Ajan­koh­tais­ta

Limin­gan tai­de­kou­lun ajan­koh­tai­set uuti­set, tapah­tu­man, näyt­te­lyt ja muu­ta muka­vaa.

Dr. Shpend Ben­gun näyt­te­lyn ava­jai­set 16.11.2023

Resi­dens­si­tai­te­li­jam­me Dr. Shpend Ben­gun näyt­te­ly Limin­gan kir­jas­tol­la 16.11.–30.11.2023! Ben­gu on työs­ken­nel­lyt suo­ma­lai­sen aineet­to­man kult­tuu­ri­pe­rin­nön aihei­den paris­sa — hänen suu­ri­ko­koi­sis­sa gra­fii­kan­ve­dok­sis­saan näkyy Kale­va­lan tari­noi­ta. Ben­gu on teh­nyt väi­tös­kir­ja­tut­ki­muk­sen­sa koti­maas­saan Alba­nias­sa tut­kien mm. Suo­mes­ta löy­ty­nei­den kal­lio­maa­laus­ten ja tois­tu­vien pik­to­gram­mien käyt­töä ja poh­jaa moder­nil­le tai­teel­le. Näyt­te­lyn ava­jai­sia vie­te­tään Limin­gan kir­jas­tol­la tors­tai­na 16.11.23 klo 17.30 alkaen. Tilai­suus on mak­su­ton.

Jii Roi­ko­sen kurs­si: Kuvan­kau­nis ammat­ti, kuvit­ta­ja

Jii Roi­ko­sen kah­den vii­kon­lo­pun kuvi­tus­kurs­sil­la 18.–19.11. ja 25.–26.11. tutus­tu­taan run­sain kuva­näyt­tein ja elä­män­ma­kui­sin esi­mer­kein kuvi­tus­työn moniin kas­voi­hin. Kurs­sin aika­na teh­tä­vien kuvi­tus­ten avul­la ope­tel­laan löy­tä­mään moni­puo­li­sia näkö­kul­mia kuvien teke­mi­seen ja heit­täy­ty­mään roh­keas­ti niin itsel­le tut­tu­jen kuin vähän haas­ta­vam­pien­kin aihei­den kimp­puun.