­neet hen­ki­löt. Pää­sään­töi­ses­ti aikuis­ten kurs­sien alai­kä­ra­ja on 15 vuot­ta. Ope­tus kesä­kurs­seil­la rää­tä­löi­den osal­lis­tu­jien läh­tö­ta­son ja tai­to­jen mukai­ses­ti. Tule oppi­maan, kehit­ty­mään, naut­ti­maan omas­ta tai­de­työs­ken­te­ly­ajas­ta, viet­tä­mään tai­de­lo­maa tai tutus­tu­maan mui­hin saman­hen­ki­siin ihmi­siin!

Ennä­tyk­sel­li­nen kurs­si­tar­jon­ta mah­dol­lis­taa tänä vuon­na vaik­ka koko­nai­sen kuu­kau­den tai­de­lo­man Limin­gan veh­reäs­sä kesäs­sä ja Van­han Limin­gan kult­tuu­ri­mai­se­mis­sa. Kesä­kurs­si­lai­set voi­vat majoit­tua tai­de­kou­lun asun­to­lois­sa koko kurs­sin kes­ton ajan. Myös oma ruo­ka­lam­me pal­ve­lee osal­lis­tu­jia lähes koko kesän. Mitä uut­ta haluai­sit tänä kesä­nä kokeil­la?

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa Limin­gan tai­de­kou­lul­le!

Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja kurs­si­mak­sut

Ilmoit­tau­tu­mis­oh­jeet

Ilmoit­tau­du kesän 2024 kurs­seil­le kes­ki­viik­koon 15.5.2024 men­nes­sä!
Muis­ta ilmoit­tau­tua jokai­sel­le kurs­sil­le erik­seen.

Peruu­tuk­set kes­ki­viik­koon 15.5.2024 men­nes­sä, jon­ka jäl­keen ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va. Vii­mei­sen ilmoit­tau­tu­mis­päi­vän jäl­keen peru­vil­ta perim­me puo­let kurs­si­mak­sus­ta ja peru­mat­ta jää­neil­tä perim­me koko mak­sun. Peruu­tuk­set säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen kaisu.isola@limingantaidekoulu.fi.

Kurs­si­mak­sut

5 päi­vän kurs­simak­sut
195 € / ope­tus (*)
265 €/ ope­tus (*) ja asu­mi­nen 2 hlön huo­nees­sa (omat lii­na­vaat­teet ja pyy­he)
295 € / ope­tus (*) ja asu­mi­nen 1 hlön huo­nees­sa (omat lii­na­vaat­teet ja pyy­he)

(*) Pie­ni eril­li­nen mate­ri­aa­li­mak­su­li­sä on mah­dol­li­nen niil­lä kurs­seil­la, joil­la ryh­mäl­le on vält­tä­mä­tön­tä hank­kia tar­vik­kei­ta, väriai­nei­ta tai mui­ta mate­ri­aa­le­ja yhteis­käyt­töön, esi­mer­kik­si cot­ton duc­kin akryy­li­me­diu­mit ja värit, kera­mii­kan lasit­teet tai gra­fii­kan vedos­tus­vä­rit.

Kiin­nos­taa­ko useam­man kurs­sin aihe? Hyö­dyn­nä ‑10 % alen­nus toi­sen (jne) kurs­sin ope­tus­hin­nas­ta! Alen­nus on hen­ki­lö­koh­tai­nen ja kos­kee ainoas­taan aikuis­ten kurs­sien ope­tus­hin­to­ja.

1. kurs­si 195 € (ope­tus)
2. kurs­si 175,50 €
3. kurs­si 175,50 € jne

Kurs­si­las­kun erä­päi­vä on 15.5.

ruo­kai­lut

65 € lou­nas + kahvi/ 5 pvää
90 € /aamupalan, lou­naan ja kah­vin, 5 pvää

Ilmoi­tat­han ruo­ka-aineal­ler­gia­si ja valit­se­ma­si ruo­ka­pa­ke­tin jo ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keel­la.
Las­ten ruo­kai­lut kuu­lu­vat tai­de­pa­jo­jen hin­taan (115 €).

Opis­tol­la on varat­tu tilo­ja myös oma­toi­mi­seen ruo­an­lait­toon. Asun­to­loi­den keit­tiöt ovat majoit­tu­jien yhteis­käy­tös­sä ja perus­vä­li­neil­lä (jää­kaap­pi, mik­ro, kah­vin­kei­tin, ruo­kai­lu­vä­li­neet, kat­ti­lat jne) varus­tet­tu­ja.

majoi­tus

Voit majoit­tua tai­de­kou­lun omis­sa asun­to­lois­sa joko yhden tai kah­den hen­gen huo­neis­sa. Arvo­las­sa asuk­kail­la on yhteis­käy­tös­sä kol­me suih­kua ja kol­me WC:tä. Muis­sa asun­to­lois­sa on jokai­ses­sa huo­nees­sa oma WC/suihku. Asun­to­la­ma­joi­tus­ta on tar­jol­la rajoi­te­tus­ti. Nor­maa­lia suu­rem­mas­ta osal­lis­tu­ja­mää­räs­tä joh­tuen ota mukaa­si omat lii­na­vaat­teet ja pyy­he. Tar­jol­la on myös muu­ta­ma mat­kai­luau­to­paik­ka tai­de­kou­lun park­ki­pai­kal­la (säh­kö­tol­pat).

rajoi­tuk­set

Kul­le­kin kurs­sil­le ote­taan enin­tään 16 opis­ke­li­jaa, pois lukien hyvin­voin­ti­tai­de, johon ote­taan max. 12 opis­ke­li­jaa. Kurs­sien alai­kä­ra­ja on 15 vuot­ta.

kurs­si­tar­vik­keet

Kurs­seil­la tar­vit­ta­via mate­ri­aa­le­ja, kuten väre­jä, pens­se­lei­tä, tai­de­pa­pe­rei­ta, leh­tiöi­tä ja tau­lu­poh­jia voi ostaa opis­ton tai­de­tar­vi­ke­kant­tii­nis­ta. Osa kurs­si­tar­vik­keis­ta saa­te­taan hank­kia yhtei­sos­toi­na, jol­loin kurs­si­lai­sil­ta peri­tään pie­ni eril­li­nen mate­ri­aa­li­mak­su.

Kurs­si­kir­jeet ja lisä­tie­dot

Lähe­täm­me kurs­si­kir­jeet, lisä­tie­dot ja kurs­si­mak­sun ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keel­la anta­maa­si säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen. Huo­mioit­han, että toi­mis­tom­me voi tila­päi­ses­ti ruuh­kau­tua ilmoit­tau­tu­mi­sen alkaes­sa. Vas­taam­me vies­tei­hin muu­ta­man arki­päi­vän kulues­sa. Malt­ti on valt­tia!

Lisä­tie­to­ja kaisu.isola@limingantaidekoulu.fi tai 044 726 5031.