Ilmoit­tau­du kesä­kurs­seil­le

Ilmoit­tau­du tai­de­kou­lun kesä­kurs­seil­le 2024.

Täy­tät­hän oman ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keen jokais­ta kurs­si-ilmoit­tau­tu­mis­ta koh­den.

Osal­lis­tu­jan tie­dot

PP dot KK dot VVVV

Majoi­tus ja ruo­kai­lut

Tar­vit­set­ko asun­to­la­pai­kan?(Pakol­li­nen)
Arvo­la ja Pik­ku-Arvo­la: jae­tut suih­ku- ja WC-tilat. Muut majoi­tus­ra­ken­nuk­set: oma kyl­py­huo­ne joka huo­nees­sa.
Ruo­kai­lu­hin­nat kesä­kurs­seil­la 2024(Pakol­li­nen)
Ruo­kai­lu tar­jol­la arki­sin ma-pe. Ruo­kai­lu­ja ei tar­jol­la vii­kon­lop­pui­sin. Ilmoi­tat­han mah­dol­li­set aller­gia­si ja kasvis/vegaani/gluteeniton lomak­keen lisä­tie­dois­sa. Ruo­ka­vaih­toeh­dot ja ‑pake­tit tulee vara­ta etu­kä­teen.
Toi­nen ja useam­pi kurs­si ‑10 % alen­nus ope­tus­hin­nas­ta 195 €. Alen­nus on hen­ki­lö­koh­tai­nen ja kos­kee ainoas­taan aikuis­ten nor­maa­li­hin­tai­sia kurs­se­ja. Alen­nus ei kos­ke majoitus‑, ruo­kai­lu- tai mah­dol­li­sia mate­ri­aa­li­mak­su­ja.

Aller­giat, eri­kois­ruo­ka­va­liot, majoi­tuk­seen liit­ty­vät asiat ja toi­veet, muut lisä­tie­dot
Kent­tä on vali­doin­ti­tar­koi­tuk­siin ja tulee jät­tää kos­ke­mat­to­mak­si.