Ajan­koh­tais­ta

Limin­gan tai­de­kou­lun ajan­koh­tai­set uuti­set, tapah­tu­man, näyt­te­lyt ja muu­ta muka­vaa.

Luon­­non­­vä­­rit-sym­­po­­sium, OULU2026

Sti­pen­di­ha­ku Luon­non­vä­rit-sym­po­siu­miin on alka­nut! Lue lisää ja lähe­tä hake­muk­sek­si 30.4.2024 men­nes­sä. Sym­po­siu­mis­sa val­mis­te­taan kas­vi­pig­ment­te­jä ja ‑mus­tei­ta luon­no­nai­neis­ta, sekä val­mis­te­taan vesi­vä­rit ja mus­tei­ta.

KESÄ­LU­KU­KAUSI 2024

Tai­de­kou­lun kesä­lu­ku­kau­des­ta 2024 on tulos­sa ennä­tyk­sel­li­nen! Aiem­pien vuo­sien suu­ren kysyn­nän vuok­si lisääm­me kurs­si­tar­jon­taam­me mer­kit­tä­väs­ti. Ennä­tyk­sel­li­nen kurs­si­tar­jon­ta vaa­tii myös hie­man enem­män aika­tau­lu­tus­ta. Täs­tä syys­tä tie­do­tam­me kesä­lu­ku­kau­des­ta ja ilmoit­tau­tu­mi­sen alka­mi­ses­ta myö­hem­min vie­lä lisää. Mal­ta siis mie­le­si ja odo­ta vie­lä het­ki ilmoit­tau­tu­mi­sen alka­mis­ta. Mikä­li haluat tie­don ilmoit­tau­tu­mi­sen avau­tu­mi­ses­ta aivan ensim­mäis­ten jou­kos­sa, suo­sit­te­lem­me läm­pi­mäs­ti Limin­gan tai­de­kou­lun uutis­kir­jeen pikais­ta tilaa­mis­ta. Lin­kin löy­dät artik­ke­lis­ta!

Kevään 2024 kurs­si­tar­jon­taa

Tai­de­kou­lul­la on tar­jol­la kevääl­le 2024 pal­jon eri­lai­sia kurs­se­ja ja opin­to­ko­ko­nai­suuk­sia! Lis­ta täy­den­tyy koko ajan, joten kou­lun net­ti­si­vu­ja ja some­ka­na­via kan­nat­taa seu­ra­ta sään­nöl­li­ses­ti. Tar­jol­la on sekä yksit­täi­siä paik­ko­ja avoi­men yli­opis­ton kuva­tai­teen perus­o­pin­to­jen koko­nai­suu­des­sa että tai­de­kou­lun omien päi­vä­lin­jo­jen kurs­se­ja. Lue lisää ja innos­tu!