Ajan­koh­tais­ta

Limin­gan tai­de­kou­lun ajan­koh­tai­set uuti­set, tapah­tu­man, näyt­te­lyt ja muu­ta muka­vaa.

Kroo­ni­set suti­jat ‑viik­ko­ryh­mä 12.8.2024–5.5.2025

Uusi tai­de­ryh­mä luku­kau­del­le 2024–2025! Kroo­nis­ten suti­joi­den ryh­mä on ext­ra vapail­le ja tai­tees­ta kiin­nos­tu­neil­le tar­koi­tet­tu ryh­mä, joka kokoon­tuu koko tal­vi­kau­den ajan ker­ran vii­kos­sa (ma) suti­maan ja tai­tei­le­maan yhdes­sä. Omal­la tyy­lil­lä, omil­la väli­neil­lä ja omil­la aiheil­la. Yhdes­sä tut­ki­taan, kan­nus­te­taan ja kes­ki­ty­tään omaan tai­teen teke­mi­seen koko­nai­sen päi­vän ver­ran. Olit sit­ten elä­ke­läi­nen, vapaa tai­tei­li­ja­sie­lu, väli­vuo­den viet­tä­jä, ker­ran vii­kos­sa töis­tä lomai­le­va tai ryh­män tukea tar­vit­se­va maa­la­ri, tämä ryh­mä on juu­ri sinul­le. Kes­ke­ne­räi­set työt kui­vu­vat kou­lul­la aina jäl­leen seu­raa­vaa viik­koa ja tai­de­päi­vää var­ten.